Inwestycje

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinwestycje w MŚP) - FE dla Śląskiego (10.3)

Wsparcie w ramach konkursu przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt musi stanowić co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, to jest zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu. Kwalifikowalne są koszty środków trwałych/dostaw, wartości niematerialnych i prawnych, robót budowalnych, nieruchomości, szkoleń oraz koszty pośrednie. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 mln zł.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
22.05.2023
Start składania wniosków
22.05.2023
Koniec składania wniosków
20.07.2023

Wsparcie jest kierowane na innowacje na rzecz transformacji przedsiębiorstwa. Projekt musi stanowić co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, to jest zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu. Instytucją ogłaszającą nabór jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie w ramach konkursu będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe prowadzące działalność na terenie woj. Śląskiego (z wyłączeniem podregionu częstochowskiego województwa śląskiego).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w ramach konkursu przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt powinien realizować cele Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030” – Zielone Śląskie. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu realizacji projektu przyczyniającego się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować inwestycje produkcyjne czy logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności lub wprowadzenia nowych czy ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

Wydatki kwalifikowane w ramach dotacji

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Regionalna pomoc inwestycyjna
1. Środki trwałe/Dostawy
a) koszty nabycia nowych środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i  przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu.
b) część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), którą opłaca się w okresie realizacji inwestycji początkowej, (umowa leasingowa ma być zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie);

2. Wartości niematerialne i prawne
Kwalifikowalne są koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym m.in. koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu.

3. Roboty budowlane
a) materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją początkową, tj. budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem,
b) koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji początkowej.

4. Nieruchomości
a) koszty nabycia gruntu,
b) koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego,
c) koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej,
d) leasing finansowy wyżej wymienionej nieruchomości – spłaty rat kapitału gruntów, nieruchomości zabudowanych.

Limit na koszty Nieruchomości: suma kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 10% w przypadku gruntów lub 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych na których znajdują się budynki całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów poniesionych na podstawie regionalnej pomocy z wyłączeniem kosztów związanych z nabyciem gruntu.

KOSZTY WSPARCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Pomoc de minimis
Kwalifikowalne są:
– koszty szkoleń prowadzone przez firmy zewnętrzne  w trybie stacjonarnym oraz on-line zarówno w trybie szkoleń otwartych jak i zamkniętych.
Niekwalifikowalne są:
– koszty szkoleń prowadzonych przez przedsiębiorstwa w celu przestrzegania obowiązkowych norm krajowych w zakresie szkoleń.

KOSZTY POŚREDNIE

Pomoc de minimis
Koszty pośrednie stanowią koszt limitowany 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu (czyli kosztów ponoszonych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, kosztów bezpośrednio związanych z realizacją jako koszty wsparcia uczestników projektu poniesionych na podstawie rozporządzenia de minimis)
Kwalifikowalne są:
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w przygotowanie, zarządzanie i nadzór, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
b) koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, na przykład kierownika jednostki),
c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
d) koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
f) koszty dzierżawy gruntu i wieczystego użytkowania (bez odsetek) oraz koszty amortyzacji powierzchni biurowych, a także koszty ubezpieczeń,
g) wydatki związane z otwarciem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów, a także koszty napraw/przeglądów/serwisu, koszty ubezpieczeń (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w literach a – d, 
i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
k) koszty usług powielania dokumentów,
l) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
m) koszty w ramach usług ochrony i dozoru mienia,
n) koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
o) koszty skarbowe, notarialne,
p) opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych),
q) koszty działań informacyjno-promocyjnych projektu (na przykład zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, tablice informacyjno-promocyjne, bilbordy, plakaty, ulotki, naklejki, tabliczki i tym podobne),
r) koszty związane z przygotowaniem projektu,
s) koszty zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu,
t) koszty ubezpieczeń majątkowych,
u) koszty związane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów w projekcie oraz koszty związane z odnowieniem w okresie realizacji projektu kwalifikowanego certyfikatu,
v) koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia instytucji zarządzającej na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu.

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 90 000 000 EUR (ok. 413 mln PLN).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 37 000 000 EUR

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 5 000 000 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi w ramach:

  • regionalnej pomocy inwestycyjnej:
    • 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
    • 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw
  • pomocy de minimis – 85% kosztów kwalifikowanych

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas