Wyszukiwarka dotacji

Re_Open UK – czyli szansa dla firm, które straciły na brexicie, trwa kolejny nabór do konkursu

Re_Open UK – czyli szansa dla firm, które straciły na brexicie, trwa kolejny nabór do konkursu

4 listopada ruszyła kolejna runda naboru do konkursu Re_Open UK. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami brexitu. Regulamin konkursu dopuszcza kwalifikowanie szerokiego katalogu kosztów od inwestycji w sprzęt i oprogramowanie po sfinansowanie udziału w targach czy zakup usług doradczych. Intensywność dofinansowania w przypadku MŚP może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych, dla dużych przedsiębiorstw górny pułap wynosi 85%.

Typy projektów

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do następujących typów projektów:

Typ 1: Nowe kierunki eksportu 

Dotacja na udział w imprezach targowo-wystawienniczych, dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów podróży, diet, wynajmu, budowy i obsługi stoiska na targach.

Typ 2: Re_start inwestycyjny 

Dotację można przeznaczyć na zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych.

Typ 3: Akcja adaptacja do zmian 

Dotacja na dostosowanie przedsiębiorstw do nowych warunków działalności wynikających z brexitu, możliwe sfinansowanie zarówno kosztów inwestycyjnych jak i kosztów usług doradczych bądź szkoleniowych służących adaptacji do zmian, w tym sfinansowanie opracowania kosztów nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego, a także kosztów wyjazdu na zagraniczne misje gospodarcze.

Typ 4: Brexit bez straty 

Dotacja na wydatki już poniesione, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit, możliwe kwalifikowanie kosztów wymienionych w typach 1-3 projektów, dofinansowanie w ramach tego typu udzielane jest wyłącznie w formie pomocy de minimis).

Warto zauważyć, że Regulamin dopuszcza łączenie w ramach jednego wniosku kilku typów projektu. Tym samym przedsiębiorca składając jeden wniosek może dofinansować zarówno koszty zakupu maszyn i urządzeń, przeprowadzenia robót budowlanych, jak i promocji na rynkach zagranicznych. Dopuszczalna jest następująca konfiguracja: w ramach jednego projektu można łączyć typy 1-3, typu 4 nie można łączyć z żadnym innym typem projektu. Typ 4 dotyczy bowiem kosztów już poniesionych w przeciwieństwie do typów 1-3, gdzie ponoszenie kosztów możliwe jest dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak przygotować wniosek – kilka słów o kryteriach wyboru projektów

Aby wniosek otrzymał dofinansowanie musi spełnić:

  1. kryteria dostępu (kwalifikowalność wnioskodawcy oraz kwalifikowalność projektu – weryfikowane jest w szczególności czy przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie RP, czy działalność nie była zawieszana od momentu wskazanego jako rok bazowy tj. 2018 lub 2019, czy przedsiębiorstwo prowadziło wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem w roku bazowym),
  1. ogólne kryteria merytoryczne (dla spełnienia tych kryteriów niezbędne jest konkretne uzasadnienie potrzeby realizacji projektu i wykazanie negatywnego wpływu brexitu na przedsiębiorcę, przedstawienie jak realizacja projektu przyczyni się do przeciwdziałania negatywnym skutkom brexitu oraz właściwe zaplanowanie budżetu w oparciu o konkretne oferty rynkowe).

Ponadto projekt musi zdobyć minimum punktowe w ramach szczegółowych kryteriów merytorycznych takich jak:

A) spadek obrotów ze Zjednoczonym Królestwem (0-50 punktów) – wymagane minimum 2 punkty

lub

B) wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem (0/5/10/15/20/25/30/35/40 punktów) – wymagane minimum 5 punktów.

Punktacja jest ustalana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. Zastanawiasz się czy Twój projekt spełnia wszystkie powyższe kryteria, chcesz wiedzieć ile punktów mógłbyś uzyskać? Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną symulację.

Warunki finansowania

Maksymalna wartość dofinansowania przypadająca na jeden projekt to 500 tys. euro. Dolny limit kosztów kwalifikowanych wynosi 10 tys. euro. Udzielane wsparcie stanowi pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis. Możliwe jest łączenie różnych typów pomocy w ramach jednego projektu, przy czym do każdego zadania musi zostać przypisany tylko jeden typ pomocy. Wsparcie będzie mieć formę bezzwrotną. Nie przewidziano płatności zaliczkowych.

Kwota alokacji do poszczególnych typów projektu rund programu Re_Open UK

W tabeli zostały wskazane maksymalne poziomy dofinansowania uwzględniające realizację projektu wyłącznie w oparciu o pomoc de minimis. W sytuacji, gdy wartość projektu przekracza limit pomocy de minimis (200 tys. euro na przestrzeni 3 ostatnich lat obrachunkowych) lub, gdy przedsiębiorca nie dysponuje wolnym limitem wsparcie będzie udzielane w formie pomocy publicznej (tj. regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy na udział MŚP w targach, pomocy szkoleniowej – stosownie do rodzaju kosztów w projekcie). Zasady udzielania pomocy publicznej i poziomy wsparcia uregulowane zostały w Rozporządzeniu Komisji(UE) NR 651/2014.

Terminy

Konkurs jest podzielony na rundy, każda z nich trwa 3 tygodnie. W aktualnym naborze wnioski można składać do 25 listopada. Obawiasz się, że nie zdążysz przygotować aplikacji? Nic straconego. W harmonogramie przewidziano jeszcze 3 kolejne rundy z datą końcową naboru przypadającą na 27 marca 2023 r.

Re_Open UK, dlaczego warto aplikować?

Zachęcamy do startu w konkursie. Re_Open UK oferuje:

  • bardzo atrakcyjny poziom dofinansowania (max. 100% dla MŚP),
  • możliwość kwalifikowania szerokiego katalogu kosztów (zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i eksportowym),
  • wysoki budżet przypadający na pojedynczy projekt (max. 500 tys. euro dofinansowania),
  • bezzwrotną formę wsparcia (dotację),
  • uproszczoną formę rozliczenia projektu (można rozliczać projekt w oparciu o koszty rzeczywiście poniesione lub stawki ryczałtowe bądź też łączyć obie te formy).

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas korzystając z Formularza kontaktowego lub za pośrednictwem kanałów komunikacji w mediach społecznościowych.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji