Wyszukiwarka dotacji

Nowy konkurs z KPO dla podmiotów z branży rolno-spożywczej – start naboru w I kwartale 2023 r.

Nowy konkurs z KPO dla podmiotów z branży rolno-spożywczej – start naboru w I kwartale 2023 r.

W I kwartale 2023 r. ruszy nowy nabór do konkursu w ramach działania KPO A 1.4.1. Znany jest już projekt Rozporządzenia ustanawiającego zasady udzielania pomocy.

Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty (osoby fizyczne lub prawne), które:

  1. prowadzą na terenie RP:
  • działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych (wskazanych w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE) lub działalność polegającą na wynajmie budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi przez rolno-spożywcze rynki hurtowe
  • działalność opisaną jednym z kodów PKD wskazanym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r (kody PKD: 46.21.Z, 46.22.Z, 46.23.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 46.34.B, 46.36.Z, 46.37.Z, 46.38.Z, 52.10.B, 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C, 68.20.Z, 82.92.Z);
  1. posiadają numer identyfikacyjny producenta rolnego.

Co będzie można dofinansować?

Dotacja ma służyć sfinansowaniu inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury, służącej do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury lub produktów spożywczych przez rolno-spożywcze rynki hurtowe. Planowany katalog kosztów kwalifikowanych jest szeroki i obejmuje m.in. koszty:

  1. budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi;
  1. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę o ile są związane z działalnością objętą wsparciem w niniejszym działaniu;
  1. zakupu nowych maszyn i urządzeń;
  1. zakupu niskoemisyjnych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, artykułów rolno spożywczych, produktów w procesach technologicznych lub magazynowania (w tym wózków widłowych i podnośników), zwierząt;
  1. zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych;
  1. ogólne (max. 10% pozostałych koszów kwalifikowanych), bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Jakie warunki finansowania będą obowiązywać?

Górny limit wsparcia wynosi 15 mln zł, minimalna wartość dofinansowania to 250 tys. zł. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Przewidziano również możliwość zaliczkowania (do 50% wartości dotacji), chęć rozliczania projektu częściowo w oparciu o zaliczkę należy zaplanować już we wniosku o objęcie wsparciem składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy już wyżej, na razie mówimy o projekcie Rozporządzenia, a nie jego ostatecznej wersji. W treści Rozporządzenia mogą być jeszcze wprowadzane modyfikacje, trudno jednak spodziewać się jakichś rewolucyjnych zmian. Będziemy śledzić dla Was postępy prac i informować, gdy tylko znany będzie konkretny termin uruchomienia naboru. Po przyjęciu Rozporządzenia przez Radę Ministrów i opublikowaniu dokumentacji konkursowej przedstawimy kompleksowe informacje o nowym działaniu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji