Eksport

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25) - EXPO 2025 Japonia

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, poprzez udział w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Bez limitu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
09.05.2024
Start składania wniosków
28.05.2024
Koniec składania wniosków
19.06.2024

Dla kogo?

O dotację ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z całej Polski.

Opis działania

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych (Japonia, a także inne kraje Azji Południowo-Wschodniej (Korea Południowa, wybrane państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Kambodża), które przewidują udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii w Osace, Kansai.

Rodzaj oraz zakres działań promocyjnych możliwych do realizacji w ramach projektu został
określony w Programie promocji, opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/program-promocji-expo-2025. Program promocji, został opracowany w ramach działania FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP Brand HUB.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zaplanowania w projekcie działań promocyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie promocji. Działania promocyjne muszą być realizowane na rynkach docelowych określonych w Programie promocji, tj. Japonia, Korea Południowa, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Kambodża.

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

 • udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w  wydarzeniach targowych wskazanych w Programie promocji;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w wydarzeniach targowych w charakterze zwiedzającego lub seminariach/konferencjach branżowych w czasie trwania misji odbywających się na rynkach docelowych wskazanych w Programie promocji;
 • kampanie promocyjne ukierunkowane na rynki docelowe wskazane w Programie promocji;
 • misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025 r.);
 • misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025 r.)

Zgodnie z wymogami Programu promocji wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji co najmniej dwóch działań promocyjnych z listy powyżej, w tym do udziału:
1) w jednym Polsko–Japońskim Forum Gospodarczym, i
2) w charakterze wystawcy w co najmniej jednym wydarzeniu targowym wskazanym w Liście wydarzeń targowych, o której mowa w pkt II.8. Programu promocji.

W przypadku zaplanowania w projekcie w tym samym czasie dwóch różnych działań promocyjnych, należy uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dwa odrębne zadania i przewidzieć udział różnych pracowników wnioskodawcy. Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie kosztów podróży służbowej tego samego pracownika.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

1) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
2) koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych, w tym misjach na fora gospodarcze (wg stawki jednostkowej);
3) koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej ukierunkowanej na rynki docelowe wskazane w Programie promocji;
4) koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

W zależności od charakteru zadania i działań niezbędnych do jego realizacji, wnioskodawca może ubiegać się o konkretny rodzaj pomocy, którą musi rozliczyć w sposób określony w poniższej tabeli:

ZadanieLiczba zadań w
projekcie
Rodzaj pomocyKoszty
kwalifikowalne
Metoda
rozliczania
Udział w targach
w charakterze wystawcy
podczas wydarzenia
targowego wskazanego w Programie promocji,
w tym wizualizacja Marki
Polskiej Gospodarki oraz
identyfikacja wizualna
udziału Polski w EXPO 2025
Wymagana – 1Pomoc
publiczna GBER
Usługi zewnętrzneKoszty
rzeczywiste
Udział w targach
w charakterze wystawcy
podczas wydarzenia
targowego wskazanego w Programie promocji,
w tym wizualizacja Marki
Polskiej Gospodarki oraz
identyfikacja wizualna
udziału Polski w EXPO 2025
Wymagana – 1Pomoc de
minimis
Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w targachStawka
jednostkowa na
wyjazdy służbowe
Udział w targach
w charakterze wystawcy
podczas wydarzenia
targowego wskazanego w Programie promocji,
w tym wizualizacja Marki
Polskiej Gospodarki oraz
identyfikacja wizualna
udziału Polski w EXPO 2025
Wymagana – 1Pomoc de
minimis
Koszty pośrednieKoszty pośrednie
wg stawki 7%
Misja wyjazdowa na
Polsko-Japońskie Forum
Gospodarcze: Eksportowe
i/lub Inwestycyjne
Wymagana – 1Pomoc de
minimis
Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w Polsko-Japońskim Forum GospodarczymStawka
jednostkowa na
wyjazdy służbowe
Misja wyjazdowa połączona
z udziałem w targach jako
zwiedzający lub w
seminarium/konferencji
branżowej, odbywających
się na rynkach docelowych
wskazanych w Programie
promocji
Wymagana – 0Pomoc de
minimis
Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w wyjazdowej misji gospodarczejStawka
jednostkowa na
wyjazdy służbowe
Kampanie promocyjneWymagana – 0Pomoc de
minimis
Wydatki dotyczące kampanii promocyjnejKoszty
rzeczywiste
Kampanie promocyjneWymagana – 0Pomoc de
minimis
Koszty pośrednieKoszty pośrednie
wg stawki 7%

Wydatki kwalifikowalne w ramach Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

1. Usługi zewnętrzne (wyłącznie pomoc publiczna)

   • Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie obejmują koszty:
    • wynajmu stoiska (powierzchni wystawienniczej);
    • zaprojektowania i wykonania zabudowy lub zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy lub wynajmu zabudowy stoiska;
    • nabycia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;
    • transport i ubezpieczenie zabudowy lub jej elementów;
    • wynajmu sprzętu niezbędnego do prezentacji oferty na stoisku;
    • obsługi stoiska, w tym usługi tłumaczenia w celu prezentacji oferty, koszty mediów oraz koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska wystawowego.

   2. Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w targach (wyłącznie pomoc de minimis)

    • W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach wskazanych w pkt II.8. Programu Promocji w zakresie i według stawki określonej w Przewodniku. Kwalifikowalne są koszty:
     • diet;
     • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
     • uzyskania niezbędnych wiz;
     • zakupu noclegów;
     • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
     • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

    Stawka jednostkowa na osobę: 8 103,00 zł

    3. Misja wyjazdowa na Polsko–Japońskie Forum Gospodarcze – Eksportowe i/lub Inwestycyjne (wyłącznie pomoc de minimis)

     W ramach projektu wnioskodawca musi wziąć udział w jednym z dwóch Polsko–Japońskich Forów Gospodarczych:
     1) w Polsko-Japońskim Forum Eksportowym (20.05.2025 r.), i/lub
     2) w Polsko-Japońskim Forum Inwestycyjnym (30.09.2025 r.),
     za organizację których odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

     Raport z przebiegu misji w zakresie realizacji zadania związanego z udziałem w Forum musi obejmować co najmniej: datę i miejsce realizacji działania, informacje nt. pracowników przedsiębiorcy biorących udział w Forum/-ach oraz opis innych aktywności podjętych podczas trwania Forum.

     4. Koszt udziału pracowników wnioskodawcy w Polsko-Japońskim Forum Gospodarczym (wyłącznie pomoc de minimis)

      • Kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy uczestniczących w podroży służbowej związanej z misją wyjazdową na Polsko-Japońskie Forum Gospodarcze w zakresie i według stawki określonej w Przewodniku, tj. koszty:
       • diet;
       • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
       • uzyskania niezbędnych wiz;
       • zakupu noclegów;
       • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
       • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

      Stawka jednostkowa na osobę: 8 103,00 zł. Maksymalna liczba pracowników: 1 osoba.

      5. Wydatki dotyczące misji wyjazdowej (wyłącznie pomoc de minimis)

       • Kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy uczestniczących w podroży służbowej związanej z misją wyjazdową na Polsko-Japońskie Forum Gospodarcze w zakresie i według stawki określonej w Przewodniku, tj. koszty:
        • diet;
        • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
        • uzyskania niezbędnych wiz;
        • zakupu noclegów;
        • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
        • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

       Stawka jednostkowa na osobę: 8 103,00 zł. Maksymalna liczba pracowników: 3 osoby.

       6. Wydatki dotyczące kampanii promocyjnej (wyłącznie pomoc de minimis)

       W ramach projektu wnioskodawca może zaplanować kampanię promocyjną związaną z udziałem w wydarzeniach targowych (jako wystawca lub w związku z wyjazdową misją gospodarczą). Przez kampanię promocyjną należy rozumieć zespół działań marketingowych, odbywających się w elektronicznych mediach masowych, mających na celu dotarcie do wybranej grupy docelowej.

       Nie podlegają dofinansowaniu koszty wytworzenia materiałów promocyjnych tj.: katalogi, ulotki lub broszury informacyjne w wersji papierowej, gadżety reklamowe.

       Maksymalny udział wydatków kwalifikowalnych związanych z kampanią promocyjną nie może przekroczyć 25% sumy kosztów kwalifikowalnych (bez kosztów pośrednich).

       Kategorie wydatków kwalifikowalnych dotyczące kampanii promocyjnej:

       • Usługi zewnętrzne (pomoc de minimis): kwalifikowalne są koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych, koszty:
        • produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę/ofertę/produkt przedsiębiorcy będący przedmiotem projektu;
        • opracowanie elektronicznych katalogów lub broszur informacyjnych;
        • reklamy w mediach targowych;
        • kosztów zagranicznej reklamy elektronicznej (w tym dystrybucja katalogów i broszur) w branżowych kanałach informacyjnych;
        • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych (włącznie z prowadzeniem analogicznych działań w kanale mobilnym) w tym:
         • działań za granicą z wykorzystaniem reklamy internetowej, e-mailingu i innych form internetowej dystrybucji komunikatów marketingowych i promocyjnych,
         • działań SEM/SEO, na platformach aukcyjnych, zakupowych, marketplace’ach typu B2B, B2C i B2G,
         • prowadzenia bloga,
         • prowadzenia kanału w serwisach streamingowych w języku obcym (np. youtube).

       7. Koszty pośrednie (wyłącznie pomoc de minimis)

        Koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu. W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalnych możliwe jest finansowanie w ramach pomocy de minimis kosztów, w szczególności:

        • opłata rejestracyjna dotycząca udziału w targach;
        • rezerwacja miejsca wystawowego na targach;
        • wpis do katalogu targowego;
        • transport i ubezpieczenie eksponatów;
        • biletów wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom tj. kongresy, konferencje, seminaria;
        • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji.

        Dofinansowanie

        Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

        Maksymalny poziom dofinansowania: do 50%

        Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

        Kryteria wyboru projektów

        Wsparcie otrzymają projekty z najwyższą liczbą punktów, które spełniają wszystkie kryteria obligatoryjne od 1 do 12 (ocena „TAK”).

        Nazwa kryteriumOcena
        Kwalifikowalność Wnioskodawcy (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Kwalifikowalność Projektu (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Przedmiot projektu – produkt i marka produktowa Wnioskodawcy (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Potencjał produktu i doświadczenie Wnioskodawcy w działalności eksportowej (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Budżet projektu (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Wskaźniki projektu (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Innowacyjność Wnioskodawcy (kryterium obligatoryjne)TAK/NIE
        Aktywność Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym (kryterium rankingujące (fakultatywne))

        Kryterium dotyczy tego czy:
        – Marka produktowa została nagrodzona/wyróżniona w konkursie lub ujęta w rankingu branżowym na arenie międzynarodowej (Polska może być członkiem organizacji przyznającej nagrodę/wyróżnienie) co zostało potwierdzone oficjalnymi wynikami 12 opublikowanymi na stronie internetowej organizatora konkursu (wymagane jest podanie adresu strony internetowej) (1 pkt).
        – Wnioskodawca zgłaszał regularnie (tzn. do co najmniej 3 edycji w okresie ostatnich pięciu lat) produkty pod marką produktową wskazaną we wniosku o dofinansowanie do udziału w wydarzeniu targowym w charakterze wystawcy, co zostało potwierdzone wpisami do katalogów targowych lub innymi dokumentami wystawionymi przez organizatora targów (1 pkt).
        – Wnioskodawca brał udział w międzynarodowych zamówieniach publicznych lub realizował te zamówienia również jako podwykonawca, co zostało potwierdzone referencjami lub innym dokumentem wystawionym przez zamawiającego, np. podziękowania za udział w projekcie (1 pkt).

        ZASADY OCENY:
        – 1 pkt, jeśli zostanie spełniony jeden z warunków wskazanych w opisie kryterium,
        – 2 pkt., jeśli zostaną spełnione dwa z warunków wskazanych w opisie kryterium,
        – 3 pkt., jeśli zostaną spełnione wszystkie trzy warunki wskazane w opisie kryterium,
        – 0 pkt., jeśli nie zostanie spełniony żaden z warunków wskazanych w opisie kryterium.
        0 lub 3
        Wnioskodawca posiada znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych (kryterium rankingujące (fakultatywne))

        Sprawdzane będzie czy wnioskodawca w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskał przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na eksport w wysokości powyżej 25% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług. W oparciu o wykazane we wniosku o dofinansowanie kwoty przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług na eksport, zostanie obliczona według poniższego wzoru wartość procentowa, stanowiąca wskaźnik podlegający ocenie: Wartość procentowa = (przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na eksport / przychody netto ze sprzedaży towarów i usług) * 100%.

        ZASADY OCENY:
        – 1 pkt, jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 25,00% do 29,99%,
        – 2 pkt., jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 30,00% do 34,99%,
        – 3 pkt., jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 35,00% do 39,99%,
        – 4 pkt., jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 40,00% do 100%,
        – 0 pkt., jeśli uzyskana wartość procentowa będzie w przedziale od 20,01% do 24,99%.
        0 lub 4

        Dokumentacja dotacji Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

        Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji konkursowej.

        Zapytaj eksperta
        Podobne dotacje

        Ścieżka SMART (FENG 1.1)

        Nabór do 24.10.2024
        Pozostało 155 dni
        Wielkość dotacji
        uzależnione od modułów wybranych do realizacji
        Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
        Dowiedz się więcej

        Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

        Nabór do 28.11.2024
        Pozostało 190 dni
        Wielkość dotacji
        w zależności od limitu pomocy de minimis
        Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
        Dowiedz się więcej

        Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) – Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji – FE dla Świętokrzyskiego (1.5)

        Nabór do 01.12.2024
        Pozostało 193 dni
        Dotacja Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) - Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla Świętokrzyskiego (1.5) ma na celu zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach dotacji możliwy jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP (w formie voucheru) jako elementu systemu zachęt do działalności B+R i innowacyjnej. Instrument stanowić będzie wsparcie MŚP z zastosowaniem mechanizmu popytowego.
        Dowiedz się więcej

        Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

        Nabór do 31.12.2024
        Pozostało 223 dni
        Wielkość dotacji
        zostanie określone w dokumentacji konkursowej
        Dotacja Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) przeznaczona jest na działania związane z internacjonalizacją i promocją MŚP. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja projektów takich jak usługi doradcze dla MŚP, analiza możliwości i wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, a także zwiększenie skali potencjału eksportowego poprzez promocję oferty MŚP, udział w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych czy organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję potencjału eksportowego firm z sektora MŚP.
        Dowiedz się więcej
        Masz pytania?
        Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
        Zadzwoń do nas
        Napisz do nas