Szkolenia

Popytowy system innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

W konkursie mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego mogą dofinansować zakup usług doradczych przy max. intensywności dofinansowania wynoszącej nawet 85%. Można dofinansować szeroki katalog usług np. opracowanie strategii marketingowej, wykonanie audytu energetycznego czy przygotowanie mapy drogowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
90 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
26.10.2022
Start składania wniosków
27.10.2022
Koniec składania wniosków
28.12.2022

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) i uczelnie wyższe.

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które od co najmniej 3 miesięcy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego tj. posiadają siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą). Działalność MŚP nie może w tym okresie podlegać zawieszeniu.

Na co dotacja?

W konkursie można sfinansować koszty zakupu:

1. Usługi standardowej m.in. analizy finansowej przedsiębiorstwa w zakresie potrzeb inwestycyjnych, analizy opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania, opracowania strategii marketingowej, opracowania biznesplanów/studiów wykonalności, analizy potencjału rozwojowego firmy, badania rynku w tym zapotrzebowania na dany produkt, opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO, wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów do realizacji projektów B+R, analizy ryzyka, budowania wizerunku firmy, opracowania optymalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

2. Usługi specjalistycznej – w ramach tej kategorii sfinansować można w szczególności koszty:

  • Analizy działalności przedsiębiorstwa pod kątem wymagań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej.
  • Usługi w zakresie uzyskania ochrony patentowej na wynalazek, wzór przemysłowy oraz znak towarowy.
  • Audytu energetycznego.
  • Opracowania mapy drogowej – planu transformacji cyfrowej firmy w kierunku Przemysłu 4.0.
  • Audytu innowacyjności.
  • Audytu środowiskowego.
  • Badania rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem na etapie wdrożenia zaprojektowanych działań eksportowych.
  • Audytu wzorniczego.

Przykładowy katalog usług doradczych możliwych do sfinansowania w konkursie oraz ich minimalny zakres wskazany został w Załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw. Katalog nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że możliwe jest sfinansowanie zakupu usług spoza listy, przy czym wymaga to wcześniejszej akceptacji Operatora odpowiadającego za udzielanie voucherów.

Warunki finansowe wsparcia

1. Dla usług standardowych max. dofinansowanie wynosi 20 tys. zł brutto, przy intesywnosci dofinansowania max. 75%.

2. Dla usług specjalistycznych górny limit dofinansowania to 70 tys. zł brutto, przy intensywności dofinansowania max. 85%.

Pozostałe informacje

Jeden przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa Formularze zgłoszeniowe jeden na realizację usługi standardowej i jeden na realizację usługi specjalistycznej.

Alokacja wynosi 3 mln zł.

Rozpoczęcie realizacji usługi doradczej nie może nastąpić wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 29.07.2024
Pozostało 34 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz się więcej

Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.07.2024
Pozostało 36 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmować będzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenia powiązania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz się więcej

Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej – Poprawa organizacji pracy – FE dla Łódzkiego (8.5)

Nabór do 30.08.2024
Pozostało 66 dni
Dotacja Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej - Poprawa organizacji pracy - FE dla Łódzkiego (8.5) przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. łódzkiego. W ramach dotacji możliwe będzie m.in. wsparcie we wprowadzaniu elastycznych form organizacji pracy, w tym szkolenia i doradztwo dla pracodawców i ich pracowników czy wsparcie pracodawców w procesie zarządzania różnorodnością rozumianym jako pełne wykorzystanie i rozwój zasobów kadrowych poprzez organizację pracy i narzędzia kadrowe.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 24.10.2024
Pozostało 121 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas