Inwestycje

Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2)

Dofinansowanie w ramach dotacji przeznaczone będzie na wsparcie inwestycji produkcyjnych w MŚP przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia, projektów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw , promocji zagranicznej czy rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki. Z dotacji mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Wielkopolski Wschodniej. Koszty kwalifikowane obejmują przede wszystkim koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem, koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania, roboty i materiały budowlane, a także koszty szkoleń, usług doradczych i udziału w targach.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
8 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.06.2023
Koniec składania wniosków
31.08.2023

Wsparcie w ramach dotacji Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (10.2) może być realizowane w formie kompleksowych, modułowych projektów. Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie na inwestycje początkowe tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Istotnym aspektem będzie tworzenie miejsc pracy w MŚP w związku z realizacją projektu.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie prowadzące działalność na terenie Wielkopolski Wschodniej tj. miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie inwestycji w MŚP dotyczy projektów inwestycyjnych w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na:

 • inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:
  • wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,
  • wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,
  • promocję zagraniczną jako element projektu,
 • wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:
  • zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,
  • zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem,
 • rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ,
 • promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

Koszty kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • roboty budowalne i materiały budowalne; koszty zakupu materiałów i / lub robót budowlanych, w tym prac konserwatorskich,
 • środki trwałe – koszty zakupu, wytworzenia, montażu, instalacji i uruchomienia środka trwałego,
 • wartości niematerialne i prawne – koszt zakupu (cena nabycia) wartości niematerialnej i koszt wdrożenia oprogramowania, koszty są kwalifikowalne tylko w przypadku wykorzystywania ich wyłącznie w jednostce organizacyjnej Wnioskodawcy, która ma być wsparta w ramach projektu,
 • podatek od towarów i usług – VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

 • udział w targach i misjach – koszty poniesione na udział w targach i misjach, koszty zabudowy stoiska, noclegu i biletów, produkcji materiałów promocyjnych czy koszty zakupu usług opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne (max. 10% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • pozostałe koszty:
  • usługi doradcze, koszty wykonania usług doradczych, w tym usług informatycznych i programistycznych (na przykład implementacja ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych, wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji, wdrożenie technologii cyfrowych),
  • szkolenia pracowników beneficjenta, koszty szkoleń, kursów i podobnych działań (wraz z ewentualnym dojazdem, noclegami i wyżywieniem) na rzecz rozwoju niezbędnych kompetencji związanych z realizacją projektu (max. 10% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • odnawialne źródła energii (OZE) – mikroinstalacje do 50 kW, wyłącznie jako element ściśle związany z przedmiotem projektu (max. 20% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • podatek od towarów i usług – VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Zapłacony VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (to znaczy brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT,

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 60 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 200 000 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania: 8 000 000 PLN

Dodatkowe informacje

Wymogiem uzyskania wsparcia jest realizacja projektu zgodnie z zasadą DNSH – „nie czyń znaczących szkód”. Projekty nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z sześciu celów środowiskowych oraz muszą wnosić istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w artykule 9 Rozporządzenia do spraw Taksonomii.

Preferowane będą projekty z obszarów podregionalnych inteligentnych specjalizacji wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na cyfrową oraz zieloną gospodarkę.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
8 500 000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiektów oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa własności intelektualnej (m.in.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas