Ochrona środowiska

Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (FENX 1.4)

Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Minimalizacja wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w zakresie racjonalizacji zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.10.2024
Koniec składania wniosków
30.12.2024

Dla kogo?

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Minimalizacja wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych

Wsparciem zostaną objęte projekty w zakresie racjonalizacji zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi. Realizowane działania będą przyczyniać się m.in. do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia wydajności materiałowej prowadzonych procesów technologicznych, wykorzystania jako surowców pozostałości i odpadów z procesów produkcji (własnej lub zewnętrznej), jak również wykorzystania w produkcji materiałów pochodzących z odzysku, w tym z procesów recyklingu lub przygotowania do recyklingu.

Dodatkowo w ramach działania uzupełniającego przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie związane z gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ) w zakresie ograniczenia zużycia wody w procesach technologicznych oraz zamknięciem jej w obieg. Działania uzupełniające mogą stanowić max. 25% kosztów i będą mogły być realizowane jako uzupełniający element składowy przedsięwzięć, których głównym celem będzie efektywność materiałowa procesów produkcji..

Dodatkowe informacje

Budżet naboru: 40 000 000 PLNMaksymalny poziom dofinansowania: 85%

Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia – koszty bezpośrednie).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostaną podane wraz z pojawieniem się dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 38 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 41 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas