Inwestycje

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji - Wsparcie MŚP - FE dla Podkarpacia (1.3)

Konkurs wspiera projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji to możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje produkcyjne związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług, zakładem produkcyjnym, czy wytwarzanymi produktami bądź usługami, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP. Koszty kwalifikowane obejmują m.in. roboty budowlane, zakup nowych środków trwałych, czy wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich. Kolejny nabór zaplanowano na wrzesień 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 100 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.05.2023
01.09.2024
Koniec składania wniosków
14.07.2023
30.09.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie woj. podkarpackiego w sposób ciągły i zorganizowany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

W ramach dotacji Wsparcie MŚP – Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji dofinansowaniem zostaną objęte wyłącznie projekty realizowane na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE, tj. 43 gminy:

 • Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia,
 • Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko,
 • Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły,
 • Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica,
 • Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska,
 • Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach tego typu będą mogły realizować projekty inwestycyjne. Dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej.

Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:
1) ochrony zdrowia,
2) gospodarki odpadami,
3) rozwoju sieci szerokopasmowych,
4) infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Wydatki kwalifikowane w ramach dotacji Wsparcie MŚP

Katalog kosztów kwalifikowalnych dla dotacji Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji:

 1. roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;
 2. nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości; o ile środek trwały NIE jest:
  • gruntem,
  • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego,
  • środkiem transportu,
  • maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej,
  • maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym,
  • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych.
 3. nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  • podlegać amortyzacji;
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  • stanowiły majątek beneficjenta;
  • zostanie zachowany okres trwałości.

Wydatki niekwalifikowalne stanowią wszystkie wydatki niewyszczególnione w wydatkach kwalifikowalnych powyżej. Przykładowo roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające; roboty budowlane związane z remontem budynków; wydatki poniesione na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub innych tytułów prawnych do nieruchomości; nabycie używanych środków trwałych; wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy); wydatki poniesione na działania informacyjno-promocyjne, w tym wydatki na reklamę i marketing; wydatki poniesione na zakup usług doradczych czy wydatki związane z bieżącą działalnością firmy (koszty ogólne).

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wniosków w ramach dotacji Wsparcie MŚP (1.3) typ Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP wynosi 60 000 000 PLN.

Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027.

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa max. 70%
 • Średnie przedsiębiorstwa max. 60%

Dla typu dotacji Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
3 000 000 PLN

Nabór wniosków

(I nabór: zakończony) Wnioski będzie można składać od 31 maja 2023 roku. Nabór potrwa do 14 lipca 2023 roku.

II nabór: 01.09.2024 – 30.09.2024

Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji konkursowej dla I naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas