Badania i rozwój

Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1)

Dotacja dla Jednostek naukowych Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R jednostek naukowych oraz rozwijania kompetencji biznesowych kadry operatorów infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu. Wspierane będą projekty jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
13.05.2024
Start składania wniosków
27.05.2024
Koniec składania wniosków
24.06.2024

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać mogą się Instytucje nauki i edukacji z woj. mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Dofinansowanie obejmować będzie:

  • rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych,
  • rozwijanie kompetencji biznesowych kadry operatorów infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu.

Wspierane będą projekty jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest współpraca i osiąganie przez Jednostki naukowe przychodów z sektora przedsiębiorstw. Infrastruktura będzie dostępna dla innych podmiotów np. przedsiębiorców lub organizacji badawczych na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.

Wspierane będą wyłącznie projekty spełniające kryterium dotyczące tego, że projekt będzie służył realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją (zgodność z priorytetowymi kierunkami badan zawartymi w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030) i został zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na warunkach i w trybie określonym w Kontrakcie Programowym dla Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru wynosi ponad 100 000 000 PLN.

Wartość kosztów kwalifikowalnych szacowanych na moment składania wniosku o uzgodnienie danego przedsięwzięcia musi być wyższa niż 500 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas