Inwestycje

Inwestycje rozwojowe - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację - FE dla Małopolski (8.7)

Wsparcie w ramach Inwestycje rozwojowe - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację - FE dla Małopolski (8.7) będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.07.2023
Koniec składania wniosków
05.09.2023

Wsparcie w ramach dotacji będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Nabór rozpocznie się 31 lipca 2023 r.

Dla kogo?

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na:

Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Typ projektu A realizowany jest w formie dotacji z przeznaczeniem na projekty, których celem jest dostosowanie działalności do warunków związanych z transformacją gospodarczą, przeprofilowanie działalności, jej dywersyfikację lub zwiększenie liczby miejsc pracy.

Wsparcie ukierunkowane będzie w szczególności na przedsiębiorstwa z branż i sektorów podlegających
transformacji klimatycznej.

Dofinansowanie obejmować będzie przede wszystkim:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną (w tym np. zakup nieruchomości i wyposażenia, zakup maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia nowych/ulepszonych produktów/usług/procesów biznesowych);
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników jako element inwestycji rozwojowej (w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności);
 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP (np. konsulting, doradztwo).

Wspierane inwestycje nie będą miały charakteru odtworzeniowego, ale tylko i wyłącznie rozwojowy.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Inwestycje rozwojowe – Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – FE dla Małopolski (8.7)

Rodzaj wsparcia: Regionalna pomoc inwestycyjna lub Pomoc de minimis

 • wydatki na zakup środków trwałych wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych do używania na potrzeby jednostki,
 • zakup nieruchomości wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu (max. do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku gruntów oraz max. 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki).

Rodzaj wsparcia: Pomoc de minimis

 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP np. konsulting, doradztwo (max. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu),
 • cross-financing – podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu (max. 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty pośrednie (metoda uproszczona, limit do 1,5% stawka ryczałtowa (podstawa wyliczenia: bezpośrednie koszty kwalifikowalne).

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 30 820 000 EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji w ramach:

 • pomocy de minimis, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85%
 • regionalnej pomocy inwestycyjnej, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 21.09.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 26.09.2023
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) - FE dla Śląskiego (10.3) to dotacja, która obejmuje przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór rozpocznie się 5 września 2023 r. Dofinansowaniem objęte są koszty inwestycji produkcyjnych w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz koszty pośrednie. Istnieje również możliwość finansowania wydatków związanych z podnoszeniem/zdobyciem kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 09.10.2023
Pozostało 18 dni
Wielkość dotacji
zależne od miejsca realizacji projektu
Dotacja Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1) dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu nowych środków trwałych, zakup nieruchomości (grunty, budynki), koszty planów i projektów oraz nadzoru, koszty robót budowalnych, a także koszty patentów, nabycia oprogramowania, utworzenia platform cyfrowych czy amortyzacji nieruchomości, ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas