Dotacje UE w łódzkie

Komisja Europejska zatwierdziła nowe Fundusze Europejskie dla województwa łódzkiego. Region tym samym zyskał 2 mld 745 mln euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Z tej kwoty 1,7 mld euro przeznaczone na tzw. działania twarde tj. na inwestycje w infrastrukturę i transport, w tej kategorii mieści się także wsparcie dla przedsiębiorców. Program regionalny ma na celu między innymi wesprzeć województwo łódzkie w transformacji klimatycznej, tak by region stał się bardziej przyjazny dla środowiska. Duża część budżetu zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w celu rozwoju biznesu, zaplecza technologicznego, usprawnienia systemów produkcyjnych. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej (wsparcie na inwestycje) podmioty z województwa łódzkiego mogą liczyć na wsparcie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Dla MŚP została przewidziana dodatkowa premia, pozwalająca podnieść poziom dofinansowania do max. 60%.

Wyniki wyszukiwania
 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (Fundusz Modernizacyjny)

Nabór do 31.01.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
20 000 000,00 PLN
W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.
Dowiedz się więcej

INFOSTRATEG

Nabór do 24.04.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
6 000 000, 00 PLN
Głównym celem programu INFOSTRATEG jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących AI i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Aktualny nabór jest ukierunkowany na dofinansowanie tworzenia rozwiązań opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12)

Nabór do 04.06.2024
Pozostało 362 dni
Wielkość dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej

NUTRITECH

Nabór do 12.12.2022
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
NUTRITECH to nowy program w ofercie NCBR, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. Pierwszy konkurs zakończył się 12 grudnia 2022 r. W 2023 r. przewidziano kolejną edycję konkursu. Maksymalna wartość dotacji to nawet 10 mln zł.
Dowiedz się więcej

Kredyt na innowacje technologiczne (FENG 2.32)

Nabór do 31.05.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
uzależnione jest od miejsca realizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Stanowi kontynuację popularnego działania realizowanego w ramach POIR. W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) konkurs stanowi część programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek. Nabór rusza już marcu 2023 roku!
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (KPO A1.4.1)

Nabór do 18.11.2022
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
Nabór dedykowany jest MŚP działającym w sektorze rolno-spożywczym. Działanie ma charakter inwestycyjny - dofinansować można przede wszystkim koszty budowy (w tym rozbudowy, remontu) budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, a także infrastruktury towarzyszącej oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznych środków transportu.
Dowiedz się więcej

Program LIFE 2021-2027

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 17.08.2023
Pozostało 70 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Województwo łódzkie jest położone w środkowej Polsce. Zamieszkuje go ok. 2,4 mln ludzi. Województwo łódzkie zajmuje 9 pozycję w kraju pod względem wielkości i 6 pod względem liczby ludności. Pod koniec 2021 r. w rejestrze REGON na terenie województwie łódzkiego zarejestrowanych było 269,6 tys. podmiotów gospodarczych – 5,6% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Ponad 1/3 jednostek (36,8%) miała swoją siedzibę w Łodzi. Najwięcej podmiotów (23,3% ogółu) prowadziło działalność związaną z handlem, naprawą pojazdów samochodowych. Pod względem rodzaju prowadzonej działalności najwięcej podmiotów działało w ramach sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (62,9 tys., tj. 23,3% ogółu jednostek). Znaczny udział w liczbie podmiotów ogółem stanowiły też jednostki z sekcji budownictwo (32,9 tys., tj. 12,2%), przetwórstwo przemysłowe (27,8 tys., tj. 10,3%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (26,0 tys., tj. 9,6%). Województwo łódzkie w skali UE jest regionem słabiej rozwiniętym nieosiągającym 75% średniej unijnej. W obszarze rozwoju gospodarczego głównymi wyzwaniami dla regionu są:

 • transformacja przemysłowa regionu;
 • wykorzystanie potencjału regionu dla rozwoju sektora usług, w tym usług innowacyjnych i logistyki;
 • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw;
 • dostosowanie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw do potrzeb rynku pracy, w tym zwiększenia ich adaptacyjności do zmian zachodzących w gospodarce;
 • malejąca liczba osób aktywnych zawodowo.

W Europejskim Rankingu Innowacyjności Łódzkie znajduje się w grupie tzw. Emerging Innovators (wschodzący innowatorzy – najsłabsza grupa ze wskaźnikiem innowacyjności wynoszącym poniżej 70% średniej). Wyzwaniem stojącym przed regionem w perspektywie najbliższych lat jest przede wszystkim restrukturyzacja gospodarki województwa poprzez rozwój sektorów i działów bardziej zaawansowanych technologicznie. PKB per capita w 2021 r. wynosił 65 981 zł (95,5% średniej krajowej). Pod tym względem region zajmuje piąte miejsce w kraju. Udział w tworzeniu polskiego PKB – 6,0%. Nakłady B+R w 2020 r. – 7 miejsce w skali kraju (1633,2 mln zł).

Fundusze unijne w łódzkim – jaki budżet?

Z ogólnej puli środków wynegocjowanej przez Polskę z Komisją Europejską 60% będzie zarządzana na poziomie krajowym, a ok. 40% zostanie zagospodarowana na szczeblu regionalnym. Każde województwo przygotowało własny program regionalny, w oparciu o który będzie dzielić pieniądze. W województwie łódzkim program ten nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Budżet tego programu opiewa na blisko 2,745 mld euro. Ponadto w województwie łódzkim dostępne będą środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (369,5 mln euro). Zostaną one przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji energetycznej w regionie.

Dotacje łódzkie – co można dofinansować?

Województwo łódzkie inwestuje w rozwój sfery biznesowej, wspiera zdrową konkurencję rynkową, by stać się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla ludzi przedsiębiorczych. Środki z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego przeznaczone zostaną na działania związane z inwestycjami w infrastrukturę transportową, zdrowotną oraz kulturalną. Część kwoty z dostępnego budżetu zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w celu rozwoju biznesu, zaplecza technologicznego, usprawnienia systemów produkcyjnych. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować realizację prac B+R (prowadzonych samodzielnie lub w konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi), tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego czy zakup usług badawczych. Wsparcie będzie się koncertować na MŚP, swoje szanse będą mieć jednak także duże przedsiębiorstwa. Duże firmy będą mogły realizować głównie projekty z zakresu innowacji środowiskowych oraz wspierających transformację energetyczną regionu.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej           

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże) oraz kategoria prac (badania przemysłowe, prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywność dofinansowania jest ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027, która przewiduje różne poziomy wsparcia dla różnych regionów. Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Podmiotom z sektora MŚP przysługuje dodatkowa premia. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw do bazowego poziomu 40% dolicza się dodatkowe 20 punktów procentowych, w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw premia ta wynosi 10 punktów procentowych.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie łódzkim

W województwie łódzkim główną Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za organizację konkursów jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. COP zajmuje się:

 • naborem i oceną wniosków,
 • podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów,
 • obsługą finansową projektów,
 • przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów,
 • prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych.