Wyszukiwarka dotacji

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Spis tre艣ci

Przygotowali艣my dla Was, analiz臋 raportu Rolnictwo 4.0 – Identyfikacja trend贸w technologicznych przygotowanego przez NCBR (Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju). Prezentowane poni偶ej dane oparte s膮 o wnioski i wyniki raportu.

Rewolucje w rolnictwie na ca艂ym 艣wiecie

Sektor rolno-spo偶ywczy przeszed艂 przez przez 3 fazy rozwoju i znajduje si臋 w czwartej fazie, jak膮 jest Rolnictwo 4.0. Nowe technologie umo偶liwiaj膮 rolnikom w tych czasach wdra偶anie nowych praktyk w gospodarstwach rolnych. Rewolucja rolnictwa 4.0 obejmuje swoim zakresem takie innowacje jak:

 • sztuczna inteligencja w rolnictwie,
 • roboty w rolnictwie,
 • automatyzacja rolnictwa,
 • cyfryzacja rolnictwa.

Na takie innowacje k艂adzie si臋 coraz wi臋kszy nacisk, nie tylko w rolnictwie, ale og贸艂em w funkcjonowaniu gospodarki krajowej, innowacji przedsi臋biorstw czy podmiot贸w publicznych. Rolnictwo w Polsce jak i na 艣wiecie rozwija si臋 g艂贸wnie dzi臋ki rozwojowi nowych technologii. Wynika to z potrzeby produkcji coraz to wi臋kszej ilo艣ci 偶ywno艣ci wraz z podnoszeniem jej jako艣ci, a tak偶e ma to swoje powi膮zanie z przemys艂em przetw贸rczym w postaci wytwarzania surowc贸w rolnych. Rolnictwo 4.0 mo偶na definiowa膰 z punktu widzenia 4 kluczowych element贸w tworz膮cych trzon, tj. pomiaru, transmisji danych, dzia艂ania i czasu. Technologie Rolnictwa 4.0 to m.in. systemy wspomagania decyzji, robotyka, AI (sztuczna inteligencja), geolokalizacja, Big data, aplikacje mobilne, urz膮dzenia autonomiczne, rozszerzona rzeczywisto艣膰 (VR) czy tr贸jwymiarowa wizualizacja. Miano Rolnictwa 4.0 pochodzi i 艂膮czy w sobie tak偶e rolnictwo dopasowane do warunk贸w zmieniaj膮cego si臋 艣rodowiska i smart farming.

Jakie s膮 kierunki rozwoju Rolnictwa 4.0?

Kierunki zmian rozwoju Rolnictwa 4.0 wyznaczaj膮 strategiczne dokumenty mi臋dzynarodowe, w szczeg贸lno艣ci Unii Europejskiej. W艣r贸d g艂贸wnych dokument贸w wyr贸偶nia si臋 m.in.:

 • Plan Strategiczny dla Wsp贸lnej Polityki Rolnej na lata 2023鈥2027,
 • strategie Europejskiego Zielonego 艁adu,
 • dokumenty krajowe, w tym Strategi臋 zr贸wnowa偶onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030,
 • Krajowy Plan Strategiczny dla Wsp贸lnej Polityki Rolnej na lata 2023鈥2027,
 • Strategi臋 Produktywno艣ci 2030.

Polski sektor rolny r贸wnie偶 si臋 rozwija. Z zapis贸w Raportu wynika, 偶e obserwuje si臋 zmiany w liczbie gospodarstw rolnych, ich specjalizacji oraz modernizacji. Powierzchnia kraju pod wzgl臋dem rolniczym prezentuje si臋 nast臋puj膮co, zgodnie z danych zawartymi w Raporcie 60% – u偶ytkowanie rolnicze, z czego 73% to zasiewy, 19% stanowi膮 u偶ytki zielone, 2,8% pastwiska, a 2,2% sady. Wydajno艣膰 w sektorze rolniczym wzros艂a w przeci膮gu lat 2004-2020. Wsparcie finansowe dla polskich rolnik贸w r贸wnie偶 stymulowa艂o ten wzrost. Obecnie rolnicy mog膮 skorzysta膰 z wielu program贸w wsparcia krajowego i unijnego w celu rozwoju dzia艂alno艣ci rolniczej.

Wyzwania dla Rolnictwa 4.0 i trudno艣ci z nim zwi膮zane

Rozw贸j Rolnictwa 4.0 w Polsce wi膮偶e si臋 tak偶e z wyzwaniami. Zwi膮zane s膮 one m.in. ze zmian膮 klimatu, zapewnieniem mieszka艅com Polski bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ciowego oraz dostosowywaniem si臋 do wymaga艅 rynku w kontek艣cie profilu produkcji gospodarstw rolnych. Zidentyfikowano r贸wnie偶 trudno艣ci 艣wiadomo艣ciowe, strukturalne oraz strategiczne.

Najwi臋ksze wyzwanie stanowi modernizacja sektora rolnego w ramach innowacji, cyfryzacji, dzielenia si臋 nimi i wiedz膮, a tak偶e zach臋canie rolnik贸w do korzystania z nich. Modernizacja b臋dzie si臋 wi膮za膰 jednak z wieloma korzy艣ciami w postaci zwi臋kszenia szans na dostosowanie profilu produkcji gospodarstw rolnych, specjalizacj臋, minimalizacj臋 koszt贸w jednostkowych, wzrost wydajno艣ci, wy偶sz膮 jako艣膰 produkt贸w rolnych, oraz efekty sprzyjaj膮ce 艣rodowisku poprzez ograniczenie szkodliwego wp艂ywu na nie. Zdecydowanie mo偶na wyr贸偶ni膰 czynniki 艣rodowiskowe i jako艣ciowe. Spo艂ecze艅stwo posiada coraz wi臋ksz膮 艣wiadomo艣膰 na temat zr贸wnowa偶onego rozwoju i od偶ywiania si臋, dlatego te偶 wyzwaniem b臋dzie produkcja takiej 偶ywno艣ci, kt贸rej jako艣膰 spe艂nia te wymagania. Jednocze艣nie problemem staje si臋 oferowanie 偶ywno艣ci o wy偶szej jako艣ci przy utrzymaniu ich ceny odpowiedniej do dochod贸w. Wdra偶anie innowacji w rolnictwie powinno wi膮za膰 si臋 tak偶e z obszarem ochrony 艣rodowiska. Na to r贸wnie偶 k艂adzie si臋 obecnie du偶y nacisk, mo偶na to zauwa偶y膰 przyk艂adowo w przedsi臋wzi臋ciach realizowanych ze 艣rodk贸w unijnych.

Inteligentne rolnictwo (smart farming)napotyka r贸wnie偶 na trudno艣ci 艣wiadomo艣ciowe w ramach jego wdra偶ania. Jest to najistotniejsza i jednocze艣nie najwi臋ksza grupa, kt贸ra rzutuje na pozosta艂e. Przedsi臋biorcy rolni musz膮 liczy膰 si臋 z wprowadzaniem istotnych zmian i by膰 do nich przekonani. W Polsce nadal spory odsetek rolnik贸w to osoby powy偶ej 60 roku 偶ycia, bez wykszta艂cenia kierunkowego, a decyzje i 艣wiadomo艣膰, kt贸re wp艂ywaj膮 na szybko艣膰 i skuteczno艣膰 wprowadzania zmian dotycz膮cych prowadzenia gospodarstwa rolnego, zale偶膮 w艂a艣nie od wieku i wykszta艂cenia. Wiele os贸b zaanga偶owanych w prac臋 na gospodarstwie rolnym, to tak偶e pracuj膮cy cz艂onkowie rodzin, nieposiadaj膮cy 艣wiadomo艣ci i wiedzy teoretycznej w obszarach zarz膮dzania gospodarstwem. Wdra偶anie innowacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 jest coraz bardziej podkre艣lane. Rozw贸j nowych technologii z pewno艣ci膮 nabierze w przysz艂o艣ci ogromnego znaczenia. Na ten moment dotacje zach臋caj膮 do podejmowania dzia艂alno艣ci innowacyjnej i promuj膮 p艂yn膮ce z niej korzy艣ci. 艢rodki finansowe, jak mo偶na przeczyta膰 w Raporcie, nie s膮 jeszcze wystarczaj膮ce na ten moment. Modernizacja gospodarstw rolnych czy podnoszenie kompetencji rolnik贸w oraz dzia艂ania B+R powinny w najbli偶szym czasie uzyska膰 wi臋cej mo偶liwo艣ci dofinansowania.

Dzia艂alno艣膰 B+R a Rolnictwo 4.0

Zainteresowanie technologiami Rolnictwa 4.0 w Polsce wzrasta, a dzia艂alno艣膰 innowacyjna w obszarze rolnictwa rozwija si臋 pomimo napotykanych trudno艣ci. Przedsi臋biorcy prowadz膮cy gospodarstwa rolne kieruj膮 swoje zainteresowanie w stron臋 technologii Rolnictwa 4.0 przede wszystkim w rozwi膮zania poprawiaj膮ce efektywno艣膰 nawo偶enia, nowoczesne urz膮dzenia pozwalaj膮ce na mechaniczne zwalczanie chwast贸w, systemy wspomagania uprawy gleb, automatyczne naprowadzanie maszyn oraz telemetri臋. Wed艂ug danych podanych w Raporcie ponad 30% polskich rolnik贸w wie czym s膮 technologie rolnictwa precyzyjnego, a co trzeci rolnik stosuje je w swoim gospodarstwie. Z innowacji w rolnictwie korzystaj膮 g艂贸wnie du偶e przedsi臋biorstwa. Zdecydowana wi臋kszo艣膰 rolnik贸w, kt贸rzy wykorzystuj膮 nowoczesne rozwi膮zania techniczne Rolnictwa 4.0 jest zdania, 偶e ich wdro偶enie by艂o op艂acalne. Jednak jednocze艣nie jedn膮 z barier dla tych, kt贸rzy nie stosuj膮 takich rozwi膮za艅 jest brak op艂acalno艣ci oraz brak wiedzy dotycz膮cej ich u偶ytkowania.

W Polsce dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa ma du偶y potencja艂 do rozwoju. Tworzenie i wdra偶anie innowacji przynosi korzy艣ci nie tylko przedsi臋biorcom, ale tak偶e jednostkom naukowym. Za innowacje w rolnictwie w Polsce odpowiadaj膮 g艂贸wnie przedsi臋biorstwa i gospodarstwa rolno-spo偶ywcze. Wed艂ug danych przedstawionych w Raporcie w latach 2010-2020 nak艂ady na B+R og贸艂em w rolnictwie utrzymywa艂y si臋 na podobnym, bardzo niskim poziomie. Obserwuje si臋 trudno艣ci w dzia艂alno艣ci B+R w rolnictwie w zwi膮zku z brakiem p贸l do艣wiadczalnych o realnych rozmiarach. Problemy generuj膮 tak偶e regulacje prawne zwi膮zane z prawem konkurencji i prawem antymonopolowym. Istniej膮 tak偶e wyzwania w komercjalizacji wynik贸w prac B+R zwi膮zane z wyr贸偶nieniem si臋 na rynku z nowo powsta艂膮 technologi膮 lub produktem.

Dynamiczn膮 transformacj臋 w kierunku Rolnictwa 4.0 wci膮偶 hamuj膮 pewne ju偶 wspomniane wy偶ej bariery. Innowacje wdra偶ane s膮 przez wi臋ksze gospodarstwa o powierzchni co najmniej 30 ha. Mali i 艣redni rolnicy borykaj膮 si臋 jednak z problemami finansowymi. Ich brak ogranicza samodzielne inwestycje w Rolnictwo 4.0, kt贸re nie zapewniaj膮 szybkiego zwrotu z inwestycji, a towarzysz膮ce im ryzyko nie przynosi efekt贸w w kr贸tkim terminie od wdro偶enia. Jest to powa偶na bariera dla wej艣cia w nowoczesne technologie smart farming’u. Z wniosk贸w wynika, 偶e ze wzgl臋du na fakt i偶 Rolnictwo 4.0 jest cz臋艣ci膮 sk艂adow膮 Przemys艂u 4.0 powinno si臋 zwi臋ksza膰 nak艂ady finansowane zar贸wno ze 艣rodk贸w krajowych jak i europejskich na badania i rozw贸j w obszarze rolnictwa.

Najwi臋ksze trendy w Rolnictwie 4.0

Megatrendy w obszarze rolnictwa podzielono na 3 wi臋ksze grupy, kt贸re obejmuj膮:

 • 1 grupa -> megatrendy ekologiczne, kt贸rych zakres dotyczy wyczerpywania si臋 zasob贸w naturalnych, zr贸wnowa偶onego rozwoju. Gospodarki 艣wiata zdaj膮 sobie spraw臋 z tego jak niezb臋dne jest kierowanie si臋 w stron臋 gospodarki bardziej, zr贸wnowa偶onej, kt贸ra efektywnie wykorzystuje zasoby naturalne i zarz膮dza nimi. Kolejna grupa trend贸w ma za zadanie wspiera膰 t臋 transformacj臋.
 • 2 grupa -> megatrendy zwi膮zane z nowoczesnymi technologiami, tj. du偶ymi danymi (big data), sztuczn膮 inteligencj膮, automatyzacj膮 i robotyk膮.
 • 3 grupa -> megatrendy spo艂eczno-gospodarcze dotycz膮ce 艂膮czno艣ci i konwergencji, rosn膮cej liczby ludno艣ci na 艣wiecie oraz ekonomii dzielenia si臋. Chodzi tutaj przede wszystkim o dzielenie si臋 wiedz膮 i do艣wiadczeniami.

Inwestycje w Rolnictwo 4.0 – jakie rozwi膮zania mo偶na wdro偶y膰?

Przejd藕my teraz przez przyk艂ady najbardziej rozpoznawalnych innowacji w obszarze rolnictwa:

 • seria nanosatelit贸w 艢wiatowid i KRAKsat (teledetekcja w rolnictwie precyzyjnym),
 • us艂ugi rolnictwa inteligentnego takie jak strefowanie p贸l, ocena zasobno艣ci gleby, doradztwo nawozowe, nawodnienie. Przyk艂adem jest firma prowadz膮ca badania w zakresie mapowania p贸l dla zastosowa艅 VRA (zmiennego dawkowania nawoz贸w),
 • specjalistyczne systemy wspomagania decyzji, np. system eSad – internetowa platforma wspomagania decyzji nawodnieniowych,
 • pozyskiwanie danych pomiarowych poprzez bezprzewodowy system klasy smart village – AGREUS, umo偶liwia on monitorowanie parametr贸w upraw (temp. i wilgotno艣ci) oraz automatyczne sterowanie urz膮dzeniami,
 • kompleksowe teledetekcyjne metody okre艣lania potrzeb zabieg贸w nawadniania, nawo偶enia oraz chemicznego zwalczania w obszarze rolnictwa precyzyjnego, za pomoc膮 kamery hiperspektralnej #HySpex wykonywane s膮 teledetekcyjne badania lotnicze (projekt w ramach programu II konkurs BIOSTRATEG organizowanego przez NCBR)
 • innowacyjny system monitoringu byd艂a mi臋snego, oparty o lokalizacj臋 GPS, montowany na uchu zwierz臋cia, w ramach wynik贸w tego projektu realizowanego z programu AGROTECH (POIR 2014-2020) udoskonalono produkt estado – system monitorowania stada kr贸w mlecznych. System oparty zosta艂 o biosensory, sensory oborowe i transmitery radiowe, algorytmy sztucznej inteligencji (AI), przetwarzanie danych i bazy danych na serwerach w chmurze oraz internet rzeczy (Iot.

Dotacje na Rolnictwo 4.0

Jedn膮 z dotacji w ramach, kt贸rej rolnicy b臋d膮 mogli pozyska膰 na dofinansowanie na inwestycje w rolnictwo 4.0 b臋dzie dotacja Wsparcie inwestycji rolnik贸w w zakresie rolnictwa 4.0. (KPO A1.4.1). Dofinansowanie b臋dzie obejmowa膰 zakup i monta偶 (cz臋艣ciowo utrzymanie) maszyn, urz膮dze艅, oprogramowania dedykowanego rolnictwu 4.0 oraz zakup us艂ug rolnictwa 4.0 realizowanych w gospodarstwie rolnym. Uruchomienie naboru zaplanowano na IV kw. 2023 r. Zach臋camy do 艣ledzenia dotacji na naszej stronie internetowej Wsparcie inwestycji rolnik贸w w zakresie rolnictwa 4.0. (KPO A1.4.1). Informacje o uruchomionych naborach udost臋pniamy tak偶e w naszych mediach spo艂eczno艣ciowych.

Dotacje dla rolnik贸w oferuje tak偶e Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich (PROW) 2021-2027, informacje o aktualnych naborach publikowane s膮 na stronie ARiMR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Je偶eli masz pytania i chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o pozyskiwaniu dotacji, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Nasi Eksperci udziel膮 Ci wszystkich szczeg贸艂owych informacji.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach program贸w regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsi臋biorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i wojew贸dztwa 艣wi臋tokrzyskiego mog膮 ubiega膰 si臋 o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawd藕, jakie nabory zostan膮 przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele mo偶esz si臋 ubiega膰.
Dowiedz si臋 wi臋cej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsi臋biorcy z sektora HoReCa mog膮 uzyska膰 bezzwrotn膮 dotacj臋 w kwocie nawet 540 000 z艂. Dofinansowanie firmy w tym programie mo偶na przeznaczy膰 na rozszerzenie lub dywersyfikacj臋 dzia艂alno艣ci, co otwiera mn贸stwo mo偶liwo艣ci wdra偶ania inwestycji. Sprawd藕, jak mo偶esz ubiega膰 si臋 o dotacj臋 i co mo偶esz sfinansowa膰 w ramach pozyskanych 艣rodk贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej
Technologiczny lider – jak si臋 nim sta膰?

Technologiczny lider – jak si臋 nim sta膰?

Omawiamy kluczowe aspekty dotycz膮ce pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje lider贸w technologicznych to przede wszystkim zdolno艣膰 do 艂膮czenia aspekt贸w technicznych i biznesowych oraz koncentracj臋 na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz si臋 jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspiera膰 rozw贸j technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz si臋 wi臋cej
Rozwi艅 sw贸j biznes. Bran偶a spo偶ywcza jako jedna z najszybciej rosn膮cych i najwa偶niejszych ga艂臋zi polskiej gospodarki.

Rozwi艅 sw贸j biznes. Bran偶a spo偶ywcza jako jedna z najszybciej rosn膮cych i najwa偶niejszych ga艂臋zi polskiej gospodarki.

Bran偶a spo偶ywcza i jej rozw贸j. W artykule piszemy o rosn膮cym znaczeniu bran偶y spo偶ywczej w polskiej gospodarce, zwracaj膮c uwag臋 na jej kluczow膮 rol臋 w zapewnieniu bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ciowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy r贸wnie偶 trendy i wyzwania bran偶y spo偶ywczej, wskazuj膮c na potrzeb臋 innowacji i dostosowania si臋 do oczekiwa艅 konsument贸w. Dowiedz si臋 o mo偶liwo艣ciach rozwoju biznesu w sektorze spo偶ywczym, w tym jakie korzy艣ci przynosz膮 z dotacje unijne wspieraj膮ce badania, innowacje i modernizacj臋 przedsi臋biorstw.
Dowiedz si臋 wi臋cej
Jak napisa膰 wniosek o dotacj臋?

Jak napisa膰 wniosek o dotacj臋?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo d艂ugi i skomplikowany proces. Jak napisa膰 wniosek, aby zwi臋kszy膰 szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 i dlaczego warto skorzysta膰 z pomocy przy pisaniu wniosku o dotacj臋?
Dowiedz si臋 wi臋cej
Wsparcie dla bran偶y energoch艂onnej z bud偶etem r贸wnym 5,5 mld z艂 (aktualizacja)

Wsparcie dla bran偶y energoch艂onnej z bud偶etem r贸wnym 5,5 mld z艂 (aktualizacja)

Pomoc dla przedsi臋biorc贸w z sektora wydobycia i przetw贸rstwa przemys艂owego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemys艂u energoch艂onnego zwi膮zana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzysta膰 b臋dzie mog艂o oko艂o 3000 firm, a pula 艣rodk贸w jest nie ma艂a bo wynosi 5,5 mld z艂. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ci膮g艂o艣ci dzia艂alno艣ci firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz si臋 jakie wsparcie mo偶esz otrzyma膰! Nab贸r trwa.
Dowiedz si臋 wi臋cej
Zapisz si臋 do naszego
newslettera dotacji