Inwestycje

Inwestycje rozwojowe - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację - FE dla Małopolski (8.7)

Wsparcie w ramach Inwestycje rozwojowe - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację - FE dla Małopolski (8.7) będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.07.2023
Koniec składania wniosków
05.09.2023

Wsparcie w ramach dotacji będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Nabór rozpocznie się 31 lipca 2023 r.

Dla kogo?

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na:

Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Typ projektu A realizowany jest w formie dotacji z przeznaczeniem na projekty, których celem jest dostosowanie działalności do warunków związanych z transformacją gospodarczą, przeprofilowanie działalności, jej dywersyfikację lub zwiększenie liczby miejsc pracy.

Wsparcie ukierunkowane będzie w szczególności na przedsiębiorstwa z branż i sektorów podlegających
transformacji klimatycznej.

Dofinansowanie obejmować będzie przede wszystkim:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną (w tym np. zakup nieruchomości i wyposażenia, zakup maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia nowych/ulepszonych produktów/usług/procesów biznesowych);
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników jako element inwestycji rozwojowej (w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności);
 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP (np. konsulting, doradztwo).

Wspierane inwestycje nie będą miały charakteru odtworzeniowego, ale tylko i wyłącznie rozwojowy.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Inwestycje rozwojowe – Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – FE dla Małopolski (8.7)

Rodzaj wsparcia: Regionalna pomoc inwestycyjna lub Pomoc de minimis

 • wydatki na zakup środków trwałych wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych do używania na potrzeby jednostki,
 • zakup nieruchomości wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu (max. do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku gruntów oraz max. 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki).

Rodzaj wsparcia: Pomoc de minimis

 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP np. konsulting, doradztwo (max. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu),
 • cross-financing – podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu (max. 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty pośrednie (metoda uproszczona, limit do 1,5% stawka ryczałtowa (podstawa wyliczenia: bezpośrednie koszty kwalifikowalne).

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 30 820 000 EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji w ramach:

 • pomocy de minimis, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85%
 • regionalnej pomocy inwestycyjnej, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas