Inwestycje

Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW - Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.6)

Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW - Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.6) to dotacja w ramach, której dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów inwestycyjnych we wdrażanie innowacji produktowych oraz innowacji w procesach biznesowych. Finansowaniem objęte są projekty inwestycyjne przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego na obszarze podstawowym SSW - Specjalnej Strefy Włączenia.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
4 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.09.2023
Koniec składania wniosków
08.11.2023

Wsparciem objęte zostaną projekty inwestycyjne MŚP na obszarze podstawowym SSW – Specjalnej Strefy Włączenia, na którym z uwagi na liczne deficyty istnieją trudniejsze warunki do rozwoju działalności gospodarczej.

Premiowane będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego oraz inwestycje obejmujące zastosowanie rozwiązań w obszarze transformacji przemysłowej, zielonej i cyfrowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach dotacji muszą być zgodne z zasadą DNSH (zasada nie czynienia znaczącej szkody środowisku).

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O dotację ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie SSW woj. zachodniopomorskiego. Lokalizacja projektu musi znajdować się na obszarze SSW (siedziba przedsiębiorstwa może znajdować się poza obszarem SSW), przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSW.

Obszar SSW, na którym z uwagi na liczne deficyty (dostępność do usług publicznych, demografia, infrastruktura techniczna, problemy miejscowości popegeerowskich, potencjał gospodarczy, ubóstwo) istnieją trudniejsze warunki do rozwoju działalności gospodarczej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW

Dotacja obejmuje wsparciem możliwość finansowania wdrażania innowacji produktowych oraz innowacji w procesach biznesowych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje na terenie województwa.

 1. Dofinansowane mogą być innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 2. Realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie (1 etat).
 3. Realizacja projektu musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym) co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW – Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.6)

 • Nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem, że łącznie stanowią nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%).
 • Nabycie środków trwałych, które podlegają amortyzacji, należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub kapitałowo.
 • Zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych) – pod warunkiem, że stanowią uzupełnienie budżetu projektu (mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu);
 • Zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu, prowadzą do zwiększenia wartości środka trwałego.
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych które podlegają amortyzacji, należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub kapitałowo.
 • Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu oraz, że:
  • wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest kwota przypadająca na część raty leasingowej, związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu,
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może być wyższa, niż rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu,
  • w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcowy termin realizacji projektu, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone w tym okresie.
 • Zakup usług szkoleniowych, które dotyczą zielonych i/lub cyfrowych kompetencji ściśle powiązanych z produktami lub procesami wdrażanymi w przedsiębiorstwie – wydatek ten nie może stanowić więcej niż 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wydatki związane z bazą gastronomiczną mogą stanowić jedynie uzupełnienie budżetu projektu (mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi ponad 43 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 4 000 000 PLN

Minimalna wartość dofinansowania: 500 000 PLN

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • 50% – średnie przedsiębiorstwa,
 • 60% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Pomoc na zakup usług szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji oraz na nabycie urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy, będzie udzielana na podstawie pomocy de minimis.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas