Ochrona środowiska

Instalacje gospodarowania odpadami - Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
03.12.2021
Start składania wniosków
06.12.2021
Koniec składania wniosków
30.06.2023

Beneficjenci

1. przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie;
2. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
3. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku przedsięwzięć o których mowa w ust. 7.5. pkt 2) d) dotyczących odpadów medycznych.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu

1) dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;
2) budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:
a) odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
b) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,
c) unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie,
d) instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie
e) mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów;
3) rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
4) rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych)

Forma dofinansowania

1) dotacja;
2) pożyczka;

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:
a) do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50 mln zł., z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na:
• budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady niebezpieczne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów niebezpiecznych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,
• budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady medyczne lub weterynaryjne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów medycznych i weterynaryjnych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,

b) do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na:
• budowie, rozbudowie, modernizacji:

– instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
– instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku procesom recyklingu będą poddane odpady inne niż odpady z tworzyw sztucznych, zużyte opony lub odpady z opakowań wielomateriałowych, intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon i odpadów z opakowań wielomateriałowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
– instalacji do recyklingu odpadów budowlanych,

• dostosowaniu istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez ich rozbudowę lub modernizację,

2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:
a) wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
b) w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność końcowa stanowiąca 5% kwoty udzielonego dofinansowania (łącznie w formie dotacji i pożyczki) jest dokonywana wyłącznie w ramach dotacji;
c) w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem instalacje podlegające różnym formom dofinansowania, kwota dofinansowania w formie dotacji jest wyliczana proporcjonalnie do mocy przerobowych części przedsięwzięcia podlegającego finansowaniu dotacyjnemu.

2) dofinansowanie w formie pożyczki:
a) oprocentowanie:
• WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku)
• na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6)

b) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres
• nie dłuższy niż 20 lat w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ( w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie albo na budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie,
• nie dłuższy niż 15 lat w przypadku pozostałych przedsięwzięć.
Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

d) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż
• 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie albo na budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie,
• 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych przedsięwzięć;

e) pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

f) nie podlega umorzeniu:
• pożyczka udzielona na warunkach rynkowych;
• pożyczka na przedsięwzięcie, na które udzielono również dotacji ze środków NFOŚiGW;

Kwalifikowalność kosztów

a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
b) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
c) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia,
d) koszty budowy dróg, bocznic kolejowych i placów utwardzonych kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ograniczenie to nie dotyczy kompostowni płytowych do odpadów zielonych),
e) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
f) kwalifikuje się koszty zapobiegania rozprzestrzenianiu się odorów i hałasu związanych z eksploatacją przedsięwzięcia,
g) kwalifikuje się koszty zbierania, odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia,
h) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,
i) nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem.

Inne informacje

Okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku następującego po roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia.

Okres kwalifikowania kosztów: od 01.01.2014 r. do 31.12.2030 r.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas