Inwestycje

Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (KPO B2.2.2)

Dotacje obejmuje wsparcie na część A działania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne społeczności energetycznych na rozwój istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Nabór wniosków ruszy w II półroczu 2023 roku. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln zł, na jedną spółdzielnię energetyczną - 400 tys. zł, a na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST - 1,5 mln zł.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Celem Inwestycji B2.2.2 jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne. Wsparcie składa się z trzech części – A, B i C. Zasadniczym elementem Inwestycji B2.2.2 jest wsparcie w ramach części Aprzedinwestycyjne, istniejących społeczności energetycznych, jak i podmiotów mających zamiar powołać takie społeczności. Dodatkowo w ramach inwestycji KPO B2.2.2 przewidziano również wsparcie na część B – działania inwestycyjne o charakterze demonstracyjnym oraz na część C – działania wspierające na szczeblu centralnym (wsparcie horyzontalne).

W ramach tej dotacji wsparcie realizowane względem części A: WSPARCIE PRZEDINWESTYCYJNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH wg. poszczególnych działań:

 • A.1: Rozwój istniejących klastrów energii  
 • A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych 
 • A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE

Nabór wniosków dla dotacji KPO B2.2.2. część A przewidziano w II półroczu 2023 roku.

Dla kogo?

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • klastry energii,
 • spółdzielnie energetyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub innych społeczności energetycznych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach działania A.1, A.2 i A.3 wsparcie przedinwestycyjne ma na celu opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji. Finansowaniem objęte zostaną m.in.:

 • strategie lokalnego rozwoju rynku energii;       
 • analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
 • inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych);       
 • studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due dilligence;       
 • dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe; 
 • analizy docelowego montażu finansowego inwestycji;
 • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych.

Działanie A1: Rozwój istniejących klastrów

Wsparcie obejmuje dwa etapy w ramach tego działania:

Etap 1 – opracowanie szczegółowej koncepcji rozwoju klastra energii (KRKE)

Koncepcja (KRKE) powinna zawierać m.in. docelowy model funkcjonowania klastra energii, szczegółowy plan inwestycyjny (w ujęciu rzeczowo-finansowym, ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania) oraz szczegółowe wytyczne (mapy drogowe) dla kluczowych członków klastra (uwarunkowania prawne, wymagane koncesje lub pozwolenia, itp.).  KRKE powinna spełniać podstawowe wymogi określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć.

Etap 2 – stymulowanie rozwoju klastra

Ten etap będzie obejmował:

 • opracowanie szczegółowych analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię, identyfikowanych na obszarze działania klastra,
 • wsparcie kluczowych zadań statutowych klastra (działania nieinwestycyjne) (np. edukacja, transfer know-how, doradztwo, budowa kompetencji własnych oraz podmiotów zewnętrznych, działalność społeczna, działalność badawczo-rozwojowa), w tym zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do koordynacji lokalnych inicjatyw energetycznych opartych o OZE,
 • opracowanie dokumentacji (analizy, ekspertyzy, wnioski, itp.) umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku energii,
 • opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. mpzp), dokumentacja przetargowa,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studia wykonalności, biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji,
 • wdrożenie systemów lub elementów systemów wspomagających zarządzanie społecznością energetyczną oraz energią, jak również optymalizację energetyczną na obszarze klastra, w tym:
  • inteligentne systemy wspomagające zarządzane elementami lokalnych systemów energetycznych zarządzanych przez społeczności energetyczne,
  • systemy CRM,
  • inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem energią w lokalnych systemach zarządzanych przez społeczności energetyczne.

Działanie A2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych

Przedmiotem wsparcia będzie m.in.:

 • uszczegółowienie posiadanych przez spółdzielnię energetyczną dokumentów biznesowych i rozwojowych, wraz z niezbędnymi analizami,
 • opracowanie dokumentacji (analizy, ekspertyzy, wnioski, itp.) umożliwiającej przygotowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku energii,
 • opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. mpzp), dokumentacja przetargowa,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji,
 • wdrożenie systemów lub elementów systemów wspomagających monitorowanie pracy urządzeń wytwórczych i odbiorników członków spółdzielni energetycznej, włącznie z wdrożeniem inteligentnych systemów opomiarowania u członków spółdzielni (smart metering) m.in.:
  • systemy zdalnego sterowania elementami sieci (urządzenia wytwórcze i odbiorniki energii);
  • systemy wspomagające prowadzenie wewnętrznych rozliczeń pomiędzy producentami i odbiorcami energii (CRM),
  • inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem lokalnymi systemami energetycznymi na obszarze działania spółdzielni energetycznej.

Działanie A3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE

Działanie obejmuje 2 etapy, które zostaną objęte dofinansowaniem:

Etap 1 – tworzenie nowych społeczności energetycznych
 • opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznych (KRSE), na obszarze gminy, związku gmin lub powiatu, wraz z niezbędnymi analizami.
 • wsparcie działań organizacyjnych (do momentu rejestracji) związanych z tworzeniem sformalizowanych struktur społeczności energetycznych, np. utworzenie stanowiska energetyka gminnego, analizy i opracowania związane z powołaniem i rejestracją klastra energii, spółdzielni energetycznych oraz innych form zbiorowej prosumpcji możliwych do zastosowania na bazie aktualnych uwarunkowań prawnych.

Warunkiem przejścia do etapu II będzie m. in. uzyskanie pozytywnej rekomendacji ekspertów w zakresie zgodności KRSE z wymogami określonymi w regulaminie naboru przedsięwzięć, w tym jej wewnętrznej spójności i wykonalności.

Etap 2 – stymulowanie rozwoju nowych społeczności energetycznych
 • opracowywanie dokumentów biznesowo-zarządczych dla utworzonych społeczności energetycznych, wraz z niezbędnymi analizami na potrzeby tych opracowań.
 • opracowanie szczegółowych analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zaopatrzeniem w energię, identyfikowanych na obszarze działania utworzonych społeczności energetycznych, związanych np.: ze szczegółowym rozpoznaniem potencjału lokalnego wykorzystania zasobów energetycznych, przeciążeniem sieci, słabą jakością sieci, niewystarczającą podażą lub jakością energii, wykluczeniem energetycznym, itp.
 • opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla inwestycji planowanych przez utworzone społeczności energetyczne m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. mpzp), dokumentacja przetargowa.
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych dla inwestycji planowanych przez utworzone społeczności energetyczne, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji.

Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest wskazanie realnego potencjalnego źródła finansowania (programy finansowane ze środków publicznych) oraz przedstawianie informacji lub dokumentów, które uwiarygadniają możliwość pozyskania dofinansowania (np. odwołanie do zapisów programów operacyjnych finansowanych ze środków publicznych, porozumień, uchwał intencyjnych, itp.).

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 186 853 568 zł.

Wartość dofinansowania

 1. Na jeden klaster energii – max. 1,5 mln zł,
 2. Na jedną spółdzielnię energetyczną – max. 400 tys. zł
 3. Na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST – max. 1,5 mln zł
Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 117 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas