Rolnictwo

Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0. (KPO A1.4.1)

Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach KPO A1.4.1 to dotacja obejmująca możliwość dofinansowania zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania czy usług z zakresu rolnictwa 4.0. Maksymalnie można dofinansować 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i rolników prowadzących rolnictwo ekologiczne oraz 65% w pozostałych przypadkach.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
200 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
15.11.2023
Koniec składania wniosków
17.11.2023

Instytucją odpowiedzialną za dotację dla rolników jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dofinansowanie będzie obejmować zakup i montaż (częściowo utrzymanie) maszyn, urządzeń, oprogramowania rolnictwa 4.0 oraz zakup usług rolnictwa 4.0 realizowanych w gospodarstwie rolnym.

Dla kogo?

Dofinansowanie przyznane może być osobom spełniającym poniższe warunki:

 • rolnik podlega
  • ubezpieczeniu społecznemu rolników
  • lub przyznano mu płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze tych płatności – co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem,
  • lub jest producentem rolnym
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • osoba fizyczna jest pełnoletnia.

Koszty kwalifikowalne w ramach Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0. (KPO A1.4.1)

 1. Wdrożenie rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalacja, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji oraz zakup patentów i licencji;
  • koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0 służących produkcji podstawowych produktów rolnych (takich jak: czujniki, sensory, drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry, stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo) lub służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu w gospodarstwie rolnym nowych urządzeń rolnictwa 4.0, które można zamontować na istniejących już w gospodarstwie rolnym maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach (do kosztów tych nie zalicza się kosztów zakupu ciągników, maszyn zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, które nie współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego);
  • koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon) służących wdrożeniu rozwiązań rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych. Do kosztów tych nie zalicza się zakupu smartfona, jeśli zakup ten nie będzie powiązany z zakupem dostępu do aplikacji dotyczącej rolnictwa 4.0;
  • koszty związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT on-premise;
  • koszty zakupu usług, w tym abonamentu za świadczenie usługi w zakresie rolnictwa 4.0, w tym: zakup usługi z zakresu rolnictwa 4.0 wykonanej w gospodarstwie rolnym (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników mineralnych w glebie), usługi z zakresu obsługi IT (body leasing);
  • koszty montażu instalacji pasywnej lub okablowania strukturalnego w celu utworzenia sieci danych, z wyłączeniem kosztów montażu instalacji lub okablowania na potrzeby sieci danych poza terenem prywatnym;
  • koszty opieki serwisowej zakupionego oprogramowania, sprzętu teleinformatycznego w ramach przedsięwzięcia – w okresie realizacji i trwałości przedsięwzięcia;
  • koszty utrzymania domen, dostępu do sieci Internet w okresie realizacji przedsięwzięcia.
 2. Koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia (Nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia):
  • koszty udziału ostatecznego odbiorcy wsparcia w szkoleniu z zastosowania zakupionych rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa;
  • koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Ile można zyskać?

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • do 80% tych kosztów – w przypadku:
  • wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną
  • wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.,
  • wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1983 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2024 r.;
 • do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi max. 200 000 zł na przedsięwzięcie ostatecznego odbiorcy wsparcia.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia

Osoby ubiegające się o dotację mają możliwość uzyskania zaliczki w wysokości max. 50% całkowitej kwoty wsparcia. Zaliczka może być przyznana jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas