Badania i rozwój

Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1)

Dotacja dla Jednostek naukowych Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R jednostek naukowych oraz rozwijania kompetencji biznesowych kadry operatorów infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu. Wspierane będą projekty jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
13.05.2024
Start składania wniosków
27.05.2024
Koniec składania wniosków
24.06.2024

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać mogą się Instytucje nauki i edukacji z woj. mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Dofinansowanie obejmować będzie:

  • rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych,
  • rozwijanie kompetencji biznesowych kadry operatorów infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu.

Wspierane będą projekty jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest współpraca i osiąganie przez Jednostki naukowe przychodów z sektora przedsiębiorstw. Infrastruktura będzie dostępna dla innych podmiotów np. przedsiębiorców lub organizacji badawczych na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.

Wspierane będą wyłącznie projekty spełniające kryterium dotyczące tego, że projekt będzie służył realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją (zgodność z priorytetowymi kierunkami badan zawartymi w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030) i został zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na warunkach i w trybie określonym w Kontrakcie Programowym dla Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru wynosi ponad 100 000 000 PLN.

Wartość kosztów kwalifikowalnych szacowanych na moment składania wniosku o uzgodnienie danego przedsięwzięcia musi być wyższa niż 500 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas