Dotacje UE w łódzkie

Komisja Europejska zatwierdziła nowe Fundusze Europejskie dla województwa łódzkiego. Region tym samym zyskał 2 mld 745 mln euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Z tej kwoty 1,7 mld euro przeznaczone na tzw. działania twarde tj. na inwestycje w infrastrukturę i transport, w tej kategorii mieści się także wsparcie dla przedsiębiorców. Program regionalny ma na celu między innymi wesprzeć województwo łódzkie w transformacji klimatycznej, tak by region stał się bardziej przyjazny dla środowiska. Duża część budżetu zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w celu rozwoju biznesu, zaplecza technologicznego, usprawnienia systemów produkcyjnych. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej (wsparcie na inwestycje) podmioty z województwa łódzkiego mogą liczyć na wsparcie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Dla MŚP została przewidziana dodatkowa premia, pozwalająca podnieść poziom dofinansowania do max. 60%.

Wyniki wyszukiwania
 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 112 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Dotacja obejmuje inwestycje MŚP związane z wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 175 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (FENG 2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 31.05.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 16.08.2023
Pozostało 69 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Bridge Up (FENG 2.8)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez nowo powstałe spółki technologiczne. Celem instrumentu jest pomoc tym spółkom w rozwoju innowacyjnych produktów lub usług.
Dowiedz się więcej

EUREKA 2023

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (Fundusz Modernizacyjny)

Nabór do 28.02.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W konkursie będzie można dofinansować infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. Do wsparcia kwalifikują się m.in. koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE oraz koszty montażu i robót budowlanych.
Dowiedz się więcej

Województwo łódzkie jest położone w środkowej Polsce. Zamieszkuje go ok. 2,4 mln ludzi. Województwo łódzkie zajmuje 9 pozycję w kraju pod względem wielkości i 6 pod względem liczby ludności. Pod koniec 2021 r. w rejestrze REGON na terenie województwie łódzkiego zarejestrowanych było 269,6 tys. podmiotów gospodarczych – 5,6% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Ponad 1/3 jednostek (36,8%) miała swoją siedzibę w Łodzi. Najwięcej podmiotów (23,3% ogółu) prowadziło działalność związaną z handlem, naprawą pojazdów samochodowych. Pod względem rodzaju prowadzonej działalności najwięcej podmiotów działało w ramach sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (62,9 tys., tj. 23,3% ogółu jednostek). Znaczny udział w liczbie podmiotów ogółem stanowiły też jednostki z sekcji budownictwo (32,9 tys., tj. 12,2%), przetwórstwo przemysłowe (27,8 tys., tj. 10,3%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (26,0 tys., tj. 9,6%). Województwo łódzkie w skali UE jest regionem słabiej rozwiniętym nieosiągającym 75% średniej unijnej. W obszarze rozwoju gospodarczego głównymi wyzwaniami dla regionu są:

 • transformacja przemysłowa regionu;
 • wykorzystanie potencjału regionu dla rozwoju sektora usług, w tym usług innowacyjnych i logistyki;
 • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw;
 • dostosowanie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw do potrzeb rynku pracy, w tym zwiększenia ich adaptacyjności do zmian zachodzących w gospodarce;
 • malejąca liczba osób aktywnych zawodowo.

W Europejskim Rankingu Innowacyjności Łódzkie znajduje się w grupie tzw. Emerging Innovators (wschodzący innowatorzy – najsłabsza grupa ze wskaźnikiem innowacyjności wynoszącym poniżej 70% średniej). Wyzwaniem stojącym przed regionem w perspektywie najbliższych lat jest przede wszystkim restrukturyzacja gospodarki województwa poprzez rozwój sektorów i działów bardziej zaawansowanych technologicznie. PKB per capita w 2021 r. wynosił 65 981 zł (95,5% średniej krajowej). Pod tym względem region zajmuje piąte miejsce w kraju. Udział w tworzeniu polskiego PKB – 6,0%. Nakłady B+R w 2020 r. – 7 miejsce w skali kraju (1633,2 mln zł).

Fundusze unijne w łódzkim – jaki budżet?

Z ogólnej puli środków wynegocjowanej przez Polskę z Komisją Europejską 60% będzie zarządzana na poziomie krajowym, a ok. 40% zostanie zagospodarowana na szczeblu regionalnym. Każde województwo przygotowało własny program regionalny, w oparciu o który będzie dzielić pieniądze. W województwie łódzkim program ten nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Budżet tego programu opiewa na blisko 2,745 mld euro. Ponadto w województwie łódzkim dostępne będą środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (369,5 mln euro). Zostaną one przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji energetycznej w regionie.

Dotacje łódzkie – co można dofinansować?

Województwo łódzkie inwestuje w rozwój sfery biznesowej, wspiera zdrową konkurencję rynkową, by stać się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla ludzi przedsiębiorczych. Środki z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego przeznaczone zostaną na działania związane z inwestycjami w infrastrukturę transportową, zdrowotną oraz kulturalną. Część kwoty z dostępnego budżetu zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w celu rozwoju biznesu, zaplecza technologicznego, usprawnienia systemów produkcyjnych. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować realizację prac B+R (prowadzonych samodzielnie lub w konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi), tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego czy zakup usług badawczych. Wsparcie będzie się koncertować na MŚP, swoje szanse będą mieć jednak także duże przedsiębiorstwa. Duże firmy będą mogły realizować głównie projekty z zakresu innowacji środowiskowych oraz wspierających transformację energetyczną regionu.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej           

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże) oraz kategoria prac (badania przemysłowe, prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywność dofinansowania jest ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027, która przewiduje różne poziomy wsparcia dla różnych regionów. Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Podmiotom z sektora MŚP przysługuje dodatkowa premia. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw do bazowego poziomu 40% dolicza się dodatkowe 20 punktów procentowych, w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw premia ta wynosi 10 punktów procentowych.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie łódzkim

W województwie łódzkim główną Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za organizację konkursów jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. COP zajmuje się:

 • naborem i oceną wniosków,
 • podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów,
 • obsługą finansową projektów,
 • przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów,
 • prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych.