Badania i rozwój

Wdrożenie wyników B+R - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5)

Wsparcie dotacji Wdrożenie wyników B+R - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) obejmuje wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Wyłącznie jako element projektu możliwe jest także tworzenie nowych modeli biznesowych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 000 000,00 zł
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
02.07.2024
Start składania wniosków
02.07.2024
Koniec składania wniosków
12.09.2024

Dotacja ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Wdrożenie wyników badań
 • Wsparcie innowacji

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: Wdrożenie wyników prac B+R

W ramach projektu planowane jest wdrożenie wyników prac B+R. Wdrożenie innowacji objęte będzie wsparciem w postaci dotacji warunkowej. W ramach projektu musi zostać wdrożona innowacja produktowa lub procesowa. W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny projektu). 

Kwalifikowalność wydatków

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności:
a) wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:

 • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej,
 • leasing finansowy instalacji lub maszyn, w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat, obejmujący obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
 • dzierżawę lub najem gruntów, budynków i lokali (z wyłączeniem lokali mieszkalnych),
 • zakup nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), który stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • zakup gruntów zgodnie z limitami wskazanymi w rozdziale 1.6 niniejszych Zasad,
 • zakup materiałów i robót budowlanych,
 • koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do inwestycji bądź innowacji będących przedmiotem projektu, takich jak:
  • adaptacja do zmian klimatu, np. rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany,
  • ochrona przyrody, np. zmniejszenie wykorzystania szkodliwych dla środowiska substancji, ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów,
  • inwestycje dotyczące wytwarzania produktów służących poprawie efektywności energetycznej (np. inwestycja w innowacje w zakresie produkcji przez beneficjenta instalacji OZE),
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, np. ponowne wykorzystanie produktów i materiałów – wyłącznie działania przedinwestycyjne, np. prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań, wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne w zakresie GOZ,
 • koszty specjalistycznych usług doradczych (np. badania rynku, dostosowanie produktów lub usług do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji), które stanowią nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych.

b) koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się:

 • zakup środków transportu, tj. środków służących do przewozu ludzi lub ładunków,
 • zakup urządzeń RTV i AGD,
 • usługi doradcze związane z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy,
 • koszty inwestycji służącej produkcji energii przez beneficjenta lub partnera lub poprawie efektywności energetycznej beneficjenta lub partnera (np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne, koszt instalacji OZE),
 • koszty inwestycji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • koszty rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze, np.
  oprogramowanie o charakterze biurowym, którego charakterystyka nie ma ścisłego związku z charakterystyką procesów biznesowych, w których jest wykorzystywane (np. arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, klientów poczty elektronicznej, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie), programy związane bezpośrednio ze sprzedażą na odległość (np.
  sklepy internetowe, integratory sklepów), oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia w firmie ewidencji księgowej i kadrowej, rozliczeń i zarządzania finansami (z wyjątkiem technologii integrujących na wysokim poziomie funkcje księgowe z funkcjami programów służących do zarządzania obszarami logistyki i produkcji a także funkcjonalności wykorzystujące mechanizmy analizy danych Big
  Data lub sztucznej inteligencji).

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 30 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 500 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla wnioskodawcy w przypadku kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o:
a) 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
b) 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro – i małego przedsiębiorstwa.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • Dofinansowanie w formie dotacji warunkowej obejmujące wdrożenie wyników prac B+R;
 • Dofinansowanie w formie dotacji nie objętej trybem warunkowym dla
  wnioskodawców realizujących jako element projektu tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji.

Dotacja warunkowa składa się z części zwrotnej i bezzwrotnej. Dofinansowanie w ramach dotacji warunkowej w części bezzwrotnej wynosi:
− 85 % kwoty dofinansowania dla mikro przedsiębiorstw,
− 80 % kwoty dofinansowania dla małych przedsiębiorstw,
− 75 % kwoty dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw,
tym samym część zwrotna dotacji warunkowej wynosi:
− 15 % kwoty dofinansowania dla mikro przedsiębiorstw,
− 20 % kwoty dofinansowania dla małych przedsiębiorstw,
− 25 % kwoty dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw,

Dodatkowe informacje

Orientacyjny termin ogłoszenia wyników naboru: grudzień 2024 r.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 02.08.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas