Inwestycje

Innowacje w MŚP - RPO woj. mazowieckiego (3.3)

Celem konkursu jest wsparcie aktywności inwestycyjnej MŚP poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych czy wyników prac B+R. Wśród wydatków kwalifikowanych znajdują się m.in. koszty przygotowania biznesplanu, środków trwałych – zakupu/wytworzenia/modernizacji maszyn, sprzętu i urządzeń, prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionego sprzętu, własności niematerialnych i prawnych takich jak oprogramowanie, bazy danych czy licencje. Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
900 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
23.12.2022
Start składania wniosków
02.01.2023
Koniec składania wniosków
17.01.2023

Start naboru wniosków (3 rundy):

 1. Runda: od 02 stycznia 2023r. do 09 stycznia 2023.
 2. Runda: od 10 stycznia 2023r. do 16 stycznia 2023 r.
 3. Runda: od 17 stycznia 2023r. do 23 stycznia 2023 r.
 4. Możliwa 4 runda.

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw aktywnie prowadzących działalność – uzyskujących przychody min. w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty samodzielnie lub w partnerstwie w oparciu. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Przedsiębiorcy w ramach konkursu będą mogli przeznaczyć środki finansowe na inwestycje związane z wdrażaniem innowacji produktowych, czy procesowych oraz wyników prac B+R.

Typy projektów możliwe do realizacji:

 1. rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);
 2. realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
 3. wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Co można dofinansować – wydatki kwalifikowane w ramach konkursu

 • Koszty przygotowania biznesplanu (max. 5 000 PLN)
 • Prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionych w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń (niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę), maksymalnie 5 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Środki trwałe minimum 70% kosztów kwalifikowalnych, w szczególności:
  • zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń;
  • dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.
 • Wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych (maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu), w szczególności zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
 • Koszty informacji i promocji projektu integralnie związanych z jego realizacją. Koszty te nie mogą przekroczyć 20 000 PLN. W ramach limitu na działania informacyjno-promocyjne kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot.:
  • oznaczeń;
  • bilbordów;
  • tablic informacyjno-promocyjnych;
  • tablic pamiątkowych;
  • oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt.
 • Koszt racjonalnych usprawnień zdefiniowany w załączniku do regulaminu konkursu pn. Zasady uniwersalnego projektowania.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 29 654 152,38 PLN (6 345 849 EUR).

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie w formie pomoc de minimis. Intensywność dofinansowania wynosi max. 80%.  Minimalny wkład własny przedsiębiorcy wynosi 20% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna kwota dofinansowania: 250 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 900 tys. PLN

Przedsiębiorca może otrzymać max. 900 tys. PLN dofinansowania jeżeli kwota dofinansowania zadeklarowana we wniosku łącznie z kwotą pomocy de minimis otrzymaną przez danego przedsiębiorcę nie przekroczy kwoty 200 000 EUR w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających lat podatkowych.

Ocena projektów

Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania, jeśli w wyniku oceny merytorycznej uzyska pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach 0/1 oraz osiągnie minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w danym konkursie. 

Aby poznać szczegółowe informacje dotyczące procedury oceny wniosków oraz dokumentacji aplikacyjnej zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami. Wypełnij formularz, a nasi Eksperci skontaktują się z Tobą!

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas