Inwestycje

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (KPO A1.4.1)

Nabór dedykowany jest MŚP działającym w sektorze rolno-spożywczym. Działanie ma charakter inwestycyjny - dofinansować można przede wszystkim koszty budowy (w tym rozbudowy, remontu) budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, a także infrastruktury towarzyszącej oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznych środków transportu.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
15 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
14.10.2022
Start składania wniosków
17.10.2022
Koniec składania wniosków
18.11.2022

Nabór dedykowany jest MŚP działającym w sektorze rolno-spożywczym. Działanie ma charakter inwestycyjny – dofinansować można przede wszystkim koszty budowy (w tym rozbudowy, remontu) budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, a także infrastruktury towarzyszącej oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznych środków transportu.

Wsparcie realizowane jest w ramach inwestycji zaplanowanej w KPO pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu – Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Gdzie składać wnioski?

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wniosek należy złożyć elektronicznie korzystając z formularza udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych.

Co można dofinansować?

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje koszty:

1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją ww. budynków i budowli

3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z prowadzaniem działalności przetwórczej lub wprowadzaniem produktów rolnych do obrotu

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

5) zakupu nowych niskoemisyjnych środków transportu spełnia, które są przeznaczone do przewozu:
a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
c) zwierząt przeznaczonych do uboju;

6) zakupu i instalacji na terenie przedsiębiorstwa nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Ile można zyskać?

Max. wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, limity prezentują się następująco:

a) 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa
b) 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa
c) 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa

Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. W konkursie przewidziano płatności zaliczkowe (max. do 50% wartości wsparcia). Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby ubiegać się o wsparcie trzeba:
1. posiadać status MŚP;
2. prowadzić na terenie RP działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia;
3. posiadać numer identyfikacyjny producenta.

Warunki te muszą być spełnione najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wsparcie. W ramach jednego naboru jeden przedsiębiorca może złożyć więcej niż jeden wniosek, jeśli dotyczy innego zakresu przedsięwzięcia. Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączone są działalności w takich obszarach jak: produkcja wyrobów tytoniowych, produkcja piwa, destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia, produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych.

Uruchomienie kolejnego naboru zaplanowano na I półrocze 2023 r.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 16.11.2023
Pozostało 55 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 26.09.2023
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) - FE dla Śląskiego (10.3) to dotacja, która obejmuje przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór rozpocznie się 5 września 2023 r. Dofinansowaniem objęte są koszty inwestycji produkcyjnych w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz koszty pośrednie. Istnieje również możliwość finansowania wydatków związanych z podnoszeniem/zdobyciem kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Premie dla młodych rolników (WPR I.11)

Nabór do 29.09.2023
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach działania przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zyskać można do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie płatności ryczałtowej (premii) w dwóch ratach.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 12 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas