Wyszukiwarka dotacji

Ruszają konkursy finansowane z KPO – start naborów dla MŚP oraz rolników już w październiku

Spis treści

W połowie października ruszają w końcu działania zaplanowane w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W pierwszej kolejności duży strumień pieniędzy popłynie do przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej oraz do rolników. Prezentujemy szczegóły nowych naborów – sprawdź dostępne opcje!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła uruchomienie 17 października 4 naborów – dwa dotyczyć będą wsparcia projektów z zakresu przetwórstwa produktów rolnych (jeden nabór dedykowany będzie przedsiębiorstwom z sektora MŚP, w drugim o dotacje będą mogli się ubiegać rolnicy), ponadto przewidziano wsparcie plantatorów chmielu (dotacje na wymianę słupów nośnych) oraz rolników zainteresowanych wymianą pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w swoich gospodarstwach rolnych. Wszystkie nowe nabory są realizowane z KPO w ramach inwestycji A 1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Dotacje dla przetwórców rolnych

Przewidziano organizację oddzielnych naborów dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP z branży przetwórczej oraz dla indywidualnych rolników.

A) Wsparcie dla przedsiębiorców

O dofinansowanie będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy prowadzący na terenie RP działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE. Co warte zaznaczenia przewidziano również wspieranie wytwarzania produktów nierolnych (rodzaje działalności spoza załącznika I) będących wynikiem przetwarzania produktów rolnych. Takie zapisy sugerują, że nowy nabór organizowany w ramach KPO będzie kierowany do szerokiego grona producentów, a nie tylko do przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mięsa, mleka, owoców i warzyw czy produkcją pasz, jak to miało miejsce w przypadku dotacji udzielanych z PROW w konkursie „Przetwórstwo i marketing”. Zapisy w obecnym kształcie pozwalają wnioskować, że z dofinansowania będą mogli skorzystać m.in. producenci makaronów, sosów, pieczywa czy ciastek. Zapisy te prawdopodobnie będą wymagały doprecyzowania przez ARiMR (np. poprzez wskazanie katalogu kodów PKD kwalifikujących się do objęcia wsparciem), jeśli takie się pojawią to niezwłocznie o tym poinformujemy.

Kto może się ubiegać o dotacje?

O dotacje będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność przetwórczą, posiadający wpis do ewidencji producentów. Numer identyfikacyjny producenta rolnego należy posiadać najpóźniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem. Numer ten nadawany jest przez ARiMR. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają jeszcze takiego numeru, a chcieliby aplikować o wsparcie, powinni odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

Co będzie można dofinansować?

W ramach działania będzie można sfinansować bardzo szeroki katalog kosztów. Dotacje z ARiMR będzie można przeznaczyć na:

 1. budowę nowych, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi (stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków);
 1. budowę, w tym rozbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
 1. zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 1. zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które będą przeznaczone do przewozu:
  • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
  • produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  • zwierząt przeznaczonych do uboju.
 1. zakup i instalację nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 1. zakup lub aktualizację oprogramowania komputerowego, zakup lub rozbudowę systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 1. finansowanie działań bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia (tzw. koszty ogólne), takich jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz związanych z prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia).

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy będą mogli kwalifikować koszty poniesione przed złożeniem wniosku do ARiMR. Dopuszczalne będzie finansowanie kosztów poniesionych nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. i nie później niż 31 grudnia 2025 r. Z kwalifikowaniem kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku wiążą się dwa istotne obostrzenia – po pierwsze nie mogą dotyczyć przedsięwzięć zakończonych w momencie składania wniosku, po drugie ich wykazanie zamyka drogę do rozliczania projektu w formie zaliczki. Realizacja projektów może wynosić max. 18 miesięcy (od dnia zawarcia umowy wsparcia z ARiMR) i nie dłużej niż do 31.12.2025 r.

Intensywność wsparcia – czyli ile max. może wynieść dofinansowanie?

Max. wysokość wsparcia będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwa będą mogły zdobyć nawet 15 mln zł. Dla małych firm górnym pułapem będzie 10 mln, dla mikro przedsiębiorstw 3 mln zł. Projekty będą dofinansowane do wysokości max. 50% kosztów kwalifikowanych. Przewidziano następujące rozróżnienie:

 1. Dla projektów z zakresu przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych, max. poziom wsparcia zależny będzie od miejsca realizacji inwestycji i wyznaczany będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej, z założeniem, że nie może przekroczyć górnego pułapu obowiązującego w konkursie tj. 50%.
 1. Dla pozostałych projektów, których rezultatem będą produkty rolne intensywność wsparcia będzie stała (niezależnie od miejsca realizacji inwestycji) i wyniesie 50%.

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest fakt, że przewidziano możliwość zaliczkowania – max. do 50% wartości wsparcia, przy czym należy wystąpić o przyznanie zaliczki już we wniosku o objęcie wsparciem. Ponadto płatności zaliczkowe będą dostępne wyłącznie dla projektów, które rozpoczęły się dopiero po dniu złożenia wniosku do ARiMR.

Jakie projekty będą premiowane?

W Regulaminie wskazane zostały kryteria premiujące, których spełnienie będzie zwiększać szanse na to, że projekt zostanie wybrany do dofinansowania. Premiowane będą m.in. projekty związane z rolnictwem ekologicznym, przedsięwzięcia realizowane na obszarach ze stopą bezrobocia wyższą niż średnia krajowa czy projekty, w których przewidziano wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy nie byli beneficjentami Poddziałania 4.2 finansowanego ze środków PROW, prowadzą działalność na terenach o niekorzystnych warunkach zagospodarowania bądź planują współpracę przy realizacji projektu (premiowanie przedsięwzięć realizowanych przez spółdzielnie, organizacje producentów rolnych itp.).

B) Wsparcie dla rolników

W październiku ruszy również odrębny nabór dla rolników, którzy już prowadzą bądź dopiero planują rozpocząć działalność przetwórczą. Katalog kosztów kwalifikowanych jest zbliżony do wydatków, które dofinansować będą mogli przedsiębiorcy i obejmuje w szczególności koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, koszty budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, koszty inwestycji w biogazownie, oczyszczalnie ścieków czy instalacje fotowoltaiczne, pod warunkiem, że są związane z działalnością przetwórczą. Do katalogu kosztów kwalifikowanych dla rolników włączono ponadto koszty zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, koszty modernizacji miejsc na targowiskach czy zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży (typu food truck).

Górny pułap wsparcia określono na 500 000 zł, przy intensywności dofinasowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Analogicznie jak w przypadku konkursu dla przedsiębiorców na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia.

Pozostałe dotacje z KPO

Grupę nowych naborów w ramach KPO, których start zaplanowano na październik, uzupełniają jeszcze dwa działania, gdzie ubiegać się będzie można o:

 • dotacje na wymianę pokryć dachowych,
 • dotacje na wymianę słupów nośnych na plantacjach chmielu.

Szczegółowe informacje o wszystkich naborach uruchomionych w ramach KPO dostępne są na naszej stronie. W celu poznania pełnej oferty wsparcia udzielanego przez ARiMR zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki dotacji lub bezpośredniego kontaktu z naszymi Konsultantami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji