Ochrona środowiska

Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne - Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Dofinansowaniu w konkursie będą podlegać następujące inwestycje: budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
400 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.12.2021
Start składania wniosków
06.12.2021
Koniec składania wniosków
30.12.2022

Dofinansowaniu w konkursie będą podlegać następujące inwestycje: budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Podmioty, do których kierowane jest wsparcie: przedsiębiorcy niezależnie od wielkości.

Formy i warunki dofinansowania

1) dotacja;
2) pożyczka.

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 100 mln zł, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tę samą inwestycję.

Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą również paliwa lub odpady inne niż paliwa alternatywne wytworzone z odpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych lub odpady niebezpieczne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas przetwarzanych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych i odpadów niebezpiecznych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,

2) dofinansowanie w formie pożyczki (forma zwrotna) do 100 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 400 mln zł.

Warunki dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:
a. wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
b. w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność końcowa stanowiąca 5% kwoty udzielonego dofinansowania (łącznie w formie dotacji i pożyczki) jest dokonywana wyłącznie w ramach dotacji;


2) dofinansowanie w formie pożyczki:
a. oprocentowanie:
• WIBOR 3M nie mniej niż 1,5% (w skali roku)
• na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b. odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
c. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat.
Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
d. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
e. pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
f. pożyczka udzielona beneficjentom będącym spółkami kapitałowymi może być umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych, jeżeli udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70%;
g. pożyczka udzielona na warunkach rynkowych nie ulega umorzeniu.

Kwalifikowalność kosztów

a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 10 % sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
b) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
c) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia,
d) koszty budowy dróg, bocznic kolejowych i placów utwardzonych kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
e) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wyłącznie w ramach dofinansowania w formie pożyczki na warunkach rynkowych,
f) kwalifikuje się koszty zbierania, odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia,
g) kwalifikuje się koszty zarządzania przedsięwzięciem do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
h) kwalifikuje się koszty przyłącza do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej i sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii) oraz magazynu energii;
i) kwalifikuje się koszty budowy magazynu energii, przy czym warunkiem kwalifikowania wydatku jest zintegrowanie magazynu ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu;
j) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,
k) nie kwalifikuje się kosztów budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji, w której jednym z paliw współspalanych będzie węgiel.

Inne informacje

Beneficjent nie później niż w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie powinien przedstawić ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania.

Okres trwałości inwestycji: 5 lat liczonych od roku następującego po roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego inwestycji.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie podano
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ – Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – FE dla Wielkopolski (10.2)

Nabór do 16.08.2024
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
1 200 000 PLN
Dotacja Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ - Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2) obejmuje wsparciem projekty przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, wdrażania modelu GOZ oraz tworzenia czy rozwoju punktów napraw i przygotowania produktów do ponownego użycia.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ – MŚP (KPO A.2.2.1)

Nabór do 20.08.2024
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostaną objęte wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wprowadzenia technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w szczególności na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urządzeń bardziej przyjaznych dla środowiska, oprogramowania, patentów, licencji, know-how oraz szkolenia pracowników.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas