Szkolenia

Popytowy system innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

W konkursie mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego mogą dofinansować zakup usług doradczych przy max. intensywności dofinansowania wynoszącej nawet 85%. Można dofinansować szeroki katalog usług np. opracowanie strategii marketingowej, wykonanie audytu energetycznego czy przygotowanie mapy drogowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
90 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
26.10.2022
Start składania wniosków
27.10.2022
Koniec składania wniosków
28.12.2022

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) i uczelnie wyższe.

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które od co najmniej 3 miesięcy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego tj. posiadają siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą). Działalność MŚP nie może w tym okresie podlegać zawieszeniu.

Na co dotacja?

W konkursie można sfinansować koszty zakupu:

1. Usługi standardowej m.in. analizy finansowej przedsiębiorstwa w zakresie potrzeb inwestycyjnych, analizy opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania, opracowania strategii marketingowej, opracowania biznesplanów/studiów wykonalności, analizy potencjału rozwojowego firmy, badania rynku w tym zapotrzebowania na dany produkt, opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO, wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów do realizacji projektów B+R, analizy ryzyka, budowania wizerunku firmy, opracowania optymalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

2. Usługi specjalistycznej – w ramach tej kategorii sfinansować można w szczególności koszty:

  • Analizy działalności przedsiębiorstwa pod kątem wymagań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej.
  • Usługi w zakresie uzyskania ochrony patentowej na wynalazek, wzór przemysłowy oraz znak towarowy.
  • Audytu energetycznego.
  • Opracowania mapy drogowej – planu transformacji cyfrowej firmy w kierunku Przemysłu 4.0.
  • Audytu innowacyjności.
  • Audytu środowiskowego.
  • Badania rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem na etapie wdrożenia zaprojektowanych działań eksportowych.
  • Audytu wzorniczego.

Przykładowy katalog usług doradczych możliwych do sfinansowania w konkursie oraz ich minimalny zakres wskazany został w Załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw. Katalog nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że możliwe jest sfinansowanie zakupu usług spoza listy, przy czym wymaga to wcześniejszej akceptacji Operatora odpowiadającego za udzielanie voucherów.

Warunki finansowe wsparcia

1. Dla usług standardowych max. dofinansowanie wynosi 20 tys. zł brutto, przy intesywnosci dofinansowania max. 75%.

2. Dla usług specjalistycznych górny limit dofinansowania to 70 tys. zł brutto, przy intensywności dofinansowania max. 85%.

Pozostałe informacje

Jeden przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa Formularze zgłoszeniowe jeden na realizację usługi standardowej i jeden na realizację usługi specjalistycznej.

Alokacja wynosi 3 mln zł.

Rozpoczęcie realizacji usługi doradczej nie może nastąpić wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w infrastrukturę B+R oraz projekty modułowe wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw – Badania i Innowacje – FE dla Lubuskiego (1.1)

Nabór do 15.03.2024
Pozostało 11 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Konkurs umożliwia realizację jednego z następujących typów projektu. W ramach typu II przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotacje na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modułowe wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw w ramach modułów prace B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym moduł prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozostałe moduły są fakultatywne i wybierane w ramach projektu według potrzeb przedsiębiorcy.
Dowiedz się więcej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie

Nabór do 15.04.2024
Pozostało 42 dni
Wielkość dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferująca 900 dotacji o łącznej wartości 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie. Dotacja ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkoleń oraz inwestycji. Co więcej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie można zyskać 10 000 euro.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas