Inwestycje

Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (KPO B2.2.2)

Dotacje obejmuje wsparcie na część A działania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne społeczności energetycznych na rozwój istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Nabór wniosków ruszy 19 września 2023 roku. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln zł, na jedną spółdzielnię energetyczną - 400 tys. zł, a na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST - 1,5 mln zł.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
19.09.2023
Koniec składania wniosków
31.12.2023

Celem Inwestycji B2.2.2 jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne. Wsparcie składa się z trzech części – A, B i C. Zasadniczym elementem Inwestycji B2.2.2 jest wsparcie w ramach części Aprzedinwestycyjne, istniejących społeczności energetycznych, jak i podmiotów mających zamiar powołać takie społeczności. Dodatkowo w ramach inwestycji KPO B2.2.2 przewidziano również wsparcie na część B – działania inwestycyjne o charakterze demonstracyjnym oraz na część C – działania wspierające na szczeblu centralnym (wsparcie horyzontalne).

W ramach tej dotacji wsparcie realizowane względem części A: WSPARCIE PRZEDINWESTYCYJNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH wg. poszczególnych działań:

 • A.1: Rozwój istniejących klastrów energii  
 • A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych 
 • A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE

Dla kogo?

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • klastry energii,
 • spółdzielnie energetyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub innych społeczności energetycznych.

Etapy wsparcia działania A.1, A.2 oraz A.3

W ramach działania A.1, A.2 i A.3 wsparcie przedinwestycyjne ma na celu opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji.

Działanie A1: Rozwój istniejących klastrów

Wsparcie obejmuje dwa etapy w ramach tego działania:

Etap 1 – opracowanie szczegółowej koncepcji rozwoju klastra energii (KRKE)

Koncepcja (KRKE) powinna zawierać m.in. docelowy model funkcjonowania klastra energii, szczegółowy plan inwestycyjny (w ujęciu rzeczowo-finansowym, ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania) oraz szczegółowe wytyczne (mapy drogowe) dla kluczowych członków klastra (uwarunkowania prawne, wymagane koncesje lub pozwolenia, itp.).  KRKE powinna spełniać podstawowe wymogi określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć.

Etap 2 – stymulowanie rozwoju klastra

Ten etap będzie obejmował:

 • opracowanie szczegółowych analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię, identyfikowanych na obszarze działania klastra,
 • wsparcie kluczowych zadań statutowych klastra (działania nieinwestycyjne) (np. edukacja, transfer know-how, doradztwo, budowa kompetencji własnych oraz podmiotów zewnętrznych, działalność społeczna, działalność badawczo-rozwojowa), w tym zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do koordynacji lokalnych inicjatyw energetycznych opartych o OZE,
 • opracowanie dokumentacji (analizy, ekspertyzy, wnioski, itp.) umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku energii,
 • opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. mpzp), dokumentacja przetargowa,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studia wykonalności, biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji,
 • wdrożenie systemów lub elementów systemów wspomagających zarządzanie społecznością energetyczną oraz energią, jak również optymalizację energetyczną na obszarze klastra, w tym:
  • inteligentne systemy wspomagające zarządzane elementami lokalnych systemów energetycznych zarządzanych przez społeczności energetyczne,
  • systemy CRM,
  • inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem energią w lokalnych systemach zarządzanych przez społeczności energetyczne.

Działanie A2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych

Przedmiotem wsparcia będzie m.in.:

 • uszczegółowienie posiadanych przez spółdzielnię energetyczną dokumentów biznesowych i rozwojowych, wraz z niezbędnymi analizami,
 • opracowanie dokumentacji (analizy, ekspertyzy, wnioski, itp.) umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku energii,
 • opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. mpzp), dokumentacja przetargowa,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji,
 • wdrożenie systemów lub elementów systemów wspomagających monitorowanie pracy urządzeń wytwórczych i odbiorników członków spółdzielni energetycznej, włącznie z wdrożeniem inteligentnych systemów opomiarowania u członków spółdzielni (smart metering) m.in.:
  • systemy zdalnego sterowania elementami sieci (urządzenia wytwórcze i odbiorniki energii);
  • systemy wspomagające prowadzenie wewnętrznych rozliczeń pomiędzy producentami i odbiorcami energii (CRM),
  • inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem lokalnymi systemami energetycznymi na obszarze działania spółdzielni energetycznej.

Działanie A3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE

Działanie obejmuje 2 etapy, które zostaną objęte dofinansowaniem:

Etap 1 – tworzenie nowych społeczności energetycznych
 • opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznych (KRSE), na obszarze gminy, związku gmin lub powiatu, wraz z niezbędnymi analizami.
 • wsparcie działań organizacyjnych (do momentu rejestracji) związanych z tworzeniem sformalizowanych struktur społeczności energetycznych, np. utworzenie stanowiska energetyka gminnego, analizy i opracowania związane z powołaniem i rejestracją klastra energii, spółdzielni energetycznych oraz innych form zbiorowej prosumpcji możliwych do zastosowania na bazie aktualnych uwarunkowań prawnych.

Warunkiem przejścia do etapu II będzie m. in. uzyskanie pozytywnej rekomendacji ekspertów w zakresie zgodności KRSE z wymogami określonymi w regulaminie naboru przedsięwzięć, w tym jej wewnętrznej spójności i wykonalności.

Etap 2 – stymulowanie rozwoju nowych społeczności energetycznych
 • opracowywanie dokumentów biznesowo-zarządczych dla utworzonych społeczności energetycznych, wraz z niezbędnymi analizami na potrzeby tych opracowań.
 • opracowanie szczegółowych analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię, identyfikowanych na obszarze działania utworzonych społeczności energetycznych, związanych np.: ze szczegółowym rozpoznaniem potencjału lokalnego wykorzystania zasobów energetycznych, przeciążeniem sieci, słabą jakością sieci, niewystarczającą podażą lub jakością energii, wykluczeniem energetycznym, itp.
 • opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla inwestycji planowanych przez utworzone społeczności energetyczne m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. mpzp), dokumentacja przetargowa.
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych dla inwestycji planowanych przez utworzone społeczności energetyczne, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji.

Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest wskazanie realnego potencjalnego źródła finansowania (programy finansowane ze środków publicznych) oraz przedstawianie informacji lub dokumentów, które uwiarygadniają możliwość pozyskania dofinansowania (np. odwołanie do zapisów programów operacyjnych finansowanych ze środków publicznych, porozumień, uchwał intencyjnych, itp.).

Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach działań A.1, A.2 oraz A.3

Kategorie wydatków (wydatki bezpośrednie) objęte wsparciem i kwalifikowalne do otrzymania dofinansowania to:

 • wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • opracowania tj. ekspertyzy, analizy, dokumentacja techniczna, dokumentacja projektowa, studia wykonalności itp.
 • usługi eksperckie świadczone na podstawie stosunku cywilno-prawnego,
 • zakup oprogramowania i systemów informatycznych,
 • wydatki na działania informacyjno-edukacyjne,
 • zakup towarów i usług nie mieszczących się w pozostałych kategoriach.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DLA DZIAŁANIA A.1

Dopuszczalny przedmiot wsparcia dla A.1a etap IKategoria wydatków kwalifikowalnych
1. Opracowanie koncepcji rozwoju (KR) klastra energii oraz wsparcie zadań statutowych związanych z jej opracowywaniem.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
5/ Wydatki na działania
informacyjnoedukacyjne
2. Zatrudnienie personelu merytorycznego do koordynacji opracowywania KR. Za dodatkowy personel merytoryczny uważane są osoby zatrudnione po dniu złożenia Wniosku, które nie były zatrudnione przez Podmiot wnioskujący i Partnerów w okresie roku przed złożeniem Wniosku.1/ Wydatki osobowe
6/ Zakup towarów i usług
Dopuszczalny przedmiot wsparcia dla A.1a etap II lub A.1bKategoria wydatków kwalifikowalnych
1. Wsparcie zadań statutowych klastra energii (np. edukacja, transfer know-how, doradztwo, budowa
kompetencji własnych, działalność społeczna, działalność badawczo-rozwojowa), w tym zatrudnienie
personelu merytorycznego do koordynacji lub prowadzenia lokalnych inicjatyw energetycznych
opartych o OZE oraz zapewnienia trwałości i obsługi klastra energii. Za dodatkowy personel merytoryczny uważane są osoby zatrudnione po dniu złożenia Wniosku, które nie były zatrudnione przez Podmiot wnioskujący i Partnerów w okresie roku przed złożeniem Wniosku – nie dotyczy osób zatrudnionych w ramach etapu I A.1a
1/ Wydatki osobowe
2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
5/ Wydatki na działania
informacyjno-edukacyjne
6/ Zakup towarów i usług
2. Opracowanie szczegółowych analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię, identyfikowanych na obszarze działania klastra, związanych np.: ze szczegółowym rozpoznaniem potencjału lokalnego wykorzystania zasobów energetycznych, przeciążeniem sieci, słabą jakością sieci, niewystarczającą podażą lub jakością energii, wykluczeniem energetycznym, itp.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
3. Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), dokumentacja przetargowa.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań
inwestycyjnych
, m.in. analiz niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie (warunkiem
uznania wydatków za kwalifikowalne jest wskazanie potencjalnego źródła finansowania (programy
finansowane ze środków publicznych) oraz przedstawianie informacji lub dokumentów, które
uwiarygadniają możliwość pozyskania dofinansowania (np. odwołanie do zapisów programów operacyjnych finansowanych ze środków publicznych, porozumień, uchwał intencyjnych, itp.)
2/ Opracowania
3/ Usługi
eksperckie
5. Wdrożenie systemów lub elementów systemów wspomagających zarządzanie klastrem energii,
monitorowanie pracy urządzeń wytwórczych i odbiorników, jak również optymalizację energetyczną, w
tym: inteligentne systemy wspomagające zarządzanie elementami lokalnego systemu energetycznego, systemy CRM (customer relationship management), inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem energią w lokalnych systemach. Przedmiotem wsparcia może być wyposażenie w inteligentne systemowe pomiarowe (smart metering) umożliwiające m.in przesył danych dotyczących produkcji i zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz sterowanie odbiornikami.
4/ Zakup
oprogramowania i
systemów informatycznych
6. Opracowanie dokumentacji (analizy, ekspertyzy, itp.) umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie
innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania klastra energii, w tym związanych z
dostosowaniem do zmieniającego się otoczenia prawnego.
2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DLA DZIAŁANIA A.2

Dopuszczalny przedmiot wsparciaKategoria wydatków kwalifikowalnych
1. Wsparcie spółdzielni energetycznej w procesie opracowywania dokumentów biznesowych i rozwojowych wraz z niezbędnymi analizami.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
2. Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód
administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. planów zagospodarowania przestrzennego), dokumentacja przetargowa.
2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych, m.in. analiz niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie,
studiów wykonalności, biznesplanów dokumentacji typu due dilligence, analiz docelowego montażu finansowego inwestycji.
2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
4. Wdrożenie systemów lub elementów systemów wspomagających zarządzanie spółdzielnią energetyczną, monitorowanie pracy urządzeń wytwórczych i odbiorników, jak również optymalizację energetyczną, w tym: inteligentne systemy wspomagające zarządzanie elementami lokalnego systemu energetycznego, systemy CRM (customer relationship management), inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem energią w lokalnych systemach. Przedmiotem wsparcia może być
wyposażenie w inteligentne systemowe pomiarowe (smart metering) umożliwiające m.in przesył danych dotyczących produkcji i zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz sterowanie odbiornikami.
4/ Zakup
oprogramowania i
systemów informatycznych
5. Opracowanie dokumentacji (analizy, ekspertyzy, itp.) umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania spółdzielni energetycznej, w tym związanych z dostosowaniem do zmieniającego się otoczenia prawnego.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DLA DZIAŁANIA A.3

Dopuszczalny przedmiot wsparcia etap IKategoria wydatków kwalifikowalnych
1. Opracowanie koncepcji rozwoju wybranych społeczności energetycznej tj. klastra energii lub spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
2. Wsparcie działań związanych: po pierwsze z procesem identyfikacji interesariuszy, w tym chętnych mieszkańców lub innych stron gotowych do uczestniczenia lub zakładania społeczności energetycznych, po drugie z wyborem docelowej liczby i rodzaju społeczności energetycznych, a następnie działań organizacyjnych (do momentu rejestracji) związanych z tworzeniem sformalizowanych struktur wybranych społeczności energetycznych, np. analizy i opracowania związane z powołaniem i rejestracją.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
5/ Wydatki na działania
informacyjnoedukacyjne
6/ Zakup towarów i usług
3. Zatrudnienie personelu merytorycznego do koordynacji działań w Przedsięwzięciu, w tym opracowywania KR. Za dodatkowy personel merytoryczny uważane są osoby zatrudnione po dniu złożenia Wniosku, które nie były zatrudnione przez Podmiot wnioskujący w okresie roku przed złożeniem Wniosku.1/ Wydatki osobowe
6/ Zakup towarów i usług
Dopuszczalny przedmiot wsparcia etap IIKategoria wydatków kwalifikowalnych
1. Wsparcie zadań statutowych utworzonych społeczności energetycznych (np. edukacja, transfer know-how, doradztwo, budowa kompetencji własnych, działalność społeczna, działalność badawczo-rozwojowa), w tym zatrudnienie personelu merytorycznego do koordynacji lub prowadzenia lokalnych inicjatyw energetycznych opartych o OZE oraz zapewnienia trwałości i obsługi klastra energii lub
spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności energetycznej OZE. Za dodatkowy personel merytoryczny uważane są osoby zatrudnione po dniu złożenia Wniosku, które nie były zatrudnione przez Podmiot wnioskujący i Partnerów w okresie roku przed złożeniem wniosku – nie dotyczy osób zatrudnionych w ramach etapu I A.3.
1/ Wydatki osobowe
2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
5/ Wydatki na działania
informacyjnoedukacyjne
6/ Zakup towarów i usług
2. Opracowanie szczegółowych analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię, identyfikowanych na obszarze działania danej społeczności energetycznej, związanych np.: ze szczegółowym rozpoznaniem potencjału lokalnego wykorzystania zasobów energetycznych, przeciążeniem sieci, słabą jakością sieci, niewystarczającą podażą lub jakością energii, wykluczeniem energetycznym, itp.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
3. Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. planów zagospodarowania przestrzennego), dokumentacja przetargowa.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych, m.in. analiz niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie (warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest wskazanie potencjalnego źródła finansowania (programy finansowane ze środków publicznych) oraz przedstawianie informacji lub dokumentów, które uwiarygadniają możliwość pozyskania dofinansowania (np. odwołanie do zapisów programów
operacyjnych finansowanych ze środków publicznych, porozumień, uchwał intencyjnych, itp.).
2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie
5. Wdrożenie systemów lub elementów systemów wspomagających zarządzanie utworzonych społeczności energetycznych, monitorowanie pracy urządzeń wytwórczych i odbiorników, jak również optymalizację energetyczną, w tym: inteligentne systemy wspomagające zarządzanie elementami lokalnego systemu energetycznego, systemy CRM (customer relationship management), inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem energią w lokalnych systemach. Przedmiotem wsparcia może być wyposażenie w inteligentne systemowe
pomiarowe (smart metering) umożliwiające m.in przesył danych dotyczących produkcji i zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz sterowanie odbiornikami.
4/ Zakup oprogramowania i systemów informatycznych
6. Opracowanie dokumentacji (analizy, ekspertyzy, itp.) umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania utworzonych społeczności energetycznych, w tym związanych z dostosowaniem do zmieniającego się otoczenia prawnego.2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie

Kwalifikowalne są również wydatki pośrednie, czyli ogólne koszty zarządzania Przedsięwzięciem, które będą rozliczane w formie ryczałtu w wysokości 5% faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 186 853 568 zł.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii dofinansuje 139 projektów obejmujących działania przedinwestycyjne. Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie dla demonstracyjnych instalacji OZE.

Wartość dofinansowania

 1. Na jeden klaster energii – max. 1,55 mln zł,
 2. Na jedną spółdzielnię energetyczną – max. 400 tys. zł
 3. Na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST – max. 1,4 mln zł

Maksymalna intensywność wsparcia: 95%

Intensywność dofinansowania wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich wynosi zgodnie z tabelą poniżej:

Pomoc będzie udzielana w trybach:

 • bez pomocy publicznej,
 • pomocy de minimis,
 • pomocy publicznej (pomoc inwestycyjna dla klastrów innowacyjnych, pomoc na badania środowiska)

Dokumentacja dotacji Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (KPO B2.2.2)

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 11 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 15 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 25 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas