Badania i rozwój

INFOSTRATEG

Głównym celem programu INFOSTRATEG jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących AI i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Aktualny nabór jest ukierunkowany na dofinansowanie tworzenia rozwiązań opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
6 000 000, 00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
19.12.2022
Start składania wniosków
24.02.2023
Koniec składania wniosków
24.04.2023

Cel konkursu

Celem konkursu jest stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k. Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą przedsiębiorstwa lub jednostki naukowe (max. 5 podmiotów) zarejestrowane oraz prowadzące działalność na terytorium Polski. O dofinansowanie nie mogą aplikować samodzielne podmioty.

Najważniejsze zasady konkursu

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy tj.

 • Faza I: zadania o charakterze badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Każdy projekt, który otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu, musi obejmować realizację wszystkich trzech faz. Faza I i II musi być dodatkowo podzielona na okresy wykonania i przejściowy. Badania podstawowe mogą być realizowane wyłącznie przez jednostki naukowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. Prace przedwdrożeniowe możliwe są do realizacji wyłącznie przez przedsiębiorstwo.

Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów, ze względu na opracowywanie alternatywnych rozwiązań tego samego zagadnienia. Po fazie I oraz po fazie II NCBR przeprowadza Selekcję. Selekcja polega na weryfikacji złożonych przez wykonawców raportów z wykonania fazy I lub II projektu przez Zespół oceniający. Zespół podejmuje decyzję czy wykonawca jest dopuszczony do kolejnej fazy projektu. Tym samym każdy wykonawca, który podpisał umowę z NCBR ponosi ryzyko zakończenia współpracy z NCBR po fazie I albo po fazie II, jeśli okaże się, że rozwiązania przedstawione przez innych wykonawców osiągną lepszy rezultat w ramach Selekcji.

Liczba projektów w konkursie możliwych do dofinansowania w fazach I, II i III wynosi odpowiednio: 4,2 i 1 projekt. W praktyce oznacza to, że dofinansowanie na wszystkie 3 fazy otrzyma wyłącznie jeden najlepszy projekt.

Dofinansowanie – maksymalne limity i intensywność pomocy

Max. wysokość dofinansowania dla poszczególnych faz projektu wynosi:

 • Faza I – 1,5 mln zł
 • Faza II – 2,5 mln zł
 • Faza III – 2 mln zł

Dofinansowanie na fazę dotyczy całego okresu realizacji danej fazy, przy czym dofinansowanie na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł. 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. 

Intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorstw jest różna dla różnych kategorii prac i wynosi:

 • w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej, max. intensywność pomocy:
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – na badania przemysłowe: 80%, na prace rozwojowe: 60%
  • dla średnich przedsiębiorstw – na badania przemysłowe: 75%, na prace rozwojowe: 50%
  • dla dużych przedsiębiorstw – na badania przemysłowe: 65%, na prace rozwojowe: 40%
 • w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Zakres tematyczny

Projekty muszą wpisywać się w obszar tematyczny, którym jest automatyczna detekcja obiektów topograficznych. Rezultatem projektów zgłaszanych do konkursu powinny być narzędzia oparte o machine learning/deep learning umożliwiające automatyczną detekcję obiektów topograficznych dla klas obiektów należących do poniższych kategorii BDOT10k: sieć wodna, sieć komunikacyjna, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania terenu.

Oczekiwane produkty:

 1. Dostosowane dane treningowe dla wszystkich klas obiektów należących do w/w kategorii BDOT10k.
 2. Wytrenowane na powyższych danych treningowych modele detekcji dla wszystkich klas obiektów należących do w/w kategorii BDO1ok, umożliwiające działanie na danych o różnych charakterystykach przestrzennych (rozmiar piksela, gęstość chmury punktów).
 3. Aplikacja GUI umożliwiająca uruchamianie detekcji obiektów dla wszystkich klas w w/w kategoriach BDOT10k wraz z kodami źródłowymi do aplikacji. Aplikacja powinna mieć możliwość generowania raportów dla każdej klasy w postaci wykazu wykrytych obiektów topograficznych oraz porównywania wykrytych obiektów z bazą BDOT10k i przypisywania atrybutu „status” (obiekt nowopowstały, obiekt zmieniony, obiekt identyczny).
 4. Dokumentacja techniczna zawierająca w szczególności instrukcję wdrożenia i obsługi wraz z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi oraz proponowane możliwe kierunki rozwoju modeli i aplikacji.

Dodatkowe informacje

 • Budżet konkursu wynosi 13 mln zł.
 • Rezultaty projektu będą wykorzystywane i zastosowane w praktyce przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 • Realizacja projektu musi się rozpocząć 1 grudnia 2023 r. Okres realizacji projektów wynosi 28 miesięcy, w tym 8 miesięcy fazy I, 12 miesięcy fazy II oraz 8 miesięcy fazy III. Dodatkowo, 2 ostatnie miesiące fazy I i fazy II to tzw. okresy przejściowe, w których Wykonawca projektu może realizować prace związane wyłącznie z rozwojem elementów opracowanych w ramach fazy odpowiednio I lub drugiej. W tym czasie NCBR dokonuje oceny formalnej i merytorycznej raportów z wykonania danej fazy.
 • NCBR nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu.
 • Wnioskodawca ma możliwość wdrożenia/wykorzystania wyników projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.

Jesteś zainteresowany konkursem? Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego. Nasi Eksperci chętnie udzielą szczegółowych informacji.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 13.03.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas