Ochrona środowiska

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów - Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie na terenie Polski zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami. Przykładowe inwestycje: budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
03.12.2021
Start składania wniosków
06.12.2021
Koniec składania wniosków
30.06.2023

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Dla zadań polegających na budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych :
a) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego; spółdzielnie
b) jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;

Forma dofinansowania

  1. dotacja
  2. pożyczka

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:

do 50% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsięwzięć – poziom dofinansowania dla przedsiębiorców

2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:
a) w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność końcowa stanowiąca 5% kwoty udzielonego dofinansowania (łącznie w formie dotacji i pożyczki) jest dokonywana wyłącznie w ramach dotacji.
b) dla zadań polegających na:
– budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych lub innych bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy kosztów całkowitych inwestycji netto lub odpowiednio brutto).

2) dofinansowanie w formie pożyczki:
a) oprocentowanie:
• dla przedsiębiorców – WIBOR 3M + 50 p.b nie mniej niż 2% w skali roku,
• na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych
b) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
d) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
e) pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych)

Wypłata transz dofinansowania może nastąpić wyłącznie w formie refundacji (w konkursie nie przewidziano udzielania zaliczek).

Rodzaje przedsięwzięć możliwych do sfinansowania przez przedsiębiorców

1) budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2) rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach przedsięwzięcia realizowany może być:
a) zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstawania,
b) budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników,
d) budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów komunalnych,
e) zakup kompostowników przydomowych,
f) zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
g) zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
h) zakup specjalistycznych środków transportu odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
i) zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

Kwalifikowalność kosztów

a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
b) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
c) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia,
d) koszty budowy dróg, bocznic kolejowych i placów utwardzonych kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
e) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
f) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,
g) nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem

Pozostałe informacje

Okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia.

Jeżeli w okresie trwałości przedsięwzięcia nie zostanie utrzymany efekt w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w ust. 6. pkt 3, 4 lub 5 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami część 1), maksymalne koszty kwalifikowane określone w umowie o dofinansowanie zostają zmniejszone proporcjonalnie do minimalnego efektu uzyskanego w okresie trwałości.

Okres kwalifikowania kosztów: od 01.01.2014 r. do 31.12.2030 r.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Odnawialne źródła energii – FE dla Łódzkiego (2.5)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparciem projekty wdrożenia infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Dla dotacji przewidziano 3 typy projektów możliwych do realizacji, wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu oraz wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu z OZE. Nabór startuje 18 sierpnia 2023 r.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 06.11.2023
Pozostało 33 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 16.11.2023
Pozostało 43 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas