Wyszukiwarka dotacji

Prace B+R w projektach finansowanych ze środków unijnych

Prace B+R w projektach finansowanych ze środków unijnych

Projekty badawczo rozwojowe (B+R) są jednymi z najpopularniejszych działań wspieranych z Funduszy Unijnych. Wynika to z faktu, iż są one korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa, w którym są realizowane, kraju, oraz całego rynku docelowego. Napędzają one innowacje oraz rozwój gospodarki, przy jednoczesnym pobudzaniu zdrowej konkurencji rynkowej. Czy jest działalność badawczo-rozwojowa, jakie prace można kwalifikować jako B+R, a co jest wykluczone ze wsparcia? Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić w poniższym artykule.

Działalność B+R polega na celowym podejmowaniu takich prac, które mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy organizacji oraz stworzenie nowych zastosowań dla posiadanej lub istniejącej już wiedzy. Opierają się na własnych koncepcjach i hipotezach, są ukierunkowane na nowe odkrycia, i z reguły nie ma pewności co do ostatecznego ich wyniku. Prace B+R mają dopiero doprowadzić do potwierdzenia postawionych hipotez i weryfikacji możliwości wdrożenia rozwiązania. Ich głównym celem jest opracowanie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub technologii, które mogą zostać skomercjalizowane na różne sposoby np. poprzez wdrożenie we własnej działalności, udzielanie licencji bądź odsprzedaż wyników.

W ramach projektów B+R finansowane są dwie kategorie prac. Są to badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Badania przemysłowe są mniej zaawansowane i dotyczą głównie testowania koncepcji w małej skali, natomiast działania związane z konstruowaniem prototypów czy linii pilotażowych i weryfikacją ich działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych wpisują się już w prace rozwojowe. W projektach B+R prace rozwojowe są zawsze obowiązkowe.

Różnice miedzy badaniami przemysłowymi a pracami rozwojowymi

Aby właściwie zaplanować projekt B+R należy całość prac niezbędnych do przeprowadzenia podzielić na zadania i przypisać do jednej z kategorii tj. badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Jest to kluczowa czynność, dopiero bazując na tak dokonanym podziale można zbudować budżet i odpowiednio sklasyfikować koszty, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe mają bowiem różne poziomy dofinansowania. Jak podzielić zadania na badania przemysłowe i prace rozwojowe? Pomocna okaże się koncepcja poziomów gotowości technologicznej (ang. Technology Readiness Levels) TRL. Jest to 9 poziomowa skala przedstawiająca poszczególne etapy rozwoju technologii, od badań podstawowych, aż po testowanie technologii w warunkach rzeczywistych. Dzięki tej skali jesteśmy w stanie określić na jakim poziomie zaawansowania znajduje się nasz projekt i jak będzie się rozwijał. Poniższa tabela przedstawia wszystkie 9 poziomów gotowości technologicznej wraz z opisem oraz właściwą im kategorią prac badawczo-rozwojowych. Poziom 9 odpowiada najbardziej dojrzałemu rozwiązaniu, w zasadzie gotowemu do wdrożenia na rynek.

Kategoria pracPoziom TRLOpis działania
Prace rozwojoweTRL 9Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych oraz weryfikacja efektów
Prace rozwojoweTRL 8Zakończenie badań oraz demonstracji ostatecznej formy technologii
Prace rozwojoweTRL 7Dokonanie demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych
Badania przemysłoweTRL 6Dokonanie demonstracji prototypu, modelu systemu lub podsystemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
Badania przemysłoweTLR 5Weryfikacja komponentów oraz podstawowych podsystemów technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego
Badania przemysłoweTRL 4Weryfikacja komponentów oraz podstawowych podsystemów technologii w warunkach laboratoryjnych
Badania przemysłoweTRL 3Analityczne i eksperymentalne potwierdzenie kluczowych funkcji oraz koncepcji technologii
Badania przemysłoweTRL 2Określenie koncepcji technologii oraz jej przyszłego zastosowania
Badania podstawoweTRL 1Obserwacja oraz opis podstawowych zasad danego zjawiska

Skala przedstawia cały proces tworzenia nowej technologii, i to dzięki jej podziałowi na poszczególne poziomy gotowości jesteśmy w stanie z pewną dokładnością określić, do której kategorii zaliczane będą poszczególne działania zaplanowane w projekcie. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które w momencie złożenia wniosku znajdują się co najmniej drugim poziomie gotowości technologicznej. TRL 1 jest klasyfikowany jako badania podstawowe i nie podlega finansowaniu w projektach B+R.

Jaka jest więc różnica pomiędzy badaniami przemysłowymi a pracami rozwojowymi? Ujmując to w prosty sposób, badania przemysłowe to pierwsze wyniki w laboratorium, pierwsze potwierdzenie założeń badawczych, czy też nawet pierwszy bardzo surowy i prosty prototyp. Prace rozwojowe z kolei charakteryzują się znacznie większą bliskością do końcowego produktu, czyli między innymi wyjściem z laboratorium i przejściem na większą skalę, wyjściem do środowiska zbliżonego do rzeczywistego, czy też funkcjonalnym prototypem lub linia pilotażową. To przedsiębiorca sam decyduje, z którego poziomu TRL startuje, jednak przy założeniu, że wymaganym minimum jest TRL 2.

Działalność B+R a tworzenie oprogramowania komputerowego

Tworzenie oprogramowania komputerowego może być elementem projektów badawczo rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że samo stworzenie oprogramowania nie zawsze będzie stanowić prace B+R, spełnione muszą zostać konkretne warunki. Przede wszystkim aby projekt dotyczący w głównej mierze tworzenia oprogramowania został zaklasyfikowany jako prace badawczo rozwojowe, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego lub technicznego, a celem projektu musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny. Oznacza to, w dużym uproszczeniu, że w sposób metodyczny i naukowy musi zostać przedstawiony dany problem, a efekt prac ma ten problem wyeliminować. W przypadku gdy oprogramowanie jest produktem końcowym lub częścią produktu końcowego projektu, warunki te również muszą zostać spełnione.

Ze względu na charakter prac związanych z tworzeniem oprogramowania, wpisanie ich w działalność B+R może okazać się wyzwaniem. Uważa się jednak, że jeżeli dzięki tym pracom dokonuje się postępu w dziedzinie oprogramowania komputerowego, można to uznać za prace badawczo-rozwojowe. Postępy w tej dziedzinie maja zazwyczaj charakter przyrostowy, a nie rewolucyjny. Oznacza to więc, że przykładowo, opracowanie ulepszonej wersji oprogramowania, dodanie nowych elementów, czy też zmiana istniejącego programu lub systemu może kwalifikować się do działalności B+R, jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie. Wykorzystanie oprogramowania do nowych aplikacji czy celów nie stanowi postępu.

Przykładowymi działaniami w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego, wpisującymi się w założenia projektów B+R mogą być:

 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki,
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci,
 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków.

Pomimo, że definicja prac związanych z tworzeniem oprogramowania, wpisujących się w prace B+R jest dość ogólna, jak widać na wyżej wymienionych przykładach jest ona dosyć logiczna i możliwa do spełnienia. Żeby dofinansować projekt badawczy z obszaru IT nie trzeba od razu tworzyć nowego języka oprogramowania, niemniej jednak należy wyraźnie wykazać element innowacyjny. Zwykłe opracowanie lub rozwijanie aplikacji biznesowej nie będzie się kwalifikować. Co może stanowić innowację? Opracowywanie rozwiązań bazujących na AI, machine learningu czy deep learningu to przykłady działań, które potencjalnie będzie można dofinansować.

Jeżeli chodzi o działania niewpisujące się w zamysł prac badawczo rozwojowych są to głównie rutynowe czynności związane z tworzeniem oprogramowania. Czynności te obejmują wprowadzanie zmian związanych z konkretnym systemem lub programem, które były wcześniej publicznie dostępne. Ponadto, jako prac B+R nie uznaje się również problemów techniczne, które rozwiązano w poprzednich projektach dotyczących tych samych systemów operacyjnych oraz architektury komputerowej, a także rutynowych konserwacji komputerów i oprogramowania.

Co nie stanowi prac B+R w IT

Działaniami niewpisującymi się w prace B+R są m.in.:

 • tworzenie stron internetowych lub oprogramowania przy użyciu istniejących narzędzi,
 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych (w tym podstawowe funkcje związane z wprowadzaniem danych),
 • stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowanie produktu do konkretnego zastosowania, chyba że w trakcie tego procesu wytworzona zostanie wiedza, która znacząco ulepszy program podstawowy,
 • rutynowe usuwanie błędów w istniejących systemach i programach (debugging), chyba że ma to miejsce przed zakończeniem procesu prac rozwojowych.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji