Badania i rozwój

Infrastruktura badawcza sektora nauki - FE dla Małopolski (1.4)

W ramach dotacji Infrastruktura badawcza sektora nauki - FE dla Małopolski (1.4) typ projektu przewiduje dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego. Uzupełniająco kwalifikowane są koszty związane z rozwijaniem kompetencji i umiejętności.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
26.04.2024
Koniec składania wniosków
28.06.2024

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego tj.:

 • uczelnie;
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;
 • Polska Akademia Nauk, zwana dalej „PAN”;
 • instytuty naukowe PAN, zwane dalej „instytutami PAN”;
 • instytuty badawcze;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;
 • Centrum Łukasiewicz;
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej „instytutami Sieci Łukasiewicz”;
 • Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Udział przedsiębiorstw jest dopuszczalny w ramach projektów realizowanych w konsorcjum czy partnerstwie, którego liderem jest instytucja, należąca do podmiotów wymienionych wyżej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: A. Infrastruktura badawcza sektora nauki

W ramach tego typu projektu dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego.

Projekt służy realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją oraz został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w trybie określonym w Kontrakcie Programowym dla Województwa Małopolskiego, w etapie przedkonkursowym.

Planowana do finansowania infrastruktura badawcza nie jest częścią przedsięwzięcia, które zostało wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, tj. zakres projektu obejmuje niezależną (odrębną funkcjonalnie) infrastrukturę badawczą, z dedykowaną agendą badawczą i zasobami do jej realizacji.

Projekt dotyczy infrastruktury wykorzystywanej zarówno do działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej tj.:

 • nie będą finansowane przedsięwzięcia, w których nie przewiduje się wykorzystania przynajmniej części infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnej z jej właściwym przeznaczeniem, tj. do działalności rozumianej w szczególności jako wynajem wyposażenia lub laboratoriów przedsiębiorstwom, świadczenie usług dla przedsiębiorstw lub prowadzenie badań na zlecenie,
 • możliwe jest wsparcie przedsięwzięć, w których przewiduje się wykorzystanie infrastruktury wyłącznie do działalności gospodarczej,
 • dopuszczalne jest wsparcie przedsięwzięć, w których przewiduje się wykorzystanie infrastruktury do działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym, tj. działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem danej infrastruktury badawczej i konieczna do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością niegospodarczą oraz ma ograniczony zakres, co ma miejsce kiedy:
  • w ramach działalności gospodarczej wykorzystuje się dokładnie te same nakłady (np. materiały, wyposażenie, siłę roboczą i aktywa trwałe) co w przypadku działalności niegospodarczej oraz
  • zasoby przeznaczane rocznie na działalność gospodarczą nie przekraczają 20% całkowitych rocznych zasobów danego podmiotu.

Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem następujących zasad wsparcia infrastruktury badawczej:

 • w przypadku, gdy infrastruktura badawcza jest wykorzystywana zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej (nie dotyczy działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym), zasadami pomocy publicznej objęte są te środki publiczne, które są powiązane z działalnością gospodarczą,
 • w przypadku, gdy infrastruktura badawcza służy niemal wyłącznie działalności niegospodarczej i jest wykorzystywana do działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym, finansowanie tej infrastruktury może być w całości nieobjęte zasadami pomocy publicznej,
 • zakres działalności gospodarczej związanej z infrastrukturą badawczą obejmuje np. wynajem wyposażenia lub laboratoriów przedsiębiorstwom, świadczenie usług dla przedsiębiorstw, prowadzenie badań na zlecenie.
Projekty będą premiowane w szczególności ze względu na:
Planowany zakres działalności gospodarczej
Stan przygotowania do realizacji
Potencjał wnioskodawcy do współpracy z sektorem przedsiębiorstw
Potencjał badawczy wnioskodawcy

Projekty będą premiowane w szczególności ze względu na

Koszty kwalifikowalne

W ramach projektu kwalifikowane są w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym również te, które są niezbędne do właściwego i bezpiecznego użytkowania danego środka trwałego, co dotyczy przede wszystkim kosztów inwestycji, których obowiązek stworzenia czy zakupu na potrzeby danej inwestycji wynika z przepisów prawa – z zastrzeżeniem przepisów art. 7 i 26 Rozporządzenia KE nr 651/2014 (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną).

Nie będą kwalifikowane koszty doposażenia w zakresie materiałów eksploatacyjnych, niespełniające definicji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Uzupełniająco kwalifikowane są koszty związane z rozwijaniem kompetencji i umiejętności. Projekt uwzględnienia obligatoryjnie komponent dotyczący rozwoju kompetencji pracowników organizacji badawczych związanych z komercyjnym wykorzystaniem infrastruktury badawczej. Elementem uzupełniającym projektów może być budowanie kompetencji i umiejętności pracowników (crossfinancing) i osób zarządzających (koszty pośrednie) w zakresie dotyczącym danego projektu, szczególnie transferu technologii, nowych modeli biznesowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania innowacjami lub wspartą infrastrukturą badawczą oraz podnoszenia wiedzy w zakresie korzyści z zarządzania różnorodnością, kształtowania postaw menadżerskich kobiet, unikania stereotypów.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi ponad 225 000 000 PLN.

 1. w przypadku projektów, w których przewiduje się wykorzystanie infrastruktury wyłącznie do działalności gospodarczej (objętych pomocą publiczną): 50%
 2. w przypadku projektów, w których przewiduje się wykorzystanie danej infrastruktury zarówno do działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, w których wymiar działalności gospodarczej wykracza poza wymiar ustalony jako działalność o charakterze pomocniczym:
  • w odniesieniu do części projektu nie objętej pomocą publiczną, dotyczącej infrastruktury do działalności niegospodarczej: 100%
  • w odniesieniu do części projektu objętej pomocą publiczną, dotyczącej infrastruktury do działalności gospodarczej: 50%

b. jednak każdorazowo nie więcej niż 85% na poziomie całego projektu.

 1. w przypadku projektów, w których dana infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, w tym projektów, w których planuje się działalność gospodarczą o charakterze pomocniczym, stosowany jest mechanizm monitorowania i wycofania, który jest określany w umowie o dofinansowanie w celu zapewnienia, że w wyniku zwiększenia udziału działalności gospodarczej w stosunku do sytuacji przewidywanej w momencie przyznania pomocy nie przekroczono obowiązującej maksymalnej intensywności pomocy, co oznacza, że:
  • beneficjent projektu jest zobowiązany do monitorowania zakresu działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem wspartej infrastruktury badawczej,
  • monitorowanie infrastruktury (jej składników) jest prowadzone w cyklu rocznym, co najmniej przez okres amortyzacji infrastruktury oraz na podstawie kryteriów określonych przez beneficjenta samodzielnie (biorąc pod uwagę specyfikę infrastruktury np. czas lub powierzchnię), które są zawarte w umowie i stosowane przez cały okres monitorowania,
  • mechanizm nie będzie stosowany w odniesieniu do projektów, w których całość dofinansowania przekazanego na realizację projektu stanowi pomoc publiczną, tzn. gdy na etapie podpisywania umowy przewidziano wyłącznie gospodarcze wykorzystanie infrastruktury badawczej.

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów ujęte zostaną w dokumentacji konkursowej projektu po jej opublikowaniu. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 6 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas