Inwestycje

Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO woj. małopolskiego (12.1)

W ramach dotacji Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO woj. małopolskiego (12.1) dofinansowanie można przeznaczyć na projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażeniu w sprzęt medyczny. W tym zakresie wspierane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażenie w sprzęt medyczny oraz jako element projektu rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
w zależności od szczegółowych założeń projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
15.07.2023
Koniec składania wniosków
15.09.2023

Infrastruktura ochrony zdrowia to dotacja w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem konkursu jest poprawa i zachowanie dobrego stanu zdrowia populacji regionu przez zwiększenie dostępu i poprawę warunków terapii schorzeń onkologicznych, w tym również do terapii wspomagającej m.in. w obszarze usprawniania psychofizycznego (psychoonkolog) i poradnictwa żywieniowego w trakcie terapii (dietetyk), a także obniżenie odsetka zgonów oraz poprawa jakości życia osób leczonych onkologicznie, poprawa warunków leczenia i pobytu pacjentów, podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych terapii, oraz ograniczenie ryzyka występowania powikłań i zakażeń w przebiegu terapii w leczeniu najcięższych schorzeń onkologicznych.

Dla kogo?

O dotację ubiegać się mogą:

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych.

Wsparciem objęte zostaną podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, lub spółki prowadzące szpitale, w których samorząd województwa posiada ponad 50% akcji/ udziałów w kapitale zakładowym oraz ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy/ zgromadzeniu wspólników.

Z możliwości dofinansowania wyłączone są w szczególności:

 • przedsięwzięcia w zakresie ratownictwa medycznego,
 • tworzenie nowych ośrodków kardiochirurgicznych oraz nowych ośrodków kardiochirurgicznych dla dzieci,
 • inwestycje w instytucje o charakterze opiekuńczo – pobytowym, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych oraz psychicznie chorych, które dysponują więcej niż 30 łóżkami we wskazanych powyżej dziedzinach.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja przeznaczona jest dla projektów polegających na budowie, przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażeniu w sprzęt medyczny, w tym w zakresie:

 • dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wyposażenia w sprzęt medyczny,
 • rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Infrastruktura ochrony zdrowia – RPO woj. mazowieckiego (12.1)

 • wydatki związane z budową/przebudową/modernizacją obiektów infrastruktury ochrony zdrowia,
 • wydatki na zakup lub leasing wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych – za wyjątkiem wyrobów jednorazowych,
 • wydatki na zakup lub leasing wyposażenia wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych,
 • wydatki związane z instalacją i uruchomieniem wyrobów medycznych, sprawdzeniem poprawności ich działania, przeprowadzeniem wymaganych w przepisach prawa testów odbiorczych/pomiarów i przeglądów kontrolnych, szkoleń z zakresu obsługi wyrobów medycznych,
 • opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii lub za złożenie wniosku o zmianę opinii o celowości inwestycji (w zależności od tego, która dotyczy projektu), o której mowa w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – o ile dotyczy,
 • wydatki w zakresie termomodernizacji obiektu infrastruktury ochrony zdrowia – wyłącznie jako element szerszego projektu,
 • wydatki w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element szerszego projektu,
 • wydatki związane z infrastrukturą wspólną i towarzyszącą (apteki szpitalne, pomieszczenia administracyjne, recepcje, korytarze, drogi wewnętrzne, parkingi wewnętrzne, odnawialne źródła energii, itp.) – wyłącznie jako element szerszego projektu,
 • koszty pośrednie, w wysokości 0,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi 17 600 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN

Maksymalna całkowita intensywność dofinansowania: 100%

W przypadku gdy dofinansowanie spełniać będzie przesłanki pomocy publicznej jedyną możliwością wsparcia jest pomoc de minimis. Wówczas maksymalny poziom dofinasowania UE wynosi 95%.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas