Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 29.02.2024
Pozostało 148 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP. Nabór wniosków startuje w grudniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla Opolskiego (1.5)

Nabór do 29.02.2024
Pozostało 148 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie dla nowopowstałych MŚP - FE dla Opolskiego (1.5) obejmuje finansowaniem nowopowstałe przedsiębiorstwa z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 155 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych. Konkurs startuje w lutym 2024 roku.
Dowiedz się więcej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 15.03.2024
Pozostało 163 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R przedsiębiorstw – Innowacyjne przedsiębiorstwa – FE dla Dolnego Śląska (1.2)

Nabór do 19.03.2024
Pozostało 167 dni
Wielkość dotacji
uzależnione jest od rodzaju realizowanego projektu
W ramach tej dotacji przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie. Dodatkowo dofinansowanie można przeznaczyć także na wydatki związane z infrastrukturą B+R, pracami przedwdrożeniowymi, działaniami w zakresie cyfryzacji czy podnoszeniem kwalifikacji przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.03.2024
Pozostało 176 dni
Dofinansowanie przeznaczyć będzie można na inwestycję w MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy, dywersyfikacji, unowocześnienia przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności. W ramach działania Transformacja gospodarcza 9.4 typ Inwestycje w MŚP wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje początkowe. O środki finansowe ubiegać się mogą MŚP prowadzące działalność w subregionie wałbrzyskim woj. dolnośląskiego. Koszty kwalifikowalne obejmują przede wszystkim koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach kosztów pośrednich oraz zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych w ramach kosztów bezpośrednich.
Dowiedz się więcej

Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej – FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Nabór do 29.03.2024
Pozostało 177 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6) obejmuje wsparciem typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym także inwestycje w instalacje OZE służące do wytwarzania energii wraz z magazynami energii oraz projekty obejmujące produkcję zielonego wodoru z OZE.
Dowiedz się więcej

Rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ w przedsiębiorstwach – FE dla Lubelskiego (3.8)

Nabór do 31.03.2024
Pozostało 179 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs wspiera rozwiązania GOZ przedsiębiorstw mając na celu promowanie wykorzystania materiałów z recyklingu jako surowców. Dofinansowaniem zostaną objęte typy projektów nakierowane na zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii (typ 1), a także polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzaniu lub wykorzystaniu odpadów organicznych (typ 2). Konkurs rozpocznie się w lutym 2024 r.
Dowiedz się więcej

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 31.03.2024
Pozostało 179 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować proinnowacyjne usługi. Nabór startuje w 2024 roku w lutym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 204 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) to dotacja obejmująca wsparciem przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa pod warunkiem współpracy z MŚP oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Dofinansowanie można przeznaczyć na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników prac B+R dodatkowo wraz z komponentem rozwoju kwalifikacji oraz inwestycji w infrastrukturę B+R. Nabór startuje 28 marca 2024r.
Dowiedz się więcej