Inwestycje

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (KPO A1.4.1)

Nabór dedykowany jest MŚP działającym w sektorze rolno-spożywczym. Działanie ma charakter inwestycyjny - dofinansować można przede wszystkim koszty budowy (w tym rozbudowy, remontu) budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, a także infrastruktury towarzyszącej oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznych środków transportu.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
15 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
14.10.2022
Start składania wniosków
17.10.2022
Koniec składania wniosków
18.11.2022

Nabór dedykowany jest MŚP działającym w sektorze rolno-spożywczym. Działanie ma charakter inwestycyjny – dofinansować można przede wszystkim koszty budowy (w tym rozbudowy, remontu) budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, a także infrastruktury towarzyszącej oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznych środków transportu.

Wsparcie realizowane jest w ramach inwestycji zaplanowanej w KPO pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu – Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Gdzie składać wnioski?

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wniosek należy złożyć elektronicznie korzystając z formularza udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych.

Co można dofinansować?

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje koszty:

1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją ww. budynków i budowli

3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z prowadzaniem działalności przetwórczej lub wprowadzaniem produktów rolnych do obrotu

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

5) zakupu nowych niskoemisyjnych środków transportu spełnia, które są przeznaczone do przewozu:
a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
c) zwierząt przeznaczonych do uboju;

6) zakupu i instalacji na terenie przedsiębiorstwa nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Ile można zyskać?

Max. wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, limity prezentują się następująco:

a) 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa
b) 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa
c) 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa

Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. W konkursie przewidziano płatności zaliczkowe (max. do 50% wartości wsparcia). Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby ubiegać się o wsparcie trzeba:
1. posiadać status MŚP;
2. prowadzić na terenie RP działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia;
3. posiadać numer identyfikacyjny producenta.

Warunki te muszą być spełnione najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wsparcie. W ramach jednego naboru jeden przedsiębiorca może złożyć więcej niż jeden wniosek, jeśli dotyczy innego zakresu przedsięwzięcia. Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączone są działalności w takich obszarach jak: produkcja wyrobów tytoniowych, produkcja piwa, destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia, produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych.

Uruchomienie kolejnego naboru zaplanowano na I półrocze 2023 r.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas