Inwestycje

Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2)

Dofinansowanie w ramach dotacji przeznaczone będzie na wsparcie inwestycji produkcyjnych w MŚP przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia, projektów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw , promocji zagranicznej czy rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki. Z dotacji mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Wielkopolski Wschodniej. Koszty kwalifikowane obejmują przede wszystkim koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem, koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania, roboty i materiały budowlane, a także koszty szkoleń, usług doradczych i udziału w targach.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
8 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.06.2023
Koniec składania wniosków
31.08.2023

Wsparcie w ramach dotacji Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (10.2) może być realizowane w formie kompleksowych, modułowych projektów. Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie na inwestycje początkowe tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Istotnym aspektem będzie tworzenie miejsc pracy w MŚP w związku z realizacją projektu.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie prowadzące działalność na terenie Wielkopolski Wschodniej tj. miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie inwestycji w MŚP dotyczy projektów inwestycyjnych w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na:

 • inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:
  • wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,
  • wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,
  • promocję zagraniczną jako element projektu,
 • wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:
  • zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,
  • zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem,
 • rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ,
 • promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

Koszty kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • roboty budowalne i materiały budowalne; koszty zakupu materiałów i / lub robót budowlanych, w tym prac konserwatorskich,
 • środki trwałe – koszty zakupu, wytworzenia, montażu, instalacji i uruchomienia środka trwałego,
 • wartości niematerialne i prawne – koszt zakupu (cena nabycia) wartości niematerialnej i koszt wdrożenia oprogramowania, koszty są kwalifikowalne tylko w przypadku wykorzystywania ich wyłącznie w jednostce organizacyjnej Wnioskodawcy, która ma być wsparta w ramach projektu,
 • podatek od towarów i usług – VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

 • udział w targach i misjach – koszty poniesione na udział w targach i misjach, koszty zabudowy stoiska, noclegu i biletów, produkcji materiałów promocyjnych czy koszty zakupu usług opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne (max. 10% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • pozostałe koszty:
  • usługi doradcze, koszty wykonania usług doradczych, w tym usług informatycznych i programistycznych (na przykład implementacja ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych, wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji, wdrożenie technologii cyfrowych),
  • szkolenia pracowników beneficjenta, koszty szkoleń, kursów i podobnych działań (wraz z ewentualnym dojazdem, noclegami i wyżywieniem) na rzecz rozwoju niezbędnych kompetencji związanych z realizacją projektu (max. 10% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • odnawialne źródła energii (OZE) – mikroinstalacje do 50 kW, wyłącznie jako element ściśle związany z przedmiotem projektu (max. 20% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • podatek od towarów i usług – VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Zapłacony VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (to znaczy brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT,

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 60 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – max. 45% kosztów kwalifikowanych,
 • średnie przedsiębiorstwa – max. 35% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 250 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 8 000 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2021-2027 oraz w ramach pomocy de minimis. Dla projektów, w których występuje zarówno regionalna pomoc inwestycyjna, jak i pomoc de minimis, poziom dofinansowania należy obniżyć dla całego projektu do poziomu dofinansowania odpowiedniego dla regionalnej pomocy inwestycyjnej (to jest 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 35% dla średnich przedsiębiorstw).

Dodatkowe informacje

Wymogiem uzyskania wsparcia jest realizacja projektu zgodnie z zasadą DNSH – „nie czyń znaczących szkód”. Projekty nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z sześciu celów środowiskowych oraz muszą wnosić istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w artykule 9 Rozporządzenia do spraw Taksonomii.

Preferowane będą projekty z obszarów podregionalnych inteligentnych specjalizacji wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na cyfrową oraz zieloną gospodarkę.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas