Rolnictwo

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem (KPO A1.4.1)

Dotacja przeznaczona jest dla rolników na zakup i montaż infrastruktury magazynowej, służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Nabór wniosków rozpocznie się 5 czerwca.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
60 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
05.06.2023
Koniec składania wniosków
05.07.2023

Dotacja przeznaczona jest dla rolników na zakup i montaż infrastruktury magazynowej, służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Dla kogo?

Dofinansowanie może zostać przyznane rolnikowi będącemu osobą fizyczną jeżeli:

 • jest osobą pełnoletnią;
 • przyznano mu płatności bezpośrednie na rok 2022,
 • posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej/działek ewidencyjnych na której/których będzie zamontowany silos/silosy objęte wsparciem;
 • ma nadany numer identyfikacyjny.

Katalog kosztów kwalifikowanych

Dofinansowaniem objęte są koszty:

 1. zakupu nowego silosu;
 2. zakupu nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu, w tym:
  • wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
  • czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
  • przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
  • podpór przenośników, o których mowa w lit. c,
  • podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
  • rękawów rozładowczych,
  • koszy przejęciowych,
  • nagrzewnic elektrycznych,
  • kanałów napowietrzających,
  • rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
  • drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
  • zasuwy wysypowej,
  • workowników,
  • oprogramowania,
  • innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią;
 3. montażu i transportu silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

Ile można zyskać?

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji:

 • w przypadku młodego rolnika do 60% kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku pozostałych wnioskodawców do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Limity wsparcia

Młodzi rolnicy – maksymalna wysokość dofinansowania: 60 000 PLN

Pozostali wnioskodawcy – maksymalna wysokość dofinansowania: 50 000 PLN

Budżet konkursu wynosi 320 mln zł.

Dodatkowe informacje

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja będzie trwała nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do 31 października 2024 roku.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 117 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas