Wyszukiwarka dotacji

Jak będzie wyglądać finansowanie wdrożenia w perspektywie 2021-2027? – przybliżamy instrument dotacji warunkowej

Spis treści

Dotychczas przedsiębiorstwa mogły korzystać z bezzwrotnych (dotacje) oraz zwrotnych form dofinansowania (preferencyjnie oprocentowane pożyczki). W latach 2021-2027 dostępna będzie jeszcze trzecia opcja tj. dotacja warunkowa (składająca się ze zwrotnej części dotacji oraz bezzwrotnej części). W jakich wypadkach będzie można skorzystać z tej formy dofinansowania i czy jest ona korzystna dla przedsiębiorców? Odpowiedzi udzielamy w artykule.

Na czym polega dotacja warunkowa?

Dotacja warunkowa stanowi jedną z form wsparcia dotacyjnego wynikającą z artykułu 57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2021/60. W Rozporządzeniu dotacja warunkowa zdefiniowana została jako „kategoria dotacji, której zwrot jest uzależniony od spełnienia określonych warunków”. Dotacja warunkowa podlega częściowemu lub pełnemu zwrotowi zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia. Zasady zwrotu dotacji zostaną szczegółowo określone w umowie o dofinansowanie.

Skąd się wzięła nowa forma finansowania, gdzie będzie obowiązywać? Dotacja warunkowa w Ścieżce SMART!

Komisja Europejska dąży do tego, aby ograniczyć zakres stosowania bezzwrotnych form dofinansowania tylko do obszarów, gdzie jest to absolutnie niezbędne. Stąd też koncepcja dotacji warunkowej łączącej elementy klasycznych dotacji oraz instrumentów zwrotnych. W przestrzeni publicznej można się spotkać z opiniami, że w nowej perspektywie finansowej dostępne będą głównie zwrotne formy finansowania. Dementujemy – w najbliższych latach przedsiębiorcy wciąż będą mogli korzystać z dotacji – bezzwrotne finansowanie przewidziano w obszarach m.in. : B+R (prowadzenie prac i rozwój infrastruktury badawczej), internacjonalizacji, cyfryzacji, usług B+R oraz proinnowacyjnych czy inkubacji startupów. Natomiast wdrożenie wyników prac B+R na rynek będzie realizowane w formie częściowo zwrotnej tj. wspomnianej wyżej dotacji warunkowej.

Dotacja warunkowa będzie przede wszystkim obowiązywać w module wdrożeniowym w projektach modułowych w ramach Ścieżki SMART w programie FENG (więcej na temat Ścieżki Smart). Również w programach realizowanych na szczeblu regionalnym przewiduje się finansowanie wdrażania wyników B+R na rynek w formie dotacji warunkowej.

Mechanizm dotacji warunkowej zastosowany został również do takich dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jak Wzornictwo w MŚP oraz Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. W tym wypadku podział kwoty dofinansowania tj. części bezzwrotnej i zwrotnej ustala się wg. indywidualnych zasad programu.

Najważniejsze założenia dotacji warunkowej w Ścieżce SMART

Ostateczna forma instrumentu dotacji warunkowej nie została jeszcze opracowana. Zaprezentowane tutaj informacje zostały przygotowane w oparciu o dokument Koncepcja instrumentu „dotacja warunkowa” w module wdrożeniowym dla MŚP i dużych przedsiębiorstw opublikowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokument ten podlegał konsultacjom społecznym (różne zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje uwagi) stąd też jego finalna wersja będzie znana dopiero w momencie uruchomienia programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Start konkursów z program FENG zapowiedziano na I kwartał 2023 r. warto więc już teraz zapoznać się kluczowymi założeniami nowego instrumentu, jakim będzie dotacja warunkowa.

Dotacja warunkowa zakłada podział kwoty dofinansowania na dwie części:

 1. część bezzwrotną – klasyczna dotacja, czyli kwota niepodlegająca zwrotowi.
 2. część zwrotną (DZ) – część dofinansowania, która podlega zwrotowi – w części lub w całości – po zaistnieniu określonych warunków.

Wyjściowe proporcje części zwrotnej i bezzwrotnej będą uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa i przedstawiają się jak w tabeli poniżej.

Kategoria przedsiębiorstwaCzęść bezzwrotna dotacji warunkowejCzęść zwrotna dotacji warunkowej
Mikro i małe przedsiębiorstwa50%50%
Średnie przedsiębiorstwa40%60%
Duże przedsiębiorstwa30%70%

Brzmi dość enigmatycznie? Już wyjaśniamy jak to będzie działać w praktyce. O tym ile dofinansowania przedsiębiorca będzie musiał zwrócić decydować będzie opłacalność projektu, a to będzie podlegać weryfikacji po 4 latach od zakończenia jego realizacji. W projektach, które będą cechować się wysoką opłacalnością do zwrotu będzie niewiele tj. 5-10% części zwrotnej. Jak jednak rozumieć wysoką opłacalność? Opłacalność będzie mierzona wskaźnikiem „R” na projekcie, obliczanym wg wzoru:

R= (P/DZ*100%)-100%

P – suma przychodów (przychody netto) wygenerowanych przez projekt w związku z realizacją modułu „Wdrożenie innowacji” w okresie 4 lat od zakończenia realizacji projektu

DZ – kwota zwrotnej części dotacji warunkowej

Wskaźnik „R” odzwierciedla relację wielkości przychodów wygenerowanych przez projekt do nakładów (przyznanej dotacji warunkowej). Wraz ze wzrostem tego współczynnika zmniejszać się będzie poziom zwrotu warunkowej części dofinansowania.

Jakie progi dla wskaźnika „R” ma część zwrotna dotacji warunkowej?

W dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo zaproponowano przyjęcie następujących progów dla wskaźnika „R”:

Dla MŚP:

 • wskaźnik „R” poniżej 20% – beneficjent oddaje całość części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 20% i mniejszy od 40% – beneficjent zwraca 35% części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 40% i mniejszy od 60% – beneficjent zwraca 30% części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 60% i mniejszy od 80% – beneficjent zwraca 25 % części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 80% i mniejszy od 90% – beneficjent zwraca 20% części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 90% i mniejszy od 100% – beneficjent zwraca 10% części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 100% – beneficjent zwraca 5% części zwrotnej dotacji warunkowej.

Dla dużych przedsiębiorstw:

 • wskaźnik „R” poniżej 20% – beneficjent oddaje całość części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 20% i mniejszy od 40% – beneficjent zwraca 40% części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 40% i mniejszy od 60% – beneficjent zwraca 35% części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 60% i mniejszy od 80% – beneficjent zwraca 30 % części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 80% i mniejszy od 100% – beneficjent zwraca 25% części zwrotnej dotacji warunkowej
 • wskaźnik „R” większy lub równy 100% – beneficjent zwraca 20% części zwrotnej dotacji warunkowej

Najlepiej dotację warunkową będzie zrozumieć na konkretnym przykładzie.

Firma z branży spożywczej z województwa podkarpackiego, mająca status małego przedsiębiorstwa, opracowała innowacyjną technologię produkcji analogów (roślinnych zamienników) ryb.  Prace B+R zrealizowała we własnym zakresie, potrzebuje sfinansować koszty przeprowadzenia prac budowalnych oraz zakupu wyposażenia technologicznego celem uruchomienia produkcji analogów. Koszty planowanej inwestycji oszacowana na 15 mln zł. Decydując się na realizację modułu wdrożeniowego z programu FENG firma mogłaby liczyć na 10,5 mln zł dofinansowania w podziale na następujące części:

 • 5,25 mln zł bezzwrotnej dotacji warunkowej (15 mln kosztów * 70% dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej*50% – zgodnie z tabelą powyżej tyle wynosi część bezzwrotna dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw)
 • 5,25 mln zł zwrotnej dotacji warunkowej, której ostateczna wysokość będzie uzależniona od wskaźnika „R”. Rozważmy tutaj tylko dwa skrajne warianty:
  • W najbardziej optymistycznym wariancie tj. przy założeniu, że „R” wyniesie 100%, czyli projekt wygeneruje 10,5 mln zł przychodów dotacja warunkowa wyniesie w zaokrągleniu 4,99 mln zł tj. firma będzie musiała zwrócić jedynie 5% części zwrotnej (262,5 tys. zł). Łączne dofinansowanie (cz. zwrotna + cz. bezzwrotna) wyniosłoby ponad 10 mln zł.
  • W najbardziej pesymistycznym wariancie tj. przy założeniu, że „R” wyniesie poniżej 20%, czyli projekt wygeneruje jedynie 6,2 mln przychodów –  do zwrotu będzie cała część zwrotna tj. 5,25 mln zł.

Najważniejsze założenia dotacji warunkowej w ramach Automatyzacji i robotyzacji w MŚP oraz Wzornictwa w MŚP

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP oraz Wzornictwo w MŚP to dotacje organizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, użyty tutaj mechanizm dotacji warunkowej posiada indywidualne zasady jej udzielania, które wskazujemy poniżej.

Przedstawiliśmy wyżej, że dotacja warunkowa składa się z części zwrotnej i części bezzwrotnej. W przypadku dotacji programu FEPW warunek zwrotu dotacji warunkowej określa data rozpoczęcia działalności gospodarczej beneficjenta w CEIDG lub data rejestracji w KRS.

I Warunek

Jeżeli beneficjent rozpoczął działalność gospodarczą (przypadek przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG) lub został zarejestrowany w KRS (przypadek przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS) nie wcześniej niż 5 lat licząc od daty ogłoszenia naboru dla Działania do daty rozpoczęcia lub rejestracji działalności, z zastrzeżeniem, że beneficjent nie został utworzony w wyniku połączenia lub przekształcenia lub podziału dotacja warunkowa podlega zwrotowi w wysokości 5% kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową.

II Warunek

W innych wypadkach niż w warunku I, część zwrotną kwoty dofinansowania określa się według zasad wskazanych poniżej:

a) w zależności od statusu beneficjenta dotacja warunkowa podlega zwrotowi w następującej wysokości:

MIKROMAŁEŚREDNIE
25%30%40%

b) ustalona wysokość zwrotu dotacji warunkowej, o której mowa w lit. a może zostać pomniejszona w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. Utrzymanie średniej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie beneficjenta. Jeżeli beneficjent w swoim przedsiębiorstwie utrzyma średnią wielkość zatrudnienia w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu względem średniego poziomu zatrudnienia obliczonego dla 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie, wówczas wysokość zwracanej kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową pomniejsza się o 10 punktów procentowych. W tym przypadku dotacja warunkowa podlega zwrotowi w następującej wysokości:
MIKROMAŁEŚREDNIE
15%20%30%
 1. Zwiększenie średniej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie beneficjenta. Jeżeli beneficjent w swoim przedsiębiorstwie zwiększy średnią wielkość zatrudnienia w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu względem średniego poziomu zatrudnienia obliczonego dla 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie, wówczas wysokość zwracanej kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową pomniejsza się o 20 punktów procentowych. W tym przypadku dotacja warunkowa podlega zwrotowi w następującej wysokości:
MIKROMAŁEŚREDNIE
5%10%20%

Weryfikacja wielkości zatrudnienia

Ustalenie utrzymania lub zwiększenia średniej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie beneficjenta zostanie oparte o zaświadczenie z ZUS, przedstawione przez beneficjenta wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji warunkowej, wskazujące stan zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie beneficjenta i pozwalające ustalić stan średniego zatrudnienia.

Dotacja warunkowa – dobra czy zła zmiana dla przedsiębiorców?

Po stronie plusów można na pewno zapisać dostęp dużych przedsiębiorstw do finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym. W kończącej się właśnie perspektywie finansowej 2014-2020 konkursy zorientowane na wdrażanie wyników prac B+R i wprowadzanie innowacyjnych produktów/usług na rynek (takie jak Kredyt na innowacje technologiczne czy Badania na rynek) były dedykowane wyłącznie firmom należącym do sektora MŚP. Minusem dotacji warunkowej jest na pewno fakt, że MŚP będą musiały finansować wdrożenie w większym stopniu ze środków własnych. O tym jak duży okaże się ostatecznie ich wkład będzie decydować opłacalność finansowa projektu. Przedsięwzięcia o wysokiej opłacalności wciąż będą mogły liczyć na atrakcyjne warunki finansowania, znacznie lepsze niż w przypadku alternatywnego rozwiązania w postaci kredytu zaciągniętego w bankach komercyjnych. Gdy projekt wygeneruje niższe przychody niż zakładano, przedsiębiorcy nie muszą obawiać się, że będą musieli zwrócić jednorazowo znaczną kwotę – na wniosek przedsiębiorcy zwrot środków może zostać rozłożony na raty.

Chciałbyś pozyskać środki na projekty inwestycyjne? Zastanawiasz się czy dotacja warunkowa będzie dla Ciebie korzystna? Zostaw do siebie dane kontaktowe, a przeprowadzimy bezpłatną analizę Twojego pomysłu i symulację opłacalności.

Dotacja warunkowa – przetestuj nasz kalkulator!

Status przedsiębiorstwa
Wartość inwestycji (w PLN)
Poziom dofinansowania (w %)
Suma przychodów za 4 lata (w PLN)
Dotacja:
0 PLN
w, tym zwrotna:
0 PLN
w, tym bezzwrotna:
0 PLN
Wskaznik R:
0 %
Kwota zwrotu:
0 PLN
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji