Inwestycje

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Mazowieckiego (2.6)

Działanie Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Mazowieckiego (2.6) obejmuje wsparcie na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Wsparcie w ramach dotacji dotyczy etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego), związanego z pracami koncepcyjnymi i eko-projektowaniem produktów oraz niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych, profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz audytami środowiskowymi i analizami techniczno-ekonomicznymi.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
29.11.2023
Start składania wniosków
13.12.2023
Koniec składania wniosków
22.01.2024

Wsparcie w ramach konkursu będą mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący inwestycje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest MJWPU.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ

Wsparcie w ramach dotacji będzie realizowane w etapie przygotowawczym (przedinwestycyjnym), związanym z pracami koncepcyjnymi i eko-projektowaniem produktów oraz niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych, profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz audytami środowiskowymi i analizami techniczno-ekonomicznymi.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, która ma na celu wydłużenie cyklu życia produktów.

W ramach naboru dofinasowane mogą być jedynie przedsięwzięcia, które mają charakter usługowy  i  dotyczą etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego) związanego z:

 • pracami koncepcyjnymi,
 • eko-projektowaniem produktów,
 • niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym,
 • audytami środowiskowymi,
 • analizami techniczno-ekonomicznymi;

Ponadto dofinansowanie może dotyczyć jedynie  projektów:

 • proekologicznych, przyjaznych środowisku,
 • niemających charakteru badawczo-rozwojowego,
 • absorbujących nowe technologie,
 • wykonujących usługi doradcze ukierunkowanych na wdrożenie projektów trudnych i złożonych.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi prawie 53 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 50 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 200 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi:

 • RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • RMR – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis.

Dodatkowe informacje

Wsparcie dotyczy projektów wdrażających technologie i niemających charakteru badawczo-rozwojowego oraz dedykowane jest projektom trudnym, złożonym i nierentownym, obarczonym wysokim ryzykiem i długim okresem zwrotu z inwestycji.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie podano
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas