Inwestycje

Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2)

Dofinansowanie w ramach dotacji przeznaczone będzie na wsparcie inwestycji produkcyjnych w MŚP przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia, projektów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw , promocji zagranicznej czy rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki. Z dotacji mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Wielkopolski Wschodniej. Koszty kwalifikowane obejmują przede wszystkim koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem, koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania, roboty i materiały budowlane, a także koszty szkoleń, usług doradczych i udziału w targach.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
8 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.06.2023
Koniec składania wniosków
31.08.2023

Wsparcie w ramach dotacji Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (10.2) może być realizowane w formie kompleksowych, modułowych projektów. Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie na inwestycje początkowe tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Istotnym aspektem będzie tworzenie miejsc pracy w MŚP w związku z realizacją projektu.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie prowadzące działalność na terenie Wielkopolski Wschodniej tj. miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie inwestycji w MŚP dotyczy projektów inwestycyjnych w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na:

 • inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:
  • wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,
  • wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,
  • promocję zagraniczną jako element projektu,
 • wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:
  • zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,
  • zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem,
 • rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ,
 • promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

Koszty kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • roboty budowalne i materiały budowalne; koszty zakupu materiałów i / lub robót budowlanych, w tym prac konserwatorskich,
 • środki trwałe – koszty zakupu, wytworzenia, montażu, instalacji i uruchomienia środka trwałego,
 • wartości niematerialne i prawne – koszt zakupu (cena nabycia) wartości niematerialnej i koszt wdrożenia oprogramowania, koszty są kwalifikowalne tylko w przypadku wykorzystywania ich wyłącznie w jednostce organizacyjnej Wnioskodawcy, która ma być wsparta w ramach projektu,
 • podatek od towarów i usług – VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

 • udział w targach i misjach – koszty poniesione na udział w targach i misjach, koszty zabudowy stoiska, noclegu i biletów, produkcji materiałów promocyjnych czy koszty zakupu usług opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne (max. 10% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • pozostałe koszty:
  • usługi doradcze, koszty wykonania usług doradczych, w tym usług informatycznych i programistycznych (na przykład implementacja ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych, wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji, wdrożenie technologii cyfrowych),
  • szkolenia pracowników beneficjenta, koszty szkoleń, kursów i podobnych działań (wraz z ewentualnym dojazdem, noclegami i wyżywieniem) na rzecz rozwoju niezbędnych kompetencji związanych z realizacją projektu (max. 10% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • odnawialne źródła energii (OZE) – mikroinstalacje do 50 kW, wyłącznie jako element ściśle związany z przedmiotem projektu (max. 20% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • podatek od towarów i usług – VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Zapłacony VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (to znaczy brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT,

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 60 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – max. 45% kosztów kwalifikowanych,
 • średnie przedsiębiorstwa – max. 35% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 250 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 8 000 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2021-2027 oraz w ramach pomocy de minimis. Dla projektów, w których występuje zarówno regionalna pomoc inwestycyjna, jak i pomoc de minimis, poziom dofinansowania należy obniżyć dla całego projektu do poziomu dofinansowania odpowiedniego dla regionalnej pomocy inwestycyjnej (to jest 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 35% dla średnich przedsiębiorstw).

Dodatkowe informacje

Wymogiem uzyskania wsparcia jest realizacja projektu zgodnie z zasadą DNSH – „nie czyń znaczących szkód”. Projekty nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z sześciu celów środowiskowych oraz muszą wnosić istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w artykule 9 Rozporządzenia do spraw Taksonomii.

Preferowane będą projekty z obszarów podregionalnych inteligentnych specjalizacji wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na cyfrową oraz zieloną gospodarkę.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas