Wyszukiwarka dotacji

Wystartował konkurs Nutritech – wnioski będzie można składać od lipca

Wystartował konkurs Nutritech – wnioski będzie można składać od lipca

Spis treści

Nie w IV kwartale jak pierwotnie zapowiadano, a już od lipca przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w programie Nutritech. Zamknięcie naboru ma nastąpić 30 września. Do podziału w tej rundzie jest 100 mln zł. Zebraliśmy dla Was kluczowe informacje o konkursie – piszemy kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakiego typu koszty można dofinansować oraz jakiego rzędu wsparcie można uzyskać.

Kto może startować w konkursie?

Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców niezależnie od wielkości. Projekty mogą być też realizowane w konsorcjum. W skład konsorcjum mogą wchodzić zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. Wielkość konsorcjum została ograniczona do max. 3 podmiotów. Realizacja projektu w konsorcjum pozwala skorzystać z premii za skuteczną współpracę i w rezultacie zwiększyć intensywność dofinansowania.

Jakie wsparcie można uzyskać?

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju zaplanowanych prac. W konkursie dofinansować można 3 kategorie prac: badania przemysłowe (wstępne prace badawczo-rozwojowe obejmujące najczęściej badania w laboratorium), prace rozwojowe (bardziej zaawansowane prace B+R polegające zwykle na opracowaniu prototypów, opracowaniu projektów pilotażowych, sprawdzaniu nowych lub ulepszonych rozwiązań w środowisku rzeczywistym) oraz prace przedwdrożeniowe obejmujące działania prowadzące do komercjalizacji opracowanego rozwiązania (np. koszty testów, certyfikacji, badań rynku).

Maksymalne poziomy dofinansowania – po uwzględnieniu premii za skuteczną współpracę lub szerokie rozpowszechnianie wyników – przedstawiają się następująco:

 • mikro/małe przedsiębiorstwa – 80% na badania przemysłowe, 60% na prace rozwojowe;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75% na badania przemysłowe, 50% na prace rozwojowe;
 • duże przedsiębiorstwa – 65% na badania przemysłowe, 40% na prace rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe będą dofinansowane w 90% niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, limit tej pomocy wynosi 200 tys. euro;
 • jednostkom naukowym przysługuje 100% dofinansowania;

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Katalog kosztów, które można dofinansować w konkursie jest bardzo szeroki, poniżej prezentujemy tylko wybrane pozycje:

 • koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego do projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • koszty podwykonawstwa – koszty usług zewnętrznych niezbędnych do realizacji projektu z wyłączeniem czynności pomocniczych takich jak usługi prawne czy księgowe; koszty podwykonawstwa mogą stanowić max. 60% kosztów kwalifikowanych projektów realizowanych samodzielnie oraz 40% kosztów projektów realizowanych w formule partnerskiej (w konsorcjum);
 • koszty aparatury naukowo badawczej (dofinansowanie kosztów zakupu dla sprzętu, którego wartość nie przekracza 500 tys. zł, powyżej tego progu finansowane są odpisy amortyzacyjne)
 • koszty materiałów np. surowców,
 • koszty półproduktów, odczynników,
 • koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy nie spełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjęta polityką rachunkowości);
 • koszty utrzymania linii technologicznych;
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • koszty usług doradczych i usług równorzędnych;
 • koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze;
 • koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowobadawczej;
 • koszty pośrednie obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego i pomocniczego (księgowość, kadry, BHP), koszty materiałów biurowych, koszy mediów – te koszty są rozliczane w sposób uproszczony (ryczałtem) co oznacza, że do ich rozliczenia nie są potrzebne dokumenty księgowe.

Pełny wykaz możliwych do kwalifikowania kosztów ujęty został w Przewodniku kwalifikowalności stanowiącym część dokumentacji konkursowej.

Zakres tematyczny konkursu

Obszar tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia, takie jak:

T1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).
T2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.
T3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Terminy

Realizację I rundy konkursu zaplanowano między 6 lipca a 30 września (ostatniego dnia nabór będzie prowadzony do godziny 16). W ogłoszeniu o konkursie znajduje się informacja, że daty naboru wniosków mogą ulec zmianie jednak nie więcej niż o 3 miesiące.

Nutritech a Szybka Ścieżka – istotne zmiany

Konkurs Nutritech jest wzorowany na konkursach B+R ogłaszanych w ramach Szybkiej Ścieżki, zwłaszcza naborze Agrotech (7/1.1.1/2020), stanowiącym Szybką Ścieżkę w obszarze „żywności innowacyjnej”. Nutritech przewiduje jednak kilka rozwiązań, których nie było w konkursie Agrotech, a które są korzystne dla przedsiębiorców. Mowa o takich zmianach jak:

 • katalog kosztów kwalifikowanych poszerzono o koszty szkoleń dla pracowników realizujących zadania badawcze oraz koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury B+R – jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy planując projekty badawcze często pytali o możliwość sfinansowania podnoszenia kompetencji personelu;
 • koszty aparatury badawczej niezbędnej do realizacji prac przewidzianych w projekcie, której wartość nie przekracza 500 tys. zł będą finansowane w formie kosztów zakupu, a nie jak to było w Szybkie Ścieżce w postaci odpisów amortyzacyjnych;
 • zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju nie będzie kryterium obligatoryjnym, a jedynie dodatkowo punktowanym, co oznacza, że projekt, który otrzyma w tym zakresie 0 punktów również może zostać pozytywnie oceniony;
 • maksymalny okres realizacji projektu został wydłużony z 36 do 48 miesięcy.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji