Inwestycje

Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW - Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.6)

Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW - Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.6) to dotacja w ramach, której dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów inwestycyjnych we wdrażanie innowacji produktowych oraz innowacji w procesach biznesowych. Finansowaniem objęte są projekty inwestycyjne przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego na obszarze podstawowym SSW - Specjalnej Strefy Włączenia.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
4 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.09.2023
Koniec składania wniosków
08.11.2023

Wsparciem objęte zostaną projekty inwestycyjne MŚP na obszarze podstawowym SSW – Specjalnej Strefy Włączenia, na którym z uwagi na liczne deficyty istnieją trudniejsze warunki do rozwoju działalności gospodarczej.

Premiowane będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego oraz inwestycje obejmujące zastosowanie rozwiązań w obszarze transformacji przemysłowej, zielonej i cyfrowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach dotacji muszą być zgodne z zasadą DNSH (zasada nie czynienia znaczącej szkody środowisku).

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O dotację ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie SSW woj. zachodniopomorskiego. Lokalizacja projektu musi znajdować się na obszarze SSW (siedziba przedsiębiorstwa może znajdować się poza obszarem SSW), przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSW.

Obszar SSW, na którym z uwagi na liczne deficyty (dostępność do usług publicznych, demografia, infrastruktura techniczna, problemy miejscowości popegeerowskich, potencjał gospodarczy, ubóstwo) istnieją trudniejsze warunki do rozwoju działalności gospodarczej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW

Dotacja obejmuje wsparciem możliwość finansowania wdrażania innowacji produktowych oraz innowacji w procesach biznesowych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje na terenie województwa.

 1. Dofinansowane mogą być innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 2. Realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie (1 etat).
 3. Realizacja projektu musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym) co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW – Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.6)

 • Nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem, że łącznie stanowią nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%).
 • Nabycie środków trwałych, które podlegają amortyzacji, należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub kapitałowo.
 • Zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych) – pod warunkiem, że stanowią uzupełnienie budżetu projektu (mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu);
 • Zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu, prowadzą do zwiększenia wartości środka trwałego.
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych które podlegają amortyzacji, należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub kapitałowo.
 • Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu oraz, że:
  • wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest kwota przypadająca na część raty leasingowej, związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu,
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może być wyższa, niż rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu,
  • w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcowy termin realizacji projektu, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone w tym okresie.
 • Zakup usług szkoleniowych, które dotyczą zielonych i/lub cyfrowych kompetencji ściśle powiązanych z produktami lub procesami wdrażanymi w przedsiębiorstwie – wydatek ten nie może stanowić więcej niż 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wydatki związane z bazą gastronomiczną mogą stanowić jedynie uzupełnienie budżetu projektu (mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi ponad 43 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 4 000 000 PLN

Minimalna wartość dofinansowania: 500 000 PLN

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • 50% – średnie przedsiębiorstwa,
 • 60% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Pomoc na zakup usług szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji oraz na nabycie urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy, będzie udzielana na podstawie pomocy de minimis.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas