Rolnictwo

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
16.01.2023
Start składania wniosków
15.02.2023
Koniec składania wniosków
31.03.2023

Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe, betonowe, stalowe, drewniane oraz drewniane na betonowych szczudłach). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Młodzi rolnicy mogą sfinansować nawet 65% kosztów inwestycji. Wsparcie jest finansowane ze środków KPO w ramach inwestycji A 1.4.1.

Termin naboru

Wnioski można składać od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. ARiMR ma jednak prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wyczerpania środków.

Ogólne warunki wsparcia

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:
1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;
2) których realizacja trwa nie dłużej niż 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu
przedsięwzięcia. ARiMR dopuszcza możliwość skorzystania z zaliczki – do 50% wartości przedsięwzięcia.

Warunki finansowe – intensywność wsparcia

Wysokość wsparcia jest uzależniona od kilku czynników tj. na wartość dofinansowania wpływ będzie mieć wiek i status formalny beneficjenta (preferencyjne warunki dla młodych rolników) i rodzaj inwestycji. Maksymalna powierzchnia uprawy chmielu, na którą można otrzymać dotację to 5 ha.

Rodzaje słupów, z których mogą być wykonane konstrukcje:

  1. drewniane – z drewna robinii akacjowej lub dębu, bez impregnacji ze względu na wysoką trwałość tego drewna;
  2. drewniane na betonowych szczudłach – mogą być wykonane także z drewna o mniejszej trwałości (np. sosnowego) przy czym dopuszczalna jest ewentualna impregnacja drewna o mniejszej trwałości produktami, które uzyskały pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego i figurują w Wykazie Produktów Biobójczych oraz nie zawierają lotnych związków organicznych, a których bazę stanowi np. woda.
  3. betonowe – o długości co najmniej 7,5 m (słupy wsporcze) oraz 9,0 m (słupy brzeżne), wzmocnionych elementami stalowymi (żelbeton) lub dodatkowo sprężonych (strunobeton);
  4. stalowe;
  5. kompozytowe.

Drugą zmienną wyznaczającą max. wartość dofinansowania jest wiek i status formalny beneficjenta. Wsparcie jest udzielane w następujących wysokościach:

1. 65% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne – dla młodych rolników (tj. do 40 roku życia włącznie);

2. 55% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne – dla pozostałych wnioskodawców tj. starszych rolników i przedsiębiorców.

Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi 229 299 zł/ha.

Co można sfinansować?

Do kosztów wymiany słupów nośnych zalicza się takie wydatki jak:
1. demontaż słupów nośnych impregnowanych kreozotem,
2. zakup i transport nowych elementów konstrukcyjnych,
3. montaż nowych słupów.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 45 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas