Inwestycje

Inwestycje na zwiększenie zdolności produkcyjnej, Przemysł 4.0, efektywność energetyczna - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Dotacja obejmuje wsparcie na transformację ekologiczną i energetyczną dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Będzie można realizować następujące typy projektów: wdrożenie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne oraz rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 i efektywności energetycznej. W ramach dotacji wspierane będą inwestycje w instalacje produkcyjne lub urządzenia przemysłowe prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców w zakresie efektywności energetycznej. Dofinansowane będą również inwestycje służące dywersyfikacji, modernizacji lub restrukturyzacji oraz projekty wdrożeniowe w zakresie rozwiązań przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie zostało określone
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
13.12.2023
Koniec składania wniosków
31.01.2024

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego. Projekt musi być realizowany na obszarze transformacji określonym w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Typy projektów – na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja obejmuje następujące typy projektów:

 1. Wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne.

Inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw służące dywersyfikacji lub modernizacji lub restrukturyzacji.

Dywersyfikacja polegać będzie na różnicowaniu asortymentu lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem jest odejście od strategii skupiania się na jednej dziedzinie na rzecz rozproszenia kapitału i działań.

Restrukturyzacja obejmuje postępowanie mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

 1. Wdrożenie rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach.

Typ projektu obejmować będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji.

 1. Wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w szczególności na:

 • inwestycje ograniczające zużycie energii,
 • inwestycje w odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym,
 • zastosowanie efektywnych energetycznie technologii,
 • odnawialne źródła energii – OZE,
 • przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Dla projektów dotyczących efektywności energetycznej zakres rzeczowy inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Wsparcie przyznawane będzie tylko w przypadku, gdy realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie nie niższym niż 30% (wymóg nie dotyczy zabytków).

Katalog kosztów kwalifikowalnych dla dotacji Inwestycje na zwiększenie zdolności produkcyjnej, Przemysł 4.0, efektywność energetyczna – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • wydatki związane z, wytworzeniem, dostawą, instalacją i uruchomieniem maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz z instruktażem w ich obsłudze,
  • zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, knowhow lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
  • wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu),
  • wydatki związane z działalnością promocyjną w systemach komunikacji internetowej, m.in.: artykuły sponsorowane, mailing, współpraca z influencerami, stworzenie docelowej aplikacji mobilnej na potrzeby promocji produktu lub usługi wnioskodawcy, stworzenie strony www (w tym hosting). Wskazane wydatki mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy stanowią element projektu oraz służą wyłącznie promocji działań zrealizowanych w ramach projektu, a nie promocji dotychczasowej działalności wnioskodawcy.
  • dzierżawę lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
  • zakup materiałów i koszty robót budowlanych.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.
 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • wydatki związane z działalnością promocyjną w systemach komunikacji internetowej m.in.: SEM, artykuły sponsorowane, mailing, reklama w mediach społecznościowych, współpraca z influencerami, reklama w serwisie youtube, stworzenie aplikacji mobilnej na potrzeby promocji produktu lub usługi wnioskodawcy, stworzenie i hosting strony www. Wskazane wydatki mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy stanowią element projektu oraz służą wyłącznie promocji wdrożonych rozwiązań przemysłu 4.0, a nie promocji dotychczasowej działalności.
  • roboty budowlane niezbędne do zainstalowania lub uruchomienia nabytych maszyn, sprzętu, urządzeń.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.
 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • wydatki dotyczące ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, inwestycji w systemy grzewcze wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej (w przypadku wymiany konwencjonalnego źródła energii wymagane jest potwierdzenie jego unieszkodliwienia), inwestycje w systemy wentylacji i klimatyzacji,
  • dotyczące wdrożenia systemów odzysku energii, systemów do monitorowania zużycia energii oraz inteligentnych rozwiązań ograniczających zużycie energii, systemów służących zmniejszaniu strat energii w procesie produkcyjnym,
  • dotyczące budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z przyłączeniem do sieci,
  • dotyczące budowy lub zakupu magazynów energii działających na potrzeby źródła OZE,
  • dotyczące robót towarzyszących niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np.: instalacja odgromowa, instalacja elektryczna, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i balkonów zewnętrznych),
  • dotyczące nadzoru przyrodniczego (jeżeli jest konieczny dla realizacji projektu),
  • dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
  • związane z wykonywaniem odwiertów geotermalnych, w tym odwiertów badawczych,
  • dotyczące mechanizmów sterowania pozycją paneli fotowoltaicznych (trackery), służących pozycjonowaniu solarnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
  • dotyczące maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji spalających biomasę (np. ładowarki, koparki), wykorzystywanych jedynie w procesie technologicznym,
  • dotyczące budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej służącej podłączeniu źródła produkującego energię do obiektu, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta),
  • dotyczące budowy, przebudowy instalacji służącej podłączeniu źródła produkującego energię z magazynem energii,
  • dotyczące systemów monitoringu służących badaniu efektywności instalacji oraz wpływu na środowisko naturalne,
  • związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami lub odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu – mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi 80 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Maksymalną wartość zaliczki: 80% dofinansowania

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas