Inwestycje

Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO woj. małopolskiego (12.1)

W ramach dotacji Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO woj. małopolskiego (12.1) dofinansowanie można przeznaczyć na projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażeniu w sprzęt medyczny. W tym zakresie wspierane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażenie w sprzęt medyczny oraz jako element projektu rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
w zależności od szczegółowych założeń projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
15.07.2023
Koniec składania wniosków
15.09.2023

Infrastruktura ochrony zdrowia to dotacja w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem konkursu jest poprawa i zachowanie dobrego stanu zdrowia populacji regionu przez zwiększenie dostępu i poprawę warunków terapii schorzeń onkologicznych, w tym również do terapii wspomagającej m.in. w obszarze usprawniania psychofizycznego (psychoonkolog) i poradnictwa żywieniowego w trakcie terapii (dietetyk), a także obniżenie odsetka zgonów oraz poprawa jakości życia osób leczonych onkologicznie, poprawa warunków leczenia i pobytu pacjentów, podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych terapii, oraz ograniczenie ryzyka występowania powikłań i zakażeń w przebiegu terapii w leczeniu najcięższych schorzeń onkologicznych.

Dla kogo?

O dotację ubiegać się mogą:

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych.

Wsparciem objęte zostaną podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, lub spółki prowadzące szpitale, w których samorząd województwa posiada ponad 50% akcji/ udziałów w kapitale zakładowym oraz ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy/ zgromadzeniu wspólników.

Z możliwości dofinansowania wyłączone są w szczególności:

 • przedsięwzięcia w zakresie ratownictwa medycznego,
 • tworzenie nowych ośrodków kardiochirurgicznych oraz nowych ośrodków kardiochirurgicznych dla dzieci,
 • inwestycje w instytucje o charakterze opiekuńczo – pobytowym, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych oraz psychicznie chorych, które dysponują więcej niż 30 łóżkami we wskazanych powyżej dziedzinach.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja przeznaczona jest dla projektów polegających na budowie, przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażeniu w sprzęt medyczny, w tym w zakresie:

 • dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wyposażenia w sprzęt medyczny,
 • rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Infrastruktura ochrony zdrowia – RPO woj. mazowieckiego (12.1)

 • wydatki związane z budową/przebudową/modernizacją obiektów infrastruktury ochrony zdrowia,
 • wydatki na zakup lub leasing wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych – za wyjątkiem wyrobów jednorazowych,
 • wydatki na zakup lub leasing wyposażenia wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych,
 • wydatki związane z instalacją i uruchomieniem wyrobów medycznych, sprawdzeniem poprawności ich działania, przeprowadzeniem wymaganych w przepisach prawa testów odbiorczych/pomiarów i przeglądów kontrolnych, szkoleń z zakresu obsługi wyrobów medycznych,
 • opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii lub za złożenie wniosku o zmianę opinii o celowości inwestycji (w zależności od tego, która dotyczy projektu), o której mowa w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – o ile dotyczy,
 • wydatki w zakresie termomodernizacji obiektu infrastruktury ochrony zdrowia – wyłącznie jako element szerszego projektu,
 • wydatki w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element szerszego projektu,
 • wydatki związane z infrastrukturą wspólną i towarzyszącą (apteki szpitalne, pomieszczenia administracyjne, recepcje, korytarze, drogi wewnętrzne, parkingi wewnętrzne, odnawialne źródła energii, itp.) – wyłącznie jako element szerszego projektu,
 • koszty pośrednie, w wysokości 0,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi 17 600 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN

Maksymalna całkowita intensywność dofinansowania: 100%

W przypadku gdy dofinansowanie spełniać będzie przesłanki pomocy publicznej jedyną możliwością wsparcia jest pomoc de minimis. Wówczas maksymalny poziom dofinasowania UE wynosi 95%.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas