Wyszukiwarka dotacji

Re_Open UK – czyli szansa dla firm, które straciły na brexicie, trwa kolejny nabór do konkursu

Re_Open UK – czyli szansa dla firm, które straciły na brexicie, trwa kolejny nabór do konkursu

4 listopada ruszyła kolejna runda naboru do konkursu Re_Open UK. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami brexitu. Regulamin konkursu dopuszcza kwalifikowanie szerokiego katalogu kosztów od inwestycji w sprzęt i oprogramowanie po sfinansowanie udziału w targach czy zakup usług doradczych. Intensywność dofinansowania w przypadku MŚP może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych, dla dużych przedsiębiorstw górny pułap wynosi 85%.

Typy projektów

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do następujących typów projektów:

Typ 1: Nowe kierunki eksportu 

Dotacja na udział w imprezach targowo-wystawienniczych, dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów podróży, diet, wynajmu, budowy i obsługi stoiska na targach.

Typ 2: Re_start inwestycyjny 

Dotację można przeznaczyć na zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych.

Typ 3: Akcja adaptacja do zmian 

Dotacja na dostosowanie przedsiębiorstw do nowych warunków działalności wynikających z brexitu, możliwe sfinansowanie zarówno kosztów inwestycyjnych jak i kosztów usług doradczych bądź szkoleniowych służących adaptacji do zmian, w tym sfinansowanie opracowania kosztów nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego, a także kosztów wyjazdu na zagraniczne misje gospodarcze.

Typ 4: Brexit bez straty 

Dotacja na wydatki już poniesione, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit, możliwe kwalifikowanie kosztów wymienionych w typach 1-3 projektów, dofinansowanie w ramach tego typu udzielane jest wyłącznie w formie pomocy de minimis).

Warto zauważyć, że Regulamin dopuszcza łączenie w ramach jednego wniosku kilku typów projektu. Tym samym przedsiębiorca składając jeden wniosek może dofinansować zarówno koszty zakupu maszyn i urządzeń, przeprowadzenia robót budowlanych, jak i promocji na rynkach zagranicznych. Dopuszczalna jest następująca konfiguracja: w ramach jednego projektu można łączyć typy 1-3, typu 4 nie można łączyć z żadnym innym typem projektu. Typ 4 dotyczy bowiem kosztów już poniesionych w przeciwieństwie do typów 1-3, gdzie ponoszenie kosztów możliwe jest dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak przygotować wniosek – kilka słów o kryteriach wyboru projektów

Aby wniosek otrzymał dofinansowanie musi spełnić:

  1. kryteria dostępu (kwalifikowalność wnioskodawcy oraz kwalifikowalność projektu – weryfikowane jest w szczególności czy przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie RP, czy działalność nie była zawieszana od momentu wskazanego jako rok bazowy tj. 2018 lub 2019, czy przedsiębiorstwo prowadziło wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem w roku bazowym),
  1. ogólne kryteria merytoryczne (dla spełnienia tych kryteriów niezbędne jest konkretne uzasadnienie potrzeby realizacji projektu i wykazanie negatywnego wpływu brexitu na przedsiębiorcę, przedstawienie jak realizacja projektu przyczyni się do przeciwdziałania negatywnym skutkom brexitu oraz właściwe zaplanowanie budżetu w oparciu o konkretne oferty rynkowe).

Ponadto projekt musi zdobyć minimum punktowe w ramach szczegółowych kryteriów merytorycznych takich jak:

A) spadek obrotów ze Zjednoczonym Królestwem (0-50 punktów) – wymagane minimum 2 punkty

lub

B) wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem (0/5/10/15/20/25/30/35/40 punktów) – wymagane minimum 5 punktów.

Punktacja jest ustalana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. Zastanawiasz się czy Twój projekt spełnia wszystkie powyższe kryteria, chcesz wiedzieć ile punktów mógłbyś uzyskać? Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną symulację.

Warunki finansowania

Maksymalna wartość dofinansowania przypadająca na jeden projekt to 500 tys. euro. Dolny limit kosztów kwalifikowanych wynosi 10 tys. euro. Udzielane wsparcie stanowi pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis. Możliwe jest łączenie różnych typów pomocy w ramach jednego projektu, przy czym do każdego zadania musi zostać przypisany tylko jeden typ pomocy. Wsparcie będzie mieć formę bezzwrotną. Nie przewidziano płatności zaliczkowych.

Kwota alokacji do poszczególnych typów projektu rund programu Re_Open UK

W tabeli zostały wskazane maksymalne poziomy dofinansowania uwzględniające realizację projektu wyłącznie w oparciu o pomoc de minimis. W sytuacji, gdy wartość projektu przekracza limit pomocy de minimis (200 tys. euro na przestrzeni 3 ostatnich lat obrachunkowych) lub, gdy przedsiębiorca nie dysponuje wolnym limitem wsparcie będzie udzielane w formie pomocy publicznej (tj. regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy na udział MŚP w targach, pomocy szkoleniowej – stosownie do rodzaju kosztów w projekcie). Zasady udzielania pomocy publicznej i poziomy wsparcia uregulowane zostały w Rozporządzeniu Komisji(UE) NR 651/2014.

Terminy

Konkurs jest podzielony na rundy, każda z nich trwa 3 tygodnie. W aktualnym naborze wnioski można składać do 25 listopada. Obawiasz się, że nie zdążysz przygotować aplikacji? Nic straconego. W harmonogramie przewidziano jeszcze 3 kolejne rundy z datą końcową naboru przypadającą na 27 marca 2023 r.

Re_Open UK, dlaczego warto aplikować?

Zachęcamy do startu w konkursie. Re_Open UK oferuje:

  • bardzo atrakcyjny poziom dofinansowania (max. 100% dla MŚP),
  • możliwość kwalifikowania szerokiego katalogu kosztów (zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i eksportowym),
  • wysoki budżet przypadający na pojedynczy projekt (max. 500 tys. euro dofinansowania),
  • bezzwrotną formę wsparcia (dotację),
  • uproszczoną formę rozliczenia projektu (można rozliczać projekt w oparciu o koszty rzeczywiście poniesione lub stawki ryczałtowe bądź też łączyć obie te formy).

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas korzystając z Formularza kontaktowego lub za pośrednictwem kanałów komunikacji w mediach społecznościowych.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji