Inwestycje

Re_Open UK

Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
500 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.12.2022
Start składania wniosków
02.12.2022
10.01.2023
07.02.2023
06.03.2023
Koniec składania wniosków
23.12.2022
31.01.2023
28.02.2023
27.03.2023
Pokaż kolejne terminy

Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.

Warunki udziału

  1. Prowadzenie działalności na terenie RP – potwierdzone wpisem do właściwego rejestru (KRS/CEIDG).
  2. Prowadzenie wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem w roku bazowym 2018 lub 2019 (do wyboru przez przedsiębiorcę).
  3. Wykazanie spadku obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem i/lub wzrostu kosztów wywołanych brexitem.

Aby projekt został rekomendowany do dofinansowania musi spełnić kryteria ogólne, ogólne kryteria merytoryczne oraz uzyskać minimum 2 punkty w kryterium Spadek obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem lub minimum 5 punktów w kryterium Wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Więcej na temat kryteriów wyboru projektów piszemy na blogu.

Typy projektów

W konkursie przewidziano 4 typy projektów:

Typ 1: Nowe kierunki eksportu (dotacja na udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, możliwość dofinansowania m.in. kosztów podróży, diet, wynajmu, budowy i obsługi stoiska na targach).

Typ 2: Re_start inwestycyjny (dotacja na inwestycje dla przedsiębiorstw szukających nowych kierunków rozwoju w probrexitowej rzeczywistości,dotację można przeznaczyć na zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych).

Typ 3: Akcja adaptacja do zmian (dotacja na dostosowanie przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wynikających z Brexitu, możliwe dofinansowanie zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów szkoleń pracowników zajmujących się nowymi obszarami działalności firmy czy sfinansowanie usług doradczych służących adaptacji do zmian).

Typ 4: Brexit bez straty (refundacja kosztów już poniesionych w zwiazku z wystąpieniem negatywnych skutków brexitu, dofinansowaniu mogą podlegać koszty poniesione od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzajacego dzień rozpoczęcia rundy naboru, katalog kosztów jak w typach od 1 do 3).

W ramach jednego projektu można łączyć typy 1-3, typu 4 nie można łączyć z żadnym innym typem projektu.

Ile można zyskać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 tys. euro (nie dotyczy typu 4)
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 tys. euro

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% dla MŚP oraz do 85% dla dużych przedsiębiorców (dotyczy korzystania z pomocy de minimis). Przedsiębiorcy, którzy nie dysponują wolnym limitem pomocy de minimis mogą pozyskać dotację na zasadach pomocy publicznej. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania będzie wynikać z Rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Intensywność dofinansowania będzie wówczas niższa niż w przypadku pomocy de minimis, ale wciąż dofinansowanie będzie udzielane na atrakcyjnych warunkach. W celu poznania szczegółów wsparcia zapraszamy do kontaktu.

Kiedy można składać wnioski?

Nabór do konkursu jest organizowany w cyklicznych rundach, każda runda trwa 3 tygodnie. Termin graniczny dla ostatniej rundy to 28 lutego 2023 r.

Inne przydatne informacje

  • forma rozliczania: refundacja poniesionych kosztów (nie przewidziano zaliczkowania),
  • dofinasowanie wypłacane w walucie euro,
  • forma ponoszenia kosztów: wydatki rzeczywiste lub uproszczona forma tj. ryczałt.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas