Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
Pozyskanie dotacji na szkolenia daje szansę na wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach oraz dostosowanie firmy do jej potrzeb. Poniżej zaprezentowaliśmy działania pozwalające na uzyskanie dofinansowania na wydatki związane z obszarem szkoleń w polskich przedsiębiorstwach.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

popw 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Podziałanie jest kierowane do konsorcjów złożonych z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakt...

najbliższy nabór
pozostało: 37 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Celem Działania jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w woj. śląskim.

Wsparcie unijne mogą otrzymać projekty polegające na:
- bezzwrotnych dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- ws...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

rpo mz 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Typ projektu:
Podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie TIK i języków obcych w formie kursów lub szkoleń.

Typ beneficjenta:
O dofinansowa...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Projekty wspierane w ramach Działania dedykowane są osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo: służyć mają indywidualizacji pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, rozwojowi umiejętności i kompetencji ora...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Wsparciem unijnym objęte będą projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 dotycząca tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a tym samych nowych miejsc za...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Wsparcie w ramach Działania będzie przeznaczone na projekty unijne obejmujące inicjatywy służące poprawie kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora MŚP:
- dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleni...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców

Fundusze europejskie w ramach Działania kierowane są do Instytucji Otoczenia Biznesu, jako podmiotów zarządzających inkubatorami przedsiębiorczości (w tym akademickimi), działających od min. 3 lat.
Dofinansowane...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty w zakresie rozwoju infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej. Wsparcie unijne w ramach działania, przeznaczone będzie na inwestycje w kształcenie i szkolenia, w tym szkolen...

zobacz szczegóły ›
popw 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Wnioskodawcami mogą być ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne)

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wspa...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie polega na przywróceniu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wnioskodawcą mogą być:
1. instytucje pomocy i integracji społecznej
2. podmioty ekonomii społec...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Dotacje przeznaczone na stworzenie działu B+R lub przeprowadzenie prac B+R nad nowym produktem usługą w firmie.Dofinansowanie nawet 80% kosztów!

W ramach tego działania wsparcie będzie kierowane do przedsiębi...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Dofinansowanie unijne w ramach programu skierowane jest na wsparcie projektów dotyczących zwiększania kompetencji osób dorosłych, w szczególności pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
Beneficje...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

rpo ls 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia, JST, instytucje rynku...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 6.5 Usługi rozwojowe dla MŚP

rpo ls 6.5 Usługi rozwojowe dla MŚP
Beneficjentami mogą być m.in. : przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, JST, instytucje rynku pracy.

Typy projektów przewidziane do dofinansowania:
-...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia

rpo ls 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian
Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa, JST, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej.

Wspierane będą MMSP przechodzą...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

rpo ls 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa oraz m.in. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, JST, p...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

rpo ls 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Typy beneficjentów:
• JST, ich związki i stowarzyszenia
• Organizacje pozarządowe
• Przeds...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

rpo ls 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych
Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa oraz m.in. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, szkoły i placówki...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Beneficjentami mogą być pracodawcy/przedsiębiorcy oraz m.in. szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, JST.

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1.projek...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy oraz np. instytucje rynku pracy, instytucje edukacyjne, IOB, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, JST.

Wsparcie będzie obejmowało:
1....

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą się starać: przedsiębiorcy oraz m.in. instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, IOB, JST, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców.

Typy projektów przewidzi...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Celem Działania jest rozwój przedsiębiorczości w regionie. O dofinansowanie w konkursie wnioskować mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, zwłaszcza przedsiębiorcy, uczelnie, partnerzy społeczn...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Najbliższy nabór wniosków (w 2016 r.) będzie dotyczył projektów TYPU A: przygotowanie programów przekwalifikowania pracowników. Mogą to być projekty kierowane do osób powyżej 50 r. ż., przygotowujące ich do konty...

zobacz szczegóły ›
power 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

POWER 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania przez partnerów społecznych zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy przy pomocy metod, technik lub narzędzi s...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Celem działania jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, poprzez dofinansowanie projektów, których przedmiotem są szkolenia i doradztwo związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz zdobywaniem wiedzy i umiej...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Środki unijne będą skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup specjalistycznych usług oraz dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) na rozwój możliwości świadczenia specjalistycznych usług na r...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Wsparcie w ramach programu udzielane będzie na projekty dotyczące instrumentów i usług rynku pracy, które podejmowane będą w celu poprawy szans na zatrudnienie osób znajdujących się na rynku pracy w szczególnej s...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

Wsparcie dotyczyć będzie działań, które mają na celu poprawę warunków dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych.

Projekty realizowane w ramach ww. podziałania będą obejmować wsparciem uczniów w zakresi...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

O środki unijne w ramach tego działania będą mogły się starać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, zwłaszcza: przedsiębiorcy, IOB, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe.

Reali...

zobacz szczegóły ›
prow 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

prow 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Rozpoznawalność produktów objętych systemami jakości wymaga nakładów na promocję i informację...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 11.1.3 Edukacja przedszkolna – Miasto Łódź

Wsparcie ma na celu stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Miasto Łódź,
2. Wszystkie podmioty –...

zobacz szczegóły ›
power zp 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)

POWER Woj. Zachodniopomorskie 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)

Konkurs obejmuje kompleksowe w...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP. Wsparcie umożliwi wzrost poziomu adaptacji przedsiębiorstw do nowych, globalnych trendów oraz poprawę jakości procesów zarządczych w prze...

zobacz szczegóły ›
power 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Wsparcie obejmuje działania zmierzające do podniesienia jakości działań realizowanych przez publiczne i niepu...

zobacz szczegóły ›
power 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

POWER 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawców oferty szkoleniowej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy...

zobacz szczegóły ›
power 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Wsparcie ma na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publiczne poprzez podniesienie kompetencji kadr...

zobacz szczegóły ›
power 3.2 Studia doktoranckie

POWER 3.2 Studia doktoranckie

Wsparcie ma na celu zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Wnioskodawcą mogą być:
- uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na pozi...

zobacz szczegóły ›
power 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

POWER 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Wsparcie ma na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Wnioskodawcą mogą być:
- instytuc...

zobacz szczegóły ›
power 5.1 Programy profilaktyczne

POWER 5.1 Programy profilaktyczne

Wsparcie ma na celu wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej....

zobacz szczegóły ›
rpo łd 11.2.1 Kształcenie osób dorosłych

Wsparcie ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych osób dorosłych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych....

zobacz szczegóły ›
rpo łd 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Wsparcie ma przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców regionu w badaniach profilaktycznych, ukierunkowanych wykrywalność raka szyjki macicy, piersi, i jelita grubego.

Wnioskodawcą mogą być:
Wszys...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie ma na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wnioskodawcą mogą być:
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem l...

zobacz szczegóły ›