Inwestycje

Inwestycje rozwojowe - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację - FE dla Małopolski (8.7)

Wsparcie w ramach Inwestycje rozwojowe - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację - FE dla Małopolski (8.7) będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.07.2023
Koniec składania wniosków
05.09.2023

Wsparcie w ramach dotacji będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Nabór rozpocznie się 31 lipca 2023 r.

Dla kogo?

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na:

Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Typ projektu A realizowany jest w formie dotacji z przeznaczeniem na projekty, których celem jest dostosowanie działalności do warunków związanych z transformacją gospodarczą, przeprofilowanie działalności, jej dywersyfikację lub zwiększenie liczby miejsc pracy.

Wsparcie ukierunkowane będzie w szczególności na przedsiębiorstwa z branż i sektorów podlegających
transformacji klimatycznej.

Dofinansowanie obejmować będzie przede wszystkim:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną (w tym np. zakup nieruchomości i wyposażenia, zakup maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia nowych/ulepszonych produktów/usług/procesów biznesowych);
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników jako element inwestycji rozwojowej (w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności);
 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP (np. konsulting, doradztwo).

Wspierane inwestycje nie będą miały charakteru odtworzeniowego, ale tylko i wyłącznie rozwojowy.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Inwestycje rozwojowe – Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – FE dla Małopolski (8.7)

Rodzaj wsparcia: Regionalna pomoc inwestycyjna lub Pomoc de minimis

 • wydatki na zakup środków trwałych wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych do używania na potrzeby jednostki,
 • zakup nieruchomości wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu (max. do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku gruntów oraz max. 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki).

Rodzaj wsparcia: Pomoc de minimis

 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP np. konsulting, doradztwo (max. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu),
 • cross-financing – podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu (max. 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty pośrednie (metoda uproszczona, limit do 1,5% stawka ryczałtowa (podstawa wyliczenia: bezpośrednie koszty kwalifikowalne).

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 30 820 000 EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji w ramach:

 • pomocy de minimis, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85%
 • regionalnej pomocy inwestycyjnej, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas