Badania i rozwój

Projekty B+R - Działalność B+R - RPO woj. mazowieckiego (1.2)

W konkursie można dofinansować projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje m.in. fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, rozwój technologii czy uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej. Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się takie kategorie kosztów jak wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury i sprzętu naukowo-badawczego, koszty wiedzy technicznej i patentów oraz koszty ogólne takie jak koszty materiałów i surowców, czy utrzymania linii technologicznych, a także koszty pośrednie związane z użytkowaniem budynków, gruntów czy koszty administracyjne.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
24.01.2023
Start składania wniosków
31.01.2023
07.02.2023
14.02.2023
Koniec składania wniosków
06.02.2023
13.02.2023
20.02.2023
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe tj. projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Dodatkowym elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Co można dofinansować – wydatki kwalifikowane w ramach konkursu

 • Koszty wynagrodzeń – wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych technicznych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie; kwalifikować można zarówno koszty osób zatrudnionych na umowę o pracę (koszty personelu) jak i na umowy cywilno-prawne;
 • Koszty podwykonawstwa – jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe; na tę kategorię kosztów obowiązują limity – dla średnich i dużych przedsiębiorców koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, dla małych limit wynosi 60% kosztów kwalifikowanych;
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej:
  • koszty amortyzacji aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu lub
  • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wraz z wynajem powierzchni laboratoryjnej;
 • Koszty środków trwałych innych niż aparatura naukowo-badawcza, niezbędnych do realizacji projektu:
  • koszty amortyzacji środków trwałych w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu lub
  • koszty odpłatnego korzystania ze środków trwałych;
 • Koszty zakupu lub użytkowania wartości niematerialnych i prawnych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne, na warunkach rynkowych;
 • Koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej;
 • Inne koszty operacyjne:
  • zakup materiałów (np. surowców, półproduktów, odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego) innych niż środki trwałe w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
  • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
  • zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • Koszty przygotowawcze w tym koszty przygotowania biznes planu, max. 5 000 zł.
 • Koszty pośrednie:
  • koszty związane z użytkowaniem budynków, w tym koszty wynajmu, utrzymania lub amortyzacji budynków, mediów, sprzątania oraz ochrony pomieszczeń, ubezpieczeń majątkowych, utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;
  • koszty związane z użytkowaniem gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w tym m.in. dzierżawa gruntów (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek);
  • koszty administracyjne, w tym opłaty skarbowe, opłaty notarialne, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, usług bankowych, usług księgowych, prawnych, materiałów biurowych;
  • koszty wynagrodzeń (na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych) osób zarządzających oraz osób wspierających np. koszty koordynatora lub kierownika projektu, osób obsługujących, w tym obsługi księgowej oraz innych osób zaangażowanych w zarządzanie projektem;
  • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.
 • Koszty informacji i promocji projektu integralnie związanych z jego realizacją. Koszty te nie mogą przekroczyć 20 000 zł;
 • Koszty prac przedwdrożeniowych m.in. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, uzyskania ochrony własności przemysłowej, testy, certyfikacja, badania rynku;
 • Koszt racjonalnych usprawnień zdefiniowany w załączniku do regulaminu konkursu pn. Zasady uniwersalnego projektowania;

Ile można zyskać?

Projekty będą realizowane w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Pomoc de minimis:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis to koszty przygotowawcze (w tym koszty opracowania biznes planu), koszty informacji i promocji projektu, koszty pośrednie, koszty racjonalnych usprawnień, koszty prac przedwdrożeniowych.

Pomoc publiczna:

Maksymalna intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe została określona w poniższej tabeli.

B+R
Intensywność pomocy na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Inne informacje

 • Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r. (data ostateczna
  i nieprzekraczalna).
 • Planowany termin rozstrzygnięcia naboru projektów – w ciągu 3 miesięcy do daty zakończenia naboru.
 • Forma rozliczania wydatków – wyłącznie refundacja, nie przewidziano udzielania zaliczek.
 • Projekty mogą być realizowane wyłącznie przez jednego przedsiębiorcę (nie przewiduje się realizacji projektów w partnerstwie).
 • Wsparcie będzie skoncentrowane na sektorze MŚP, duzi przedsiębiorcy również mogą aplikować, ale muszą podjąć współpracę z MŚP w trakcie realizacji projektu lub w ciągu 3 lat po jego zakończeniu.
 • Projekty muszą się wpisywać w obszary inteligentnej specjalizacji określone dla województwa mazowieckiego.
 • Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyłączeniem prac przygotowawczych.
 • Koszty pośrednie rozliczane są w sposób uproszczony tj. stawką ryczałtową wynoszącą 15% kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu.

Wnioski można składać od 31 stycznia. Budżet konkursu wynosi blisko 2 mln zł. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy chętnie udzielą odpowiedzi na pytania odnośnie dotacji i sposobu ich pozyskania.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 12.06.2024
Pozostało 20 dni
Wielkość dotacji
1 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Wdrożenie innowacji - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Dodatkowym elementem projektu jest tworzenie nowych modeli biznesowych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas