Inwestycje

Re_Open UK

Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
500 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.12.2022
Start składania wniosków
02.12.2022
10.01.2023
07.02.2023
06.03.2023
Koniec składania wniosków
23.12.2022
31.01.2023
28.02.2023
27.03.2023
Pokaż kolejne terminy

Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.

Warunki udziału

  1. Prowadzenie działalności na terenie RP – potwierdzone wpisem do właściwego rejestru (KRS/CEIDG).
  2. Prowadzenie wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem w roku bazowym 2018 lub 2019 (do wyboru przez przedsiębiorcę).
  3. Wykazanie spadku obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem i/lub wzrostu kosztów wywołanych brexitem.

Aby projekt został rekomendowany do dofinansowania musi spełnić kryteria ogólne, ogólne kryteria merytoryczne oraz uzyskać minimum 2 punkty w kryterium Spadek obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem lub minimum 5 punktów w kryterium Wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Więcej na temat kryteriów wyboru projektów piszemy na blogu.

Typy projektów

W konkursie przewidziano 4 typy projektów:

Typ 1: Nowe kierunki eksportu (dotacja na udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, możliwość dofinansowania m.in. kosztów podróży, diet, wynajmu, budowy i obsługi stoiska na targach).

Typ 2: Re_start inwestycyjny (dotacja na inwestycje dla przedsiębiorstw szukających nowych kierunków rozwoju w probrexitowej rzeczywistości,dotację można przeznaczyć na zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych).

Typ 3: Akcja adaptacja do zmian (dotacja na dostosowanie przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wynikających z Brexitu, możliwe dofinansowanie zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów szkoleń pracowników zajmujących się nowymi obszarami działalności firmy czy sfinansowanie usług doradczych służących adaptacji do zmian).

Typ 4: Brexit bez straty (refundacja kosztów już poniesionych w zwiazku z wystąpieniem negatywnych skutków brexitu, dofinansowaniu mogą podlegać koszty poniesione od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzajacego dzień rozpoczęcia rundy naboru, katalog kosztów jak w typach od 1 do 3).

W ramach jednego projektu można łączyć typy 1-3, typu 4 nie można łączyć z żadnym innym typem projektu.

Ile można zyskać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 tys. euro (nie dotyczy typu 4)
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 tys. euro

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% dla MŚP oraz do 85% dla dużych przedsiębiorców (dotyczy korzystania z pomocy de minimis). Przedsiębiorcy, którzy nie dysponują wolnym limitem pomocy de minimis mogą pozyskać dotację na zasadach pomocy publicznej. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania będzie wynikać z Rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Intensywność dofinansowania będzie wówczas niższa niż w przypadku pomocy de minimis, ale wciąż dofinansowanie będzie udzielane na atrakcyjnych warunkach. W celu poznania szczegółów wsparcia zapraszamy do kontaktu.

Kiedy można składać wnioski?

Nabór do konkursu jest organizowany w cyklicznych rundach, każda runda trwa 3 tygodnie. Termin graniczny dla ostatniej rundy to 28 lutego 2023 r.

Inne przydatne informacje

  • forma rozliczania: refundacja poniesionych kosztów (nie przewidziano zaliczkowania),
  • dofinasowanie wypłacane w walucie euro,
  • forma ponoszenia kosztów: wydatki rzeczywiste lub uproszczona forma tj. ryczałt.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 117 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas