Inwestycje

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
18.09.2023
Koniec składania wniosków
18.10.2023

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
polegające na budowie sieci NGA. Celem wsparcia będzie objęcie przedsiębiorstw zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, przy czym wspierane będą wyłącznie rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych. Interwencja obejmie zapewnienie ultraszybkiego internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego. W przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, jej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.

Dla kogo?

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Dofinansowanie mogą pozyskać podmioty znajdujące się na Liście obszarów konkursowych stanowiącej jeden z dokumentów wskazanych w dokumentacji konkursowej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu można zrealizować 2 zadania.

Zadanie 1. jest obligatoryjne
Dotyczy objęcia zasięgiem sieci szerokopasmowego Internetu 100% punktów adresowych wyznaczonych dla danego Obszaru konkursowego.

Zadanie 2. jest zadaniem fakultatywnym
Dotyczy realizacji 100% wartości Inwestycji własnej, które Wnioskodawca zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gdy Wnioskodawca we wniosku zadeklaruje w ramach projektu realizację Zadania 2., będzie zobowiązany do realizacji obu zadań.

Względem każdego z zadań Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować 3 kamienie milowe. Wartości
kamieni milowych określone są narastająco aż do osiągnięcia 100% zobowiązania objęcia zasięgiem punktów adresowych i zrealizowania 100 % wartości Inwestycji własnej (jeśli
dotyczy). Termin realizacji kamieni oraz wartości docelowe w Zadaniu 1. oraz 2. wynoszą:

  • kamień milowy 1 — 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 15% ze 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem / realizacji wartości Inwestycji własnej;
  • kamień milowy 2 — 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 35% ze 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem / realizacji wartości Inwestycji własnej;
  • kamień milowy 3 — 36 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 100% liczby punktów adresowych do objęcia zasięgiem / realizacji wartości Inwestycji własnej.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 2 935 109 997 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE: 79,71%

Projekty są realizowane i rozliczane wyłącznie z zastosowaniem Stawek jednostkowych w podziale na kategorie stawek, z przeliczeniem według Stawki Wnioskodawcy.

Uśredniona stawka referencyjna dla kraju wynosi 7473,59 PLN.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas