Inwestycje

Inwestycje rozwojowe - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację - FE dla Małopolski (8.7)

Wsparcie w ramach Inwestycje rozwojowe - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację - FE dla Małopolski (8.7) będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.07.2023
Koniec składania wniosków
05.09.2023

Wsparcie w ramach dotacji będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Nabór rozpocznie się 31 lipca 2023 r.

Dla kogo?

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na:

Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Typ projektu A realizowany jest w formie dotacji z przeznaczeniem na projekty, których celem jest dostosowanie działalności do warunków związanych z transformacją gospodarczą, przeprofilowanie działalności, jej dywersyfikację lub zwiększenie liczby miejsc pracy.

Wsparcie ukierunkowane będzie w szczególności na przedsiębiorstwa z branż i sektorów podlegających
transformacji klimatycznej.

Dofinansowanie obejmować będzie przede wszystkim:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną (w tym np. zakup nieruchomości i wyposażenia, zakup maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia nowych/ulepszonych produktów/usług/procesów biznesowych);
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników jako element inwestycji rozwojowej (w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności);
 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP (np. konsulting, doradztwo).

Wspierane inwestycje nie będą miały charakteru odtworzeniowego, ale tylko i wyłącznie rozwojowy.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Inwestycje rozwojowe – Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – FE dla Małopolski (8.7)

Rodzaj wsparcia: Regionalna pomoc inwestycyjna lub Pomoc de minimis

 • wydatki na zakup środków trwałych wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych do używania na potrzeby jednostki,
 • zakup nieruchomości wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu (max. do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku gruntów oraz max. 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki).

Rodzaj wsparcia: Pomoc de minimis

 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP np. konsulting, doradztwo (max. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu),
 • cross-financing – podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu (max. 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty pośrednie (metoda uproszczona, limit do 1,5% stawka ryczałtowa (podstawa wyliczenia: bezpośrednie koszty kwalifikowalne).

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 30 820 000 EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji w ramach:

 • pomocy de minimis, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85%
 • regionalnej pomocy inwestycyjnej, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
8 500 000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiektów oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa własności intelektualnej (m.in.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas