Wyszukiwarka dotacji

Wystartował konkurs Nutritech – wnioski będzie można składać od lipca

Spis treści

Nie w IV kwartale jak pierwotnie zapowiadano, a już od lipca przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w programie Nutritech. Zamknięcie naboru ma nastąpić 30 września. Do podziału w tej rundzie jest 100 mln zł. Zebraliśmy dla Was kluczowe informacje o konkursie – piszemy kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakiego typu koszty można dofinansować oraz jakiego rzędu wsparcie można uzyskać.

Kto może startować w konkursie?

Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców niezależnie od wielkości. Projekty mogą być też realizowane w konsorcjum. W skład konsorcjum mogą wchodzić zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. Wielkość konsorcjum została ograniczona do max. 3 podmiotów. Realizacja projektu w konsorcjum pozwala skorzystać z premii za skuteczną współpracę i w rezultacie zwiększyć intensywność dofinansowania.

Jakie wsparcie można uzyskać?

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju zaplanowanych prac. W konkursie dofinansować można 3 kategorie prac: badania przemysłowe (wstępne prace badawczo-rozwojowe obejmujące najczęściej badania w laboratorium), prace rozwojowe (bardziej zaawansowane prace B+R polegające zwykle na opracowaniu prototypów, opracowaniu projektów pilotażowych, sprawdzaniu nowych lub ulepszonych rozwiązań w środowisku rzeczywistym) oraz prace przedwdrożeniowe obejmujące działania prowadzące do komercjalizacji opracowanego rozwiązania (np. koszty testów, certyfikacji, badań rynku).

Maksymalne poziomy dofinansowania – po uwzględnieniu premii za skuteczną współpracę lub szerokie rozpowszechnianie wyników – przedstawiają się następująco:

 • mikro/małe przedsiębiorstwa – 80% na badania przemysłowe, 60% na prace rozwojowe;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75% na badania przemysłowe, 50% na prace rozwojowe;
 • duże przedsiębiorstwa – 65% na badania przemysłowe, 40% na prace rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe będą dofinansowane w 90% niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, limit tej pomocy wynosi 200 tys. euro;
 • jednostkom naukowym przysługuje 100% dofinansowania;

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Katalog kosztów, które można dofinansować w konkursie jest bardzo szeroki, poniżej prezentujemy tylko wybrane pozycje:

 • koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego do projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • koszty podwykonawstwa – koszty usług zewnętrznych niezbędnych do realizacji projektu z wyłączeniem czynności pomocniczych takich jak usługi prawne czy księgowe; koszty podwykonawstwa mogą stanowić max. 60% kosztów kwalifikowanych projektów realizowanych samodzielnie oraz 40% kosztów projektów realizowanych w formule partnerskiej (w konsorcjum);
 • koszty aparatury naukowo badawczej (dofinansowanie kosztów zakupu dla sprzętu, którego wartość nie przekracza 500 tys. zł, powyżej tego progu finansowane są odpisy amortyzacyjne)
 • koszty materiałów np. surowców,
 • koszty półproduktów, odczynników,
 • koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy nie spełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjęta polityką rachunkowości);
 • koszty utrzymania linii technologicznych;
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • koszty usług doradczych i usług równorzędnych;
 • koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze;
 • koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowobadawczej;
 • koszty pośrednie obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego i pomocniczego (księgowość, kadry, BHP), koszty materiałów biurowych, koszy mediów – te koszty są rozliczane w sposób uproszczony (ryczałtem) co oznacza, że do ich rozliczenia nie są potrzebne dokumenty księgowe.

Pełny wykaz możliwych do kwalifikowania kosztów ujęty został w Przewodniku kwalifikowalności stanowiącym część dokumentacji konkursowej.

Zakres tematyczny konkursu

Obszar tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia, takie jak:

T1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).
T2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.
T3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Terminy

Realizację I rundy konkursu zaplanowano między 6 lipca a 30 września (ostatniego dnia nabór będzie prowadzony do godziny 16). W ogłoszeniu o konkursie znajduje się informacja, że daty naboru wniosków mogą ulec zmianie jednak nie więcej niż o 3 miesiące.

Nutritech a Szybka Ścieżka – istotne zmiany

Konkurs Nutritech jest wzorowany na konkursach B+R ogłaszanych w ramach Szybkiej Ścieżki, zwłaszcza naborze Agrotech (7/1.1.1/2020), stanowiącym Szybką Ścieżkę w obszarze „żywności innowacyjnej”. Nutritech przewiduje jednak kilka rozwiązań, których nie było w konkursie Agrotech, a które są korzystne dla przedsiębiorców. Mowa o takich zmianach jak:

 • katalog kosztów kwalifikowanych poszerzono o koszty szkoleń dla pracowników realizujących zadania badawcze oraz koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury B+R – jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy planując projekty badawcze często pytali o możliwość sfinansowania podnoszenia kompetencji personelu;
 • koszty aparatury badawczej niezbędnej do realizacji prac przewidzianych w projekcie, której wartość nie przekracza 500 tys. zł będą finansowane w formie kosztów zakupu, a nie jak to było w Szybkie Ścieżce w postaci odpisów amortyzacyjnych;
 • zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju nie będzie kryterium obligatoryjnym, a jedynie dodatkowo punktowanym, co oznacza, że projekt, który otrzyma w tym zakresie 0 punktów również może zostać pozytywnie oceniony;
 • maksymalny okres realizacji projektu został wydłużony z 36 do 48 miesięcy.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji