Inwestycje

Inwestycje na zwiększenie zdolności produkcyjnej, Przemysł 4.0, efektywność energetyczna - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Dotacja obejmuje wsparcie na transformację ekologiczną i energetyczną dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Będzie można realizować następujące typy projektów: wdrożenie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne oraz rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 i efektywności energetycznej. W ramach dotacji wspierane będą inwestycje w instalacje produkcyjne lub urządzenia przemysłowe prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców w zakresie efektywności energetycznej. Dofinansowane będą również inwestycje służące dywersyfikacji, modernizacji lub restrukturyzacji oraz projekty wdrożeniowe w zakresie rozwiązań przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie zostało określone
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
13.12.2023
Koniec składania wniosków
31.01.2024

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego. Projekt musi być realizowany na obszarze transformacji określonym w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Typy projektów – na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja obejmuje następujące typy projektów:

 1. Wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne.

Inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw służące dywersyfikacji lub modernizacji lub restrukturyzacji.

Dywersyfikacja polegać będzie na różnicowaniu asortymentu lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem jest odejście od strategii skupiania się na jednej dziedzinie na rzecz rozproszenia kapitału i działań.

Restrukturyzacja obejmuje postępowanie mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

 1. Wdrożenie rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach.

Typ projektu obejmować będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji.

 1. Wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w szczególności na:

 • inwestycje ograniczające zużycie energii,
 • inwestycje w odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym,
 • zastosowanie efektywnych energetycznie technologii,
 • odnawialne źródła energii – OZE,
 • przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Dla projektów dotyczących efektywności energetycznej zakres rzeczowy inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Wsparcie przyznawane będzie tylko w przypadku, gdy realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie nie niższym niż 30% (wymóg nie dotyczy zabytków).

Katalog kosztów kwalifikowalnych dla dotacji Inwestycje na zwiększenie zdolności produkcyjnej, Przemysł 4.0, efektywność energetyczna – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • wydatki związane z, wytworzeniem, dostawą, instalacją i uruchomieniem maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz z instruktażem w ich obsłudze,
  • zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, knowhow lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
  • wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu),
  • wydatki związane z działalnością promocyjną w systemach komunikacji internetowej, m.in.: artykuły sponsorowane, mailing, współpraca z influencerami, stworzenie docelowej aplikacji mobilnej na potrzeby promocji produktu lub usługi wnioskodawcy, stworzenie strony www (w tym hosting). Wskazane wydatki mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy stanowią element projektu oraz służą wyłącznie promocji działań zrealizowanych w ramach projektu, a nie promocji dotychczasowej działalności wnioskodawcy.
  • dzierżawę lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
  • zakup materiałów i koszty robót budowlanych.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.
 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • wydatki związane z działalnością promocyjną w systemach komunikacji internetowej m.in.: SEM, artykuły sponsorowane, mailing, reklama w mediach społecznościowych, współpraca z influencerami, reklama w serwisie youtube, stworzenie aplikacji mobilnej na potrzeby promocji produktu lub usługi wnioskodawcy, stworzenie i hosting strony www. Wskazane wydatki mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy stanowią element projektu oraz służą wyłącznie promocji wdrożonych rozwiązań przemysłu 4.0, a nie promocji dotychczasowej działalności.
  • roboty budowlane niezbędne do zainstalowania lub uruchomienia nabytych maszyn, sprzętu, urządzeń.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.
 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • wydatki dotyczące ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, inwestycji w systemy grzewcze wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej (w przypadku wymiany konwencjonalnego źródła energii wymagane jest potwierdzenie jego unieszkodliwienia), inwestycje w systemy wentylacji i klimatyzacji,
  • dotyczące wdrożenia systemów odzysku energii, systemów do monitorowania zużycia energii oraz inteligentnych rozwiązań ograniczających zużycie energii, systemów służących zmniejszaniu strat energii w procesie produkcyjnym,
  • dotyczące budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z przyłączeniem do sieci,
  • dotyczące budowy lub zakupu magazynów energii działających na potrzeby źródła OZE,
  • dotyczące robót towarzyszących niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np.: instalacja odgromowa, instalacja elektryczna, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i balkonów zewnętrznych),
  • dotyczące nadzoru przyrodniczego (jeżeli jest konieczny dla realizacji projektu),
  • dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
  • związane z wykonywaniem odwiertów geotermalnych, w tym odwiertów badawczych,
  • dotyczące mechanizmów sterowania pozycją paneli fotowoltaicznych (trackery), służących pozycjonowaniu solarnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
  • dotyczące maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji spalających biomasę (np. ładowarki, koparki), wykorzystywanych jedynie w procesie technologicznym,
  • dotyczące budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej służącej podłączeniu źródła produkującego energię do obiektu, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta),
  • dotyczące budowy, przebudowy instalacji służącej podłączeniu źródła produkującego energię z magazynem energii,
  • dotyczące systemów monitoringu służących badaniu efektywności instalacji oraz wpływu na środowisko naturalne,
  • związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami lub odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu – mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi 80 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Maksymalną wartość zaliczki: 80% dofinansowania

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas