Inwestycje

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji - Wsparcie MŚP - FE dla Podkarpacia (1.3)

Konkurs wspiera projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji to możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje produkcyjne związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług, zakładem produkcyjnym, czy wytwarzanymi produktami bądź usługami, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP. Koszty kwalifikowane obejmują m.in. roboty budowlane, zakup nowych środków trwałych, czy wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich. Kolejny nabór zaplanowano na wrzesień 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 100 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.05.2023
01.09.2024
Koniec składania wniosków
14.07.2023
31.12.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie woj. podkarpackiego w sposób ciągły i zorganizowany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

W ramach dotacji Wsparcie MŚP – Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji dofinansowaniem zostaną objęte wyłącznie projekty realizowane na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE, tj. 43 gminy:

 • Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia,
 • Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko,
 • Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły,
 • Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica,
 • Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska,
 • Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach tego typu będą mogły realizować projekty inwestycyjne. Dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej.

Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:
1) ochrony zdrowia,
2) gospodarki odpadami,
3) rozwoju sieci szerokopasmowych,
4) infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Wydatki kwalifikowane w ramach dotacji Wsparcie MŚP

Katalog kosztów kwalifikowalnych dla dotacji Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji:

 1. roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;
 2. nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości; o ile środek trwały NIE jest:
  • gruntem,
  • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego,
  • środkiem transportu,
  • maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej,
  • maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym,
  • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych.
 3. nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  • podlegać amortyzacji;
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  • stanowiły majątek beneficjenta;
  • zostanie zachowany okres trwałości.

Wydatki niekwalifikowalne stanowią wszystkie wydatki niewyszczególnione w wydatkach kwalifikowalnych powyżej. Przykładowo roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające; roboty budowlane związane z remontem budynków; wydatki poniesione na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub innych tytułów prawnych do nieruchomości; nabycie używanych środków trwałych; wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy); wydatki poniesione na działania informacyjno-promocyjne, w tym wydatki na reklamę i marketing; wydatki poniesione na zakup usług doradczych czy wydatki związane z bieżącą działalnością firmy (koszty ogólne).

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wniosków w ramach dotacji Wsparcie MŚP (1.3) typ Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP wynosi 60 000 000 PLN.

Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027.

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa max. 70%
 • Średnie przedsiębiorstwa max. 60%

Dla typu dotacji Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
3 000 000 PLN

Nabór wniosków

(1 nabór: zakończony) Wnioski będzie można składać od 31 maja 2023 roku. Nabór potrwa do 14 lipca 2023 roku.

2 nabór wniosków zaplanowano na wrzesień 2024 r.!

Poniżej zamieszczamy link do archiwalnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas