Dotacja archiwalna – zobacz aktualne konkursy
Inwestycje

Innowacje w MŚP - RPO woj. mazowieckiego (3.3)

Celem konkursu jest wsparcie aktywności inwestycyjnej MŚP poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych czy wyników prac B+R. Wśród wydatków kwalifikowanych znajdują się m.in. koszty przygotowania biznesplanu, środków trwałych – zakupu/wytworzenia/modernizacji maszyn, sprzętu i urządzeń, prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionego sprzętu, własności niematerialnych i prawnych takich jak oprogramowanie, bazy danych czy licencje. Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
900 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
23.12.2022
Start składania wniosków
02.01.2023
Koniec składania wniosków
17.01.2023

Start naboru wniosków (3 rundy):

 1. Runda: od 02 stycznia 2023r. do 09 stycznia 2023.
 2. Runda: od 10 stycznia 2023r. do 16 stycznia 2023 r.
 3. Runda: od 17 stycznia 2023r. do 23 stycznia 2023 r.
 4. Możliwa 4 runda.

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw aktywnie prowadzących działalność – uzyskujących przychody min. w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty samodzielnie lub w partnerstwie w oparciu. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Przedsiębiorcy w ramach konkursu będą mogli przeznaczyć środki finansowe na inwestycje związane z wdrażaniem innowacji produktowych, czy procesowych oraz wyników prac B+R.

Typy projektów możliwe do realizacji:

 1. rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);
 2. realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
 3. wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Co można dofinansować - wydatki kwalifikowane w ramach konkursu

 • Koszty przygotowania biznesplanu (max. 5 000 PLN)
 • Prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionych w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń (niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę), maksymalnie 5 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Środki trwałe minimum 70% kosztów kwalifikowalnych, w szczególności:
  • zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń;
  • dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.
 • Wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych (maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu), w szczególności zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
 • Koszty informacji i promocji projektu integralnie związanych z jego realizacją. Koszty te nie mogą przekroczyć 20 000 PLN. W ramach limitu na działania informacyjno-promocyjne kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot.:
  • oznaczeń;
  • bilbordów;
  • tablic informacyjno-promocyjnych;
  • tablic pamiątkowych;
  • oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt.
 • Koszt racjonalnych usprawnień zdefiniowany w załączniku do regulaminu konkursu pn. Zasady uniwersalnego projektowania.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 29 654 152,38 PLN (6 345 849 EUR).

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie w formie pomoc de minimis. Intensywność dofinansowania wynosi max. 80%.  Minimalny wkład własny przedsiębiorcy wynosi 20% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna kwota dofinansowania: 250 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 900 tys. PLN

Przedsiębiorca może otrzymać max. 900 tys. PLN dofinansowania jeżeli kwota dofinansowania zadeklarowana we wniosku łącznie z kwotą pomocy de minimis otrzymaną przez danego przedsiębiorcę nie przekroczy kwoty 200 000 EUR w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających lat podatkowych.

Ocena projektów

Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania, jeśli w wyniku oceny merytorycznej uzyska pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach 0/1 oraz osiągnie minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w danym konkursie. 

Aby poznać szczegółowe informacje dotyczące procedury oceny wniosków oraz dokumentacji aplikacyjnej zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami. Wypełnij formularz, a nasi Eksperci skontaktują się z Tobą!

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas