Inwestycje

Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (KPO B2.2.2) - część B wsparcie inwestycyjne

Dotacje obejmuje wsparcie na część B działania KPO B2.2.2 - Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne. Dofinansować można m.in. koszty budowy, rozbudowy, zakupu i instalacji stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także magazyny energii elektrycznej lub cieplnej, lokalne sieci elektroenergetyczne, systemy wspomagające zarządzanie energią, działania związane z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów Przedsięwzięcia, wydatki związane z dokumentacją i szczegółowymi analizami czy przebudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych oraz zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii. Maksymalna intensywność dofinansowanie wynosi 90%. Wsparcie udzielane jest w formie zaliczki lub refundacji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
50 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
11.12.2023
Koniec składania wniosków
28.03.2024

Celem Inwestycji B2.2.2 jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne. Wsparcie składa się z trzech części – A, B i C. Zasadniczym elementem Inwestycji B2.2.2 jest wsparcie w ramach części A – przedinwestycyjne, istniejących społeczności energetycznych, jak i podmiotów mających zamiar powołać takie społeczności. Dodatkowo w ramach inwestycji KPO B2.2.2 przewidziano również wsparcie na część B – działania inwestycyjne o charakterze demonstracyjnym oraz na część C – działania wspierające na szczeblu centralnym (wsparcie horyzontalne).

W ramach tej dotacji wsparcie realizowane względem części B: WSPARCIE INWESTYCYJNE SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH obejmuje działanie:

  • B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne

Dla kogo?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii dofinansuje 10 projektów obejmujących działania inwestycyjne. Przy czym wskaźnik ten w związku ze zmianami polskiego KPO i nowego rozdziału REPowerEU zostanie powiększony do 20.

Liczba Przedsięwzięć wybranych do dofinansowania z jednego województwa (na podstawie miejsca realizacji wskazanego we Wniosku) nie może przekroczyć 70% ogólnej liczby Przedsięwzięć przewidywanej do wyboru.

O wsparcie bezzwrotne ubiegać się mogą:

  • podmiot reprezentujący wybrany klaster energii i jednocześnie będący jego członkiem lub koordynatorem, (klaster energii reprezentowany przez Podmiot wnioskujący i ubiegający się o objęcie wsparciem musi posiadać cywilnoprawne porozumienie (zwane dalej „porozumieniem klastra”), zawarte zgodnie z przepisami Ustawy OZE);
  • spółdzielnie energetyczne;
  • obywatelska społeczność energetyczna prowadząca działalność wyłącznie w zakresie odnawialnych źródeł energii, zwana dalej „obywatelską społecznością energetyczną OZE”.

Projekty realizowane w ramach klastra energii mogą być realizowane w formule partnerskiej, przy czym jako partnerów określa się członków klastra energii lub koordynatora klastra energii.

Wsparcie działania B1

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest dołączenie do Wniosku koncepcji rozwoju klastra energii lub spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności energetycznej OZE spełniającą podstawowe warunki określone w załączniku nr 7 (Koncepcja rozwoju) oraz studium lub studia wykonalności spełniające podstawowe warunki określone w załączniku nr 13.

Aplikując o wsparcie lub realizację Przedsięwzięcia w ramach Części A Inwestycji B2.2.2, zakres finansowanych zadań w działaniu B.1 nie może pokrywać się z zakresem zadań planowanych do realizacji lub realizowanych w Części A.

Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach działania B1

Kwalifikowalne wydatki bezpośrednie realizacji Przedsięwzięcia

Dopuszczalny przedmiot wsparciaKategorie wydatków kwalifikowalnych
1. Budowa, rozbudowa, zakup i instalacja stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE, wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą odprowadzenie wyprodukowanej energii do magazynu energii, sieci lub bezpośrednio do odbiorców energii.7/ Wydatki inwestycyjne
2. Budowa, rozbudowa, zakup i instalacja innych niż stabilne źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą odprowadzenie wyprodukowanej energii do magazynu energii, sieci lub bezpośrednio do odbiorców energii, wyłącznie na potrzeby zaopatrzenia w energię:
a. najuboższych mieszkańców;
b. publicznych punktów ładowania samochodów elektrycznych;
c. elektrycznego transportu publicznego;
d. budynków użyteczności publicznej.
lub jako uzupełnienie istniejących lub planowanych w ramach przedsięwzięcia stabilnych źródeł wytwarzania energii odnawialnej. (Max. 50% udziały w ogólnych k. kwalifikowalnych)
7/ Wydatki inwestycyjne
3. Zakup i instalacja magazynów energii elektrycznej lub cieplnej sprzężonych z jednostkami wytwórczymi energii z OZE. Przedmiotem wsparcia mogą być również magazyny biogazu, odnawialnego wodoru lub odnawialnych gazów syntetycznych sprzężone z jednostkami wytwórczymi tych gazów.7/ Wydatki
inwestycyjne
4. Budowa lub rozbudowa lokalnych sieci elektroenergetycznych oraz komponentów tych sieci, ukierunkowana na równoważenie dostaw energii elektrycznej z OZE z zapotrzebowaniem na tę energię lub przeciwdziałanie zakłóceniom pracy sieci energetycznych współpracujących z jednostkami wytwórczymi energii z OZE, w tym:
a. sieci dystrybucyjne nieposiadające bezpośredniego połączenia z sieciami przesyłowymi zarządzane przez koncesjonowanych operatorów (OSDn);
b. lokalne sieci elektroenergetyczne obsługujące obiekty należące do jednego podmiotu, wyposażone w co najmniej jedną własną instalację do produkcji energii z OZE;
c. lokalne sieci elektroenergetyczne budowane lub rozbudowywane w celu bezpośredniego połączenia instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE z odbiorcami tej energii.
7/ Wydatki
inwestycyjne
5. Opracowanie lub wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie energią lub daną społecznością energetyczną, monitorowanie pracy urządzeń wytwórczych i odbiorników, jak również optymalizację energetyczną, w tym: inteligentne systemy wspomagające
zarządzanie elementami lokalnego systemu energetycznego, systemy CRM (customer relationship management), inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem energią w lokalnych systemach. Wsparcie opracowania systemów wspomagania planowania i zarządzania będzie możliwe pod warunkiem zagwarantowania formuły open source.
4/ Zakup
oprogramowania i systemów
informatycznych
6. Prowadzenie działań związanych z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów Przedsięwzięcia w obszarze lokalnego wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią, w tym:
a. działania skierowane do ogółu społeczeństwa (np. edukacja społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego wykorzystania energii, promocja OZE, informowanie na temat korzyści wynikających z przystąpienia do klastra);
b. działania skierowane do innych społeczności energetycznych (np. transfer wiedzy na temat wdrożonych rozwiązań, promocja dobrych praktyk).
Wydatki związane z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów przedsięwzięcia powinny stanowić co najmniej 2%, jednak nie więcej niż 5% udziału w wydatkach kwalifikowanych bezpośrednich Przedsięwzięcia.
1/ Wydatki osobowe
5/ Wydatki na działania
informacyjnoedukacyjne
6/ Zakup towarów i
usług
7. Wydatki związane z dokumentacją i szczegółowymi analizami, niezbędnymi z punktu widzenia przygotowania oraz efektywnego wdrożenia komponentów inwestycyjnych finansowanych w ramach przedsięwzięcia, w tym:
a. doszczegółowienie, ukierunkowane analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
b. analizy dotyczące możliwości zoptymalizowania energii elektrycznej, stworzenia autobilansujacego obszaru energetycznego;
c. dokumentacja projektowa, budowlana, środowiskowa, lokalizacyjna dla działań inwestycyjnych realizowanych w ramach Przedsięwzięcia;
d. dodatkowe analizy lub dokumentacja związana z przygotowaniem oraz efektywnym wdrożeniem finansowanych komponentów inwestycyjnych, w tym związana z przygotowaniem fazy eksploatacyjnej.
Wydatki związane z ww. dokumentacją i analizami powinny stanowić nie więcej niż 3% udziału w wydatkach kwalifikowalnych bezpośrednich Przedsięwzięcia.
2/ Opracowania
3/ Usługi eksperckie

Działania inwestycyjne kwalifikujące się do wsparcia wyłącznie na obszarach, na których występuje duża
koncentracja prosumenckich instalacji OZE (powyżej 500 instalacji na obszarze działania danej społeczności energetycznej). Przewiduje się finansowanie następujących typów działań, pod warunkiem,
że stanowią integralną części koncepcji rozwoju danej społeczności energetycznej:

Dopuszczalny przedmiot wsparciaKategorie wydatków kwalifikowalnych
8. Przebudowa lokalnych sieci dystrybucyjnych w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Power Grids), ukierunkowana na przeciwdziałanie zakłóceń pracy sieci z dużym udziałem rozproszonych prosumenckich OZE. Z tego rodzaju wsparcia mogą korzystać wyłącznie OSDp oraz OSDn, które posiadają koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.7/ Wydatki inwestycyjne
9. Zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii wyprodukowanej w prosumenckich OZE, ukierunkowane na równoważenie dostaw energii elektrycznej z OZE z zapotrzebowaniem na tę energię oraz przeciwdziałanie zakłóceniom pracy sieci energetycznych, poprzez możliwość magazynowania nadwyżek energii eklektycznej z instalacji OZE w bateriach urządzeń lub magazynach energii, w tym:
a. ogólnodostępne publiczne punkty ładowania;
b. rozwój elektrycznego transportu publicznego (np. elektryczne gimbusy, elektryczne pojazdy obsługujące turystów, systemy wypożyczania rowerów elektrycznych);
c. gruntowe pompy ciepła sprzężone z istniejącymi instalacjami PV;
d. pompy ciepła powietrze-woda sprzężone z istniejącymi instalacjami PV;
e. pompy ciepła powietrze-powietrze sprzężone z istniejącymi instalacjami PV;
f. inne rozwiązania ukierunkowane na równoważenie dostaw energii elektrycznej z OZE z zapotrzebowaniem na tę energię oraz przeciwdziałanie zakłóceniom pracy sieci energetycznych, poprzez możliwość magazynowania nadwyżek energii elektrycznej z instalacji OZE.
Wydatki te mogą stanowić max. 50% udziału w ogólnych wydatkach kwalifikowalnych
bezpośrednich Przedsięwzięcia.
7/ Wydatki
inwestycyjne

Wydatkiem kwalifikowalnym są również ogólne koszty zarządzania Przedsięwzięciem, zwane kosztami pośrednimi, które będą rozliczane w formie ryczałtu w wysokości 1% faktycznie poniesionych wydatków
kwalifikowalnych bezpośrednich.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi łącznie 241 206 896 PLN.

Maksymalna intensywność wsparcia: 90%

Minimalna wartość dofinansowania: 1 000 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 50 000 000 PLN

Forma udzielenia wsparcia

Wsparcie może być przekazywane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków.

  • Zaliczka będzie przekazywana w transzach. Transza zaliczki nie może przekroczyć 30% ogólnej wartości wsparcia, z zastrzeżeniem, że pierwsza zaliczka nie może przekroczyć 15% ogólnej wartości wsparcia. W celu otrzymania kolejnej transzy zaliczki Ostateczny Odbiorca Wsparcia będzie zobowiązany do rozliczenia co najmniej 70% poprzednio otrzymanej transzy.
Maksymalna wartość zaliczki
95%
wsparcia wyliczanego na podstawie wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich
Minimalna wartość wsparcia na zasadzie refundacji
5%
(najpóźniej we wniosku o płatność końcową)

Dokumentacja dotacji Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (KPO B2.2.2) – część B wsparcie inwestycyjne

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas