Wyszukiwarka dotacji

Nowy konkurs z KPO dla podmiotów z branży rolno-spożywczej – start naboru w I kwartale 2023 r.

Nowy konkurs z KPO dla podmiotów z branży rolno-spożywczej – start naboru w I kwartale 2023 r.

W I kwartale 2023 r. ruszy nowy nabór do konkursu w ramach działania KPO A 1.4.1. Znany jest już projekt Rozporządzenia ustanawiającego zasady udzielania pomocy.

Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty (osoby fizyczne lub prawne), które:

  1. prowadzą na terenie RP:
  • działalność gospodarczą w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  • a w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych działalność gospodarczą w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych wymienioną w załączniku do Rozporządzenia (kody PKD: 46.21.Z, 46.22.Z, 46.23.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 46.34.B, 46.36.Z, 46.37.Z, 46.38.Z, 52.10.B, 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C, 68.20.Z, 82.92.Z);
  1. posiadają numer identyfikacyjny producenta rolnego.

Co będzie można dofinansować?

Dotacja ma służyć sfinansowaniu inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury, służącej do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury lub produktów spożywczych przez rolno-spożywcze rynki hurtowe. Planowany katalog kosztów kwalifikowanych jest szeroki i obejmuje m.in. koszty:

  1. budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi;
  1. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę o ile są związane z działalnością objętą wsparciem w niniejszym działaniu;
  1. zakupu nowych maszyn i urządzeń;
  1. zakupu niskoemisyjnych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, artykułów rolno spożywczych, produktów w procesach technologicznych lub magazynowania (w tym wózków widłowych i podnośników), zwierząt;
  1. zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych;
  1. ogólne (max. 10% pozostałych koszów kwalifikowanych), bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Jakie warunki finansowania będą obowiązywać?

Górny limit wsparcia wynosi 15 mln zł, minimalna wartość dofinansowania to 250 tys. zł. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Przewidziano również możliwość zaliczkowania (do 50% wartości dotacji), chęć rozliczania projektu częściowo w oparciu o zaliczkę należy zaplanować już we wniosku o objęcie wsparciem składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy już wyżej, na razie mówimy o projekcie Rozporządzenia, a nie jego ostatecznej wersji. W treści Rozporządzenia mogą być jeszcze wprowadzane modyfikacje, trudno jednak spodziewać się jakichś rewolucyjnych zmian. Będziemy śledzić dla Was postępy prac i informować, gdy tylko znany będzie konkretny termin uruchomienia naboru. Po przyjęciu Rozporządzenia przez Radę Ministrów i opublikowaniu dokumentacji konkursowej przedstawimy kompleksowe informacje o nowym działaniu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji