Innowacje

Wdrożenie innowacji - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5)

Wsparcie w ramach dotacji Wdrożenie innowacji - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Dodatkowym elementem projektu jest tworzenie nowych modeli biznesowych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
29.03.2024
Start składania wniosków
05.04.2024
Koniec składania wniosków
12.06.2024

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

 • Wdrożenie innowacji

Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej. W ramach projektu możliwe jest tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny).

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • Dofinansowanie w formie dotacji warunkowej obejmujące wdrożenie innowacji;
 • Dofinansowanie w formie dotacji nie objętej trybem warunkowym dla wnioskodawców realizujących jako element projektu tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Koszty kwalifikowalne w projekcie

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności:
a) wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:

 • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej,
 • leasing finansowy instalacji lub maszyn, w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat, obejmujący obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
 • dzierżawę lub najem gruntów, budynków i lokali (z wyłączeniem lokali mieszkalnych),
 • zakup nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), który stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • zakup gruntów zgodnie z limitami wskazanymi w rozdziale 1.6 ww. Zasad,
 • zakup materiałów i robót budowlanych,
 • koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do inwestycji bądź innowacji będących przedmiotem projektu, takich jak:
  • adaptacja do zmian klimatu, np. rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany,
  • ochrona przyrody, np. zmniejszenie wykorzystania szkodliwych dla środowiska substancji, ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów,
  • inwestycje dotyczące wytwarzania produktów służących poprawie efektywności energetycznej (np. inwestycja w innowacje w zakresie produkcji przez beneficjenta instalacji OZE),
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, np. ponowne wykorzystanie produktów i materiałów – wyłącznie działania przedinwestycyjne, np. prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań, wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne w zakresie GOZ,
  • koszty specjalistycznych usług doradczych (np. badania rynku, dostosowanie produktów lub usług do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji), które stanowią nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych.

b) koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej zgodnie z rozdziałem 1.4 Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się:

 • zakup środków transportu,
 • zakup urządzeń RTV i AGD,
 • usługi doradcze związane z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy,
 • koszty inwestycji służącej produkcji energii przez beneficjenta lub partnera lub poprawie efektywności energetycznej beneficjenta lub partnera (np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne, koszt instalacji OZE),
 • koszty inwestycji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • koszty rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze, np. oprogramowanie o charakterze biurowym, którego charakterystyka nie ma ścisłego związku z charakterystyką procesów biznesowych, w których jest wykorzystywane (np. arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, klientów poczty elektronicznej, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie), programy związane bezpośrednio ze sprzedażą na odległość (np. sklepy internetowe, integratory sklepów), oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia w firmie ewidencji księgowej i kadrowej, rozliczeń i zarządzania finansami (z wyjątkiem technologii integrujących na wysokim poziomie funkcje księgowe z funkcjami programów służących do zarządzania obszarami logistyki i produkcji a także funkcjonalności wykorzystujące mechanizmy analizy danych Big Data lub sztucznej inteligencji).

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 30 000 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 000 000,00 PLN.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Maksymalny poziom dofinansowania dla wnioskodawcy w przypadku kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o:
a) 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
b) 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro – i małego przedsiębiorstwa.

Pomoc de minimis może zostać udzielona wnioskodawcy na pokrycie kosztów pośrednich oraz na zakup specjalistycznych usług doradczych (np. badania rynku, dostosowanie produktów lub usług do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji), które stanowią nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Dodatkowe informacje

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: 5 kwietnia 2024 r. godz. 8:00.

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie: 12 czerwca 2024 r. godz. 12:00

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Innowacje cyfrowe w MŚP – FE dla Śląskiego (1.8)

Nabór do 21.05.2024
Pozostało 31 dni
Wielkość dotacji
6 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach działania Innowacje cyfrowe w MŚP - FE dla Śląskiego (1.8) będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 41 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas