Ochrona środowiska

Instalacje gospodarowania odpadami - Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
03.12.2021
Start składania wniosków
06.12.2021
Koniec składania wniosków
30.06.2023

Beneficjenci

1. przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie;
2. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
3. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku przedsięwzięć o których mowa w ust. 7.5. pkt 2) d) dotyczących odpadów medycznych.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu

1) dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;
2) budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:
a) odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
b) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,
c) unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie,
d) instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie
e) mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów;
3) rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
4) rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych)

Forma dofinansowania

1) dotacja;
2) pożyczka;

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:
a) do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50 mln zł., z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na:
• budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady niebezpieczne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów niebezpiecznych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,
• budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady medyczne lub weterynaryjne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów medycznych i weterynaryjnych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,

b) do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na:
• budowie, rozbudowie, modernizacji:

– instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
– instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku procesom recyklingu będą poddane odpady inne niż odpady z tworzyw sztucznych, zużyte opony lub odpady z opakowań wielomateriałowych, intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon i odpadów z opakowań wielomateriałowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
– instalacji do recyklingu odpadów budowlanych,

• dostosowaniu istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez ich rozbudowę lub modernizację,

2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:
a) wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
b) w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność końcowa stanowiąca 5% kwoty udzielonego dofinansowania (łącznie w formie dotacji i pożyczki) jest dokonywana wyłącznie w ramach dotacji;
c) w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem instalacje podlegające różnym formom dofinansowania, kwota dofinansowania w formie dotacji jest wyliczana proporcjonalnie do mocy przerobowych części przedsięwzięcia podlegającego finansowaniu dotacyjnemu.

2) dofinansowanie w formie pożyczki:
a) oprocentowanie:
• WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku)
• na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6)

b) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres
• nie dłuższy niż 20 lat w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ( w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie albo na budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie,
• nie dłuższy niż 15 lat w przypadku pozostałych przedsięwzięć.
Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

d) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż
• 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie albo na budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie,
• 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych przedsięwzięć;

e) pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

f) nie podlega umorzeniu:
• pożyczka udzielona na warunkach rynkowych;
• pożyczka na przedsięwzięcie, na które udzielono również dotacji ze środków NFOŚiGW;

Kwalifikowalność kosztów

a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
b) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
c) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia,
d) koszty budowy dróg, bocznic kolejowych i placów utwardzonych kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ograniczenie to nie dotyczy kompostowni płytowych do odpadów zielonych),
e) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
f) kwalifikuje się koszty zapobiegania rozprzestrzenianiu się odorów i hałasu związanych z eksploatacją przedsięwzięcia,
g) kwalifikuje się koszty zbierania, odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia,
h) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,
i) nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem.

Inne informacje

Okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku następującego po roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia.

Okres kwalifikowania kosztów: od 01.01.2014 r. do 31.12.2030 r.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Odnawialne źródła energii – FE dla Łódzkiego (2.5)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparciem projekty wdrożenia infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Dla dotacji przewidziano 3 typy projektów możliwych do realizacji, wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu oraz wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu z OZE. Nabór startuje 18 sierpnia 2023 r.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 06.11.2023
Pozostało 33 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 16.11.2023
Pozostało 43 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas