Dotacje FERS

Program FERS, czyli Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spo艂ecznego to oferta zwi膮zana ze wsparciem rozwoju przedsi臋wzi臋膰 spo艂ecznych, ekonomii spo艂ecznej, ochrony zdrowia, zwi臋kszaniem dost臋pno艣ci, podnoszeniem jako艣ci kompetencji oraz wdra偶aniem innowacji spo艂ecznych. Z mo偶liwo艣ci dofinansowania mog膮 skorzysta膰 przede wszystkim organizacje, jednostki samorz膮dowe, uczelnie, osoby z niepe艂nosprawno艣ciami, rodziny czy jednostki naukowe, ale tak偶e przedsi臋biorstwa. Wsparcie dla przedsi臋biorc贸w skierowane jest przede wszystkim w obszary kluczowe dla rozwoju spo艂eczno-gospodarczego kraju.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 24.06.2024
Pozosta艂o 32 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 69 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmowa膰 b臋dzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug dzia艂ania na rzecz jako艣ci us艂ug 艣wiadczonych w BUR oraz zwi臋kszenia powi膮zania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j kompetencji dotycz膮cych zielonej ekonomii – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.10.2025
Pozosta艂o 526 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Rozw贸j kompetencji dotycz膮cych zielonej ekonomii - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest dla projekt贸w w zakresie rozwoju kompetencji dotycz膮cych zielonej ekonomii wynikaj膮ce z rekomendacji sektorowych rad oraz Rady Programowej ds. kompetencji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spo艂ecznego FERS to program w ramach, kt贸rego wsparcie b臋dzie realizowane na rzecz poprawy sytuacji os贸b na rynku pracy, zwi臋kszenia dost臋pno艣ci dla os贸b ze szczeg贸lnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dzie膰mi, podnoszenia jako艣ci edukacji i rozwoju kompetencji, integracji spo艂ecznej, rozwoju us艂ug spo艂ecznych i ekonomii spo艂ecznej oraz ochrony zdrowia. Bud偶et ca艂ego programu wynosi 21,7 mld z艂, a wsparcie udzielane b臋dzie w formie zar贸wno dotacji jak i instrument贸w finansowych. Program skierowany jest g艂贸wnie do jednostek samorz膮du terytorialnego (JST), organizacji pozarz膮dowych, przedsi臋biorc贸w i pracodawc贸w, podmiot贸w ekonomii spo艂ecznej i przedsi臋biorstw spo艂ecznych, uczelni, jednostek naukowych, lekarzy, piel臋gniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia podmiot贸w systemu ochrony zdrowia czy rodzic贸w lub os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami oraz ich rodzin.

Jakie priorytety obejmuje FERS?

I 鈥 Umiej臋tno艣ci

II 鈥 Opieka nad dzie膰mi i godzenie 偶ycia zawodowego i prywatnego

III 鈥 Dost臋pno艣膰 i us艂ugi dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami

IV 鈥 Sp贸jno艣膰 i聽 zdrowie

V 鈥 Innowacje spo艂eczne

VI 鈥 Pomoc techniczna

Dla przedsi臋biorc贸w mo偶liwo艣ci wsparcia obejmuj膮 przede wszystkim zakres obszar贸w kluczowych dla rozwoju spo艂eczno-gospodarczego kraju.

W priorytecie I 鈥 Umiej臋tno艣ci b臋dzie istnia艂a mo偶liwo艣膰 realizacji wsp贸艂pracy ponadnarodowej, wspierany b臋dzie rozw贸j publicznych s艂u偶b zatrudnienia, kadry nowoczesnej gospodarki, system edukacji, umiej臋tno艣ci w szkolnictwie wy偶szym czy mobilno艣膰 ponadnarodowa. 艢rodki b臋dzie mo偶na pozyska膰 tak偶e na rozw贸j kompetencji cyfrowych, umiej臋tno艣ci w sektorze zdrowia, potrzeby kompetencyjne zidentyfikowane na rynku pracy, po偶yczki na kszta艂cenie oraz kszta艂cenie podyplomowe lekarzy, piel臋gniarek i po艂o偶nych.

Drugi priorytet ma na celu opiek臋 nad dzie膰mi i r贸wnowag臋 mi臋dzy 偶yciem prywatnym i zawodowym. Wsparcie b臋dzie realizowane m.in. w ramach programu Maluch+ oraz w zakresie systemu opieki nad dzie膰mi i r贸wno艣ci kobiet i m臋偶czyzn.

Priorytet trzeci to wsparcie dost臋pno艣ci i us艂ug dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami. Tutaj dzia艂ania skierowane s膮 na dost臋pno艣膰 do szkolnictwa, cyfrow膮, popraw臋 systemow膮 dost臋pno艣ci, nowe rozwi膮zania i lepsz膮 komunikacj臋 dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami czy dost臋pno艣膰 podmiot贸w leczniczych. Przedsi臋biorcy tak偶e b臋d膮 mogli skorzysta膰 z europejskich po偶yczek na dost臋pno艣膰.

Sp贸jno艣膰 spo艂eczna i zdrowie to zakres jaki zak艂ada priorytet czwarty. Dzia艂ania skupiaj膮 si臋 m.in. na europejskich po偶yczkach na samozatrudnienie, edukacji o dialogu spo艂ecznym, rozwoju dialogu obywatelskiego, po偶yczkach dla ekonomii spo艂ecznej, wsparcia NGO w zakresie us艂ug publicznych i wsp贸艂pracy, a tak偶e na aspekcie zdrowotnym, kt贸ry oferuje 艣rodki na deinstytucjonalizacj臋 d艂ugoterminowej opieki medycznej, skuteczny i odporny system ochrony zdrowia oraz wsparcie systemu pieczy zast臋pczej.

Priorytet pi膮ty obejmuje innowacyjne dzia艂ania spo艂eczne, gdzie dzia艂ania b臋d膮 realizowane w ramach makro-innowacji i mikro-innowacji, rozwoju ekosystemu innowacji spo艂ecznych czy skalowania rozwi膮za艅. Zapewnienie mo偶liwo艣ci wprowadzania zmian do istniej膮cej lub planowanej praktyki przez podmioty o wi臋kszym potencjale czy realizacja projekt贸w pozwalaj膮cych na wypracowanie innowacji w zakresie polityki publicznej to cele na jakich skupiaj膮 si臋 mikro-innowacje w ramach FERS. Natomiast mikro-innowacje zak艂adaj膮 realizacj臋 trzech schemat贸w takich jak:

  • preinkubacja i inkubacja nowych pomys艂贸w, w tym ich generowanie, opracowanie i rozwini臋cie, oraz przetestowanie i upowszechnienie wybranych rozwi膮za艅,
  • akceleracja nowych pomys艂贸w, w tym ich rozwini臋cie, udoskonalenie i przygotowanie do wdro偶enia na szersz膮 skal臋,
  • wykorzystanie technik behawioralnych w procesie projektowania lub 艣wiadczenia us艂ug w og贸lnym interesie.

Ostatnim priorytetem jest Pomoc techniczna (PT). Dzia艂ania realizowane w PT s膮 skoncentrowane na zapewnieniu wsparcia proces贸w wp艂ywaj膮cych na wdra偶anie FERS oraz na dzia艂aniach zwi膮zanych z koordynacj膮 wdra偶ania EFS+ w Polsce w latach 2021-2027.