Rolnictwo

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
16.01.2023
Start składania wniosków
15.02.2023
Koniec składania wniosków
31.03.2023

Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe, betonowe, stalowe, drewniane oraz drewniane na betonowych szczudłach). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Młodzi rolnicy mogą sfinansować nawet 65% kosztów inwestycji. Wsparcie jest finansowane ze środków KPO w ramach inwestycji A 1.4.1.

Termin naboru

Wnioski można składać od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. ARiMR ma jednak prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wyczerpania środków.

Ogólne warunki wsparcia

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:
1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;
2) których realizacja trwa nie dłużej niż 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu
przedsięwzięcia. ARiMR dopuszcza możliwość skorzystania z zaliczki – do 50% wartości przedsięwzięcia.

Warunki finansowe – intensywność wsparcia

Wysokość wsparcia jest uzależniona od kilku czynników tj. na wartość dofinansowania wpływ będzie mieć wiek i status formalny beneficjenta (preferencyjne warunki dla młodych rolników) i rodzaj inwestycji. Maksymalna powierzchnia uprawy chmielu, na którą można otrzymać dotację to 5 ha.

Rodzaje słupów, z których mogą być wykonane konstrukcje:

  1. drewniane – z drewna robinii akacjowej lub dębu, bez impregnacji ze względu na wysoką trwałość tego drewna;
  2. drewniane na betonowych szczudłach – mogą być wykonane także z drewna o mniejszej trwałości (np. sosnowego) przy czym dopuszczalna jest ewentualna impregnacja drewna o mniejszej trwałości produktami, które uzyskały pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego i figurują w Wykazie Produktów Biobójczych oraz nie zawierają lotnych związków organicznych, a których bazę stanowi np. woda.
  3. betonowe – o długości co najmniej 7,5 m (słupy wsporcze) oraz 9,0 m (słupy brzeżne), wzmocnionych elementami stalowymi (żelbeton) lub dodatkowo sprężonych (strunobeton);
  4. stalowe;
  5. kompozytowe.

Drugą zmienną wyznaczającą max. wartość dofinansowania jest wiek i status formalny beneficjenta. Wsparcie jest udzielane w następujących wysokościach:

1. 65% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne – dla młodych rolników (tj. do 40 roku życia włącznie);

2. 55% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne – dla pozostałych wnioskodawców tj. starszych rolników i przedsiębiorców.

Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi 229 299 zł/ha.

Co można sfinansować?

Do kosztów wymiany słupów nośnych zalicza się takie wydatki jak:
1. demontaż słupów nośnych impregnowanych kreozotem,
2. zakup i transport nowych elementów konstrukcyjnych,
3. montaż nowych słupów.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Rozwój małych gospodarstw (WPR I.10.5)

Nabór do 27.10.2023
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
120 000,00 PLN lub 100 000,00 PLN
Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw skierowane jest do rolników spełniających definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Małe gospodarstwa otrzymają od 100 do 120 tys. zł bezzwrotnej premii. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85%! Jest to kontynuacja programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie obejmuje zakres finansowania inwestycji zapewniającej zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze produkcji rolnej oraz ekologicznej.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Odnawialne źródła energii – FE dla Łódzkiego (2.5)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparciem projekty wdrożenia infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Dla dotacji przewidziano 3 typy projektów możliwych do realizacji, wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu oraz wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu z OZE. Nabór startuje 18 sierpnia 2023 r.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 06.11.2023
Pozostało 33 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas