Inwestycje

Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO woj. małopolskiego (12.1)

W ramach dotacji Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO woj. małopolskiego (12.1) dofinansowanie można przeznaczyć na projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażeniu w sprzęt medyczny. W tym zakresie wspierane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażenie w sprzęt medyczny oraz jako element projektu rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
w zależności od szczegółowych założeń projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
15.07.2023
Koniec składania wniosków
15.09.2023

Infrastruktura ochrony zdrowia to dotacja w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem konkursu jest poprawa i zachowanie dobrego stanu zdrowia populacji regionu przez zwiększenie dostępu i poprawę warunków terapii schorzeń onkologicznych, w tym również do terapii wspomagającej m.in. w obszarze usprawniania psychofizycznego (psychoonkolog) i poradnictwa żywieniowego w trakcie terapii (dietetyk), a także obniżenie odsetka zgonów oraz poprawa jakości życia osób leczonych onkologicznie, poprawa warunków leczenia i pobytu pacjentów, podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych terapii, oraz ograniczenie ryzyka występowania powikłań i zakażeń w przebiegu terapii w leczeniu najcięższych schorzeń onkologicznych.

Dla kogo?

O dotację ubiegać się mogą:

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych.

Wsparciem objęte zostaną podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, lub spółki prowadzące szpitale, w których samorząd województwa posiada ponad 50% akcji/ udziałów w kapitale zakładowym oraz ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy/ zgromadzeniu wspólników.

Z możliwości dofinansowania wyłączone są w szczególności:

 • przedsięwzięcia w zakresie ratownictwa medycznego,
 • tworzenie nowych ośrodków kardiochirurgicznych oraz nowych ośrodków kardiochirurgicznych dla dzieci,
 • inwestycje w instytucje o charakterze opiekuńczo – pobytowym, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych oraz psychicznie chorych, które dysponują więcej niż 30 łóżkami we wskazanych powyżej dziedzinach.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja przeznaczona jest dla projektów polegających na budowie, przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażeniu w sprzęt medyczny, w tym w zakresie:

 • dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wyposażenia w sprzęt medyczny,
 • rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Infrastruktura ochrony zdrowia – RPO woj. mazowieckiego (12.1)

 • wydatki związane z budową/przebudową/modernizacją obiektów infrastruktury ochrony zdrowia,
 • wydatki na zakup lub leasing wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych – za wyjątkiem wyrobów jednorazowych,
 • wydatki na zakup lub leasing wyposażenia wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych,
 • wydatki związane z instalacją i uruchomieniem wyrobów medycznych, sprawdzeniem poprawności ich działania, przeprowadzeniem wymaganych w przepisach prawa testów odbiorczych/pomiarów i przeglądów kontrolnych, szkoleń z zakresu obsługi wyrobów medycznych,
 • opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii lub za złożenie wniosku o zmianę opinii o celowości inwestycji (w zależności od tego, która dotyczy projektu), o której mowa w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – o ile dotyczy,
 • wydatki w zakresie termomodernizacji obiektu infrastruktury ochrony zdrowia – wyłącznie jako element szerszego projektu,
 • wydatki w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element szerszego projektu,
 • wydatki związane z infrastrukturą wspólną i towarzyszącą (apteki szpitalne, pomieszczenia administracyjne, recepcje, korytarze, drogi wewnętrzne, parkingi wewnętrzne, odnawialne źródła energii, itp.) – wyłącznie jako element szerszego projektu,
 • koszty pośrednie, w wysokości 0,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi 17 600 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN

Maksymalna całkowita intensywność dofinansowania: 100%

W przypadku gdy dofinansowanie spełniać będzie przesłanki pomocy publicznej jedyną możliwością wsparcia jest pomoc de minimis. Wówczas maksymalny poziom dofinasowania UE wynosi 95%.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas