Wyszukiwarka dotacji

Wystartował konkurs Nutritech – wnioski będzie można składać od lipca

Wystartował konkurs Nutritech – wnioski będzie można składać od lipca

Spis treści

Nie w IV kwartale jak pierwotnie zapowiadano, a już od lipca przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w programie Nutritech. Zamknięcie naboru ma nastąpić 30 września. Do podziału w tej rundzie jest 100 mln zł. Zebraliśmy dla Was kluczowe informacje o konkursie – piszemy kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakiego typu koszty można dofinansować oraz jakiego rzędu wsparcie można uzyskać.

Kto może startować w konkursie?

Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców niezależnie od wielkości. Projekty mogą być też realizowane w konsorcjum. W skład konsorcjum mogą wchodzić zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. Wielkość konsorcjum została ograniczona do max. 3 podmiotów. Realizacja projektu w konsorcjum pozwala skorzystać z premii za skuteczną współpracę i w rezultacie zwiększyć intensywność dofinansowania.

Jakie wsparcie można uzyskać?

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju zaplanowanych prac. W konkursie dofinansować można 3 kategorie prac: badania przemysłowe (wstępne prace badawczo-rozwojowe obejmujące najczęściej badania w laboratorium), prace rozwojowe (bardziej zaawansowane prace B+R polegające zwykle na opracowaniu prototypów, opracowaniu projektów pilotażowych, sprawdzaniu nowych lub ulepszonych rozwiązań w środowisku rzeczywistym) oraz prace przedwdrożeniowe obejmujące działania prowadzące do komercjalizacji opracowanego rozwiązania (np. koszty testów, certyfikacji, badań rynku).

Maksymalne poziomy dofinansowania – po uwzględnieniu premii za skuteczną współpracę lub szerokie rozpowszechnianie wyników – przedstawiają się następująco:

 • mikro/małe przedsiębiorstwa – 80% na badania przemysłowe, 60% na prace rozwojowe;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75% na badania przemysłowe, 50% na prace rozwojowe;
 • duże przedsiębiorstwa – 65% na badania przemysłowe, 40% na prace rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe będą dofinansowane w 90% niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, limit tej pomocy wynosi 200 tys. euro;
 • jednostkom naukowym przysługuje 100% dofinansowania;

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Katalog kosztów, które można dofinansować w konkursie jest bardzo szeroki, poniżej prezentujemy tylko wybrane pozycje:

 • koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego do projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • koszty podwykonawstwa – koszty usług zewnętrznych niezbędnych do realizacji projektu z wyłączeniem czynności pomocniczych takich jak usługi prawne czy księgowe; koszty podwykonawstwa mogą stanowić max. 60% kosztów kwalifikowanych projektów realizowanych samodzielnie oraz 40% kosztów projektów realizowanych w formule partnerskiej (w konsorcjum);
 • koszty aparatury naukowo badawczej (dofinansowanie kosztów zakupu dla sprzętu, którego wartość nie przekracza 500 tys. zł, powyżej tego progu finansowane są odpisy amortyzacyjne)
 • koszty materiałów np. surowców,
 • koszty półproduktów, odczynników,
 • koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy nie spełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjęta polityką rachunkowości);
 • koszty utrzymania linii technologicznych;
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • koszty usług doradczych i usług równorzędnych;
 • koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze;
 • koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowobadawczej;
 • koszty pośrednie obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego i pomocniczego (księgowość, kadry, BHP), koszty materiałów biurowych, koszy mediów – te koszty są rozliczane w sposób uproszczony (ryczałtem) co oznacza, że do ich rozliczenia nie są potrzebne dokumenty księgowe.

Pełny wykaz możliwych do kwalifikowania kosztów ujęty został w Przewodniku kwalifikowalności stanowiącym część dokumentacji konkursowej.

Zakres tematyczny konkursu

Obszar tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia, takie jak:

T1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).
T2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.
T3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Terminy

Realizację I rundy konkursu zaplanowano między 6 lipca a 30 września (ostatniego dnia nabór będzie prowadzony do godziny 16). W ogłoszeniu o konkursie znajduje się informacja, że daty naboru wniosków mogą ulec zmianie jednak nie więcej niż o 3 miesiące.

Nutritech a Szybka Ścieżka – istotne zmiany

Konkurs Nutritech jest wzorowany na konkursach B+R ogłaszanych w ramach Szybkiej Ścieżki, zwłaszcza naborze Agrotech (7/1.1.1/2020), stanowiącym Szybką Ścieżkę w obszarze „żywności innowacyjnej”. Nutritech przewiduje jednak kilka rozwiązań, których nie było w konkursie Agrotech, a które są korzystne dla przedsiębiorców. Mowa o takich zmianach jak:

 • katalog kosztów kwalifikowanych poszerzono o koszty szkoleń dla pracowników realizujących zadania badawcze oraz koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury B+R – jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy planując projekty badawcze często pytali o możliwość sfinansowania podnoszenia kompetencji personelu;
 • koszty aparatury badawczej niezbędnej do realizacji prac przewidzianych w projekcie, której wartość nie przekracza 500 tys. zł będą finansowane w formie kosztów zakupu, a nie jak to było w Szybkie Ścieżce w postaci odpisów amortyzacyjnych;
 • zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju nie będzie kryterium obligatoryjnym, a jedynie dodatkowo punktowanym, co oznacza, że projekt, który otrzyma w tym zakresie 0 punktów również może zostać pozytywnie oceniony;
 • maksymalny okres realizacji projektu został wydłużony z 36 do 48 miesięcy.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji