Inwestycje

Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji - FE dla Śląskiego (10.4)

Wsparcie ma na celu wzmocnienie procesu transformacji dużych przedsiębiorstw działających w branży okołogórniczej w województwie śląskim.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
12.04.2023
Start składania wniosków
14.04.2023
Koniec składania wniosków
24.05.2023

Wsparcie ma na celu wzmocnienie procesu transformacji dużych przedsiębiorstw działających w branży okołogórniczej w województwie śląskim. Inwestycje muszą prowadzić do dywersyfikacji gospodarczej województwa śląskiego, w podregionach górniczych wskazanych w programie FE SL 2021-2027, poprzez realizację inwestycji produkcyjnych przyczyniających się do stworzenia nowych miejsc pracy oraz utrzymania już istniejących. Inwestycja powinna prowadzić do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych lub pozytywnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków a także przyczyniać się do zmniejszenia zużycia surowców w
procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenia ponownego użycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Nabór rozpocznie się w kwietniu i skończy w maju 2023 r. Instytucją ogłaszającą nabór jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Dla kogo?

Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie w ramach konkursu będą mogły ubiegać duże przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zidentyfikowane w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 w Indykatywnym wykazie operacji i przedsiębiorstw innych niż MŚP, którym może zostać udzielone wsparcie. Miejscem realizacji projektu jest terytorium woj. śląskiego.

Na co?

– Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w dużych przedsiębiorstwach,

– Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Wydatki kwalifikowane w ramach dotacji

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

1. Regionalna pomoc inwestycyjna1.1 Środki trwałe/Dostawy
– koszty nabycia nowych środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego środka trwałego, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta)
– część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), którą opłaca się w okresie realizacji inwestycji początkowej, (z zastrzeżeniem, że umowa leasingowa będzie zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie).
1.2 Wartości niematerialne i prawne
– koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, oprogramowania oraz innych praw własności intelektualnej (max. do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych regionalnej pomocy inwestycyjnej – do podstawy wyliczenia wartości nie są brane pod uwagę koszty limitowane)
1.3 Roboty budowlane
– materiały i roboty budowlane związane z realizowaną inwestycją początkową, to jest: budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem,
– koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji początkowej.
1.4 Nieruchomości
– koszty nabycia gruntu,
– koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego,
– koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej,
– leasing finansowy wyżej wymienionej nieruchomości – spłaty rat kapitału gruntów, nieruchomości zabudowanych.
2. Pomoc związana z pracami B+R2.1 Personel projektu
– kwalifikowalne są wyłącznie koszty wynagrodzeń badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych projektu badawczo – rozwojowego, niezbędnych do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych:
-> zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
-> zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2.2 Amortyzacja (aparatury i sprzętu)
– kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne aparatury i sprzętu naukowo-badawczego w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. Jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane przez cały okres ich użytkowania za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji prac B+R obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości i zgodne z obowiązującymi przepisami.
2.3 Amortyzacja (budynków)
– kwalifikowalnymi kosztami są odpisy amortyzacyjne budynków odpowiadające
okresowi realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości (amortyzacja podatkowa) i zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy budynki wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja prac badawczych, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji prac badawczych (metraż powierzchni użytkowej, na której prowadzone są badania B+R – bez uwzględnienia części wspólnych).
2.4 Usługi zewnętrzne (związane z pracami B+R)
– wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych i są bezpośrednio
wykorzystywane do przeprowadzenia tych prac:
a) koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług,
Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:
-> badania wykonane na podstawie umowy cywilnej (w tym również umowy o dzieło, umowy zlecenie),
-> nabycie usług doradczych i usług równorzędnych do doradztwa wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych (usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego, które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama – tego typu usługi kwalifikowalne są w ramach Kosztów pośrednich).
b) raty kapitałowe leasingu oraz koszty wynajmu aparatury naukowo-badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych przez cały okres ich użytkowania
c) koszty wynajmu/dzierżawy powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do prac B+R, kwalifikowalna jest ta część kwoty wynajmu/dzierżawy, która odpowiada proporcji wykorzystania nieruchomości w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych bez uwzględniania części wspólnej,
d) koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej.
2.5 Dostawy (inne niż środki trwałe)
– wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych i są bezpośrednio wykorzystywane do przeprowadzenia tych prac.
Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy:
-> zakup materiałów i innych środków eksploatacyjnych, na przykład surowców,
półproduktów, odczynników, które są niezbędne do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych,
-> zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do badań
przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko do prac rozwojowych realizowanych w ramach tych prac (który nie spełnia definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości Wnioskodawcy – o wartości netto nie wyższej niż 10.000 zł),
-> zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.
3. Pomoc na koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu (pomoc de minimis)3.1 Usługi zewnętrzne
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
a) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych bezpośrednio z inwestycją objętą projektem, lecz nie związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, w tym między innymi zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowaną zmianą procesu produkcyjnego, wprowadzeniem nowych produktów, dywersyfikacją
działalności, i tym podobne.
b) koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych dot. wynalazków,
wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia
geograficznego lub topografii układu scalonego,
Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej, opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.04.2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.
c) koszty związane z uzyskaniem certyfikatów niezbędne do realizacji projektu i
bezpośrednio z nim związanych,
d) koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury
udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej, niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane (nie dotyczy wydatków rozliczanych w ramach prac B+R),
e) koszty usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, migracją
danych, skalowaniem, optymalizacją systemu niezbędne do realizacji projektu i
bezpośrednio z nim związane,
f) usługi związane z hostingiem niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane,
g) wydatki bezpośrednio związane z nabyciem nieruchomości (jeśli nabycie
nieruchomości stanowi wydatek kwalifikowalny), takie jak wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, wynagrodzenie rzeczoznawcy (na przykład wydatek związany ze sporządzeniem operatu szacunkowego oraz opłaty notarialne) stanowią wydatki kwalifikowalne.
3.2 Koszty wsparcia uczestników projektu
Kwalifikowalne będą koszty szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz online, zarówno w trybie szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Kwalifikowalne są koszty związane bezpośrednio z przeprowadzonym szkoleniem, w tym:
– koszty wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy prowadzą szkolenie,
– koszty podróży wykładowców i uczestników szkolenia,
– koszty wynajęcia sal szkoleniowych wraz z narzędziami i wyposażeniem,
– koszty materiałów szkoleniowych,
– koszty administracyjne związane z organizacją i obsługą szkolenia.

KOSZTY POŚREDNIE

Koszty pośrednie stanowią koszt limitowany 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu (czyli kosztów ponoszonych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, kosztów związanych z pracami B+R oraz kosztów bezpośrednio związane z realizacją projektu poniesionych na podstawie rozporządzenia de minimis).

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w przygotowanie, zarządzanie i nadzór, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób (na przykład koordynatora, kierownika projektu, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, inwestora
zastępczego), ich delegacji służbowych i szkoleń i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
b) koszty zarządu, (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki,
których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, na przykład
kierownika jednostki),
c) koszty personelu obsługowego, (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
d) koszty obsługi księgowej, (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
f) koszty dzierżawy gruntu i wieczystego użytkowania (bez odsetek) oraz koszty amortyzacji powierzchni biurowych, a także koszty ubezpieczeń,
g) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów, a także koszty napraw/przeglądów/serwisu, koszty ubezpieczeń (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w w punkcie a – d,
i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
k) koszty usług powielania dokumentów,
l) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
ł) koszty w ramach usług ochrony i dozoru mienia,
m) koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
n) koszty skarbowe, notarialne,
o) opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych),
p) koszty działań informacyjno-promocyjnych projektu,
r) koszty związane z przygotowaniem projektu,
s) koszty zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu,
t) koszty ubezpieczeń majątkowych.

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 60 000 000,00 EUR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000,00 EUR

Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.

1. Regionalna pomoc inwestycyjna max. 40% kosztów kwalifikowanych

2. Pomoc związana z pracami B+R:

  • max. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,
  • max. 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw,

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

3. Pomoc na koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu (pomoc de minimis) max. 85% kosztów kwalifikowanych.

4. Koszty pośrednie (pomoc de minimis) max. 85% kosztów kwalifikowanych.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas