Wyszukiwarka dotacji

Negocjacje programu FENG z Komisją Europejską – omówienie kluczowych zmian z perspektywy przedsiębiorców

Negocjacje programu FENG z Komisją Europejską – omówienie kluczowych zmian z perspektywy przedsiębiorców

Spis treści

W następstwie konsultacji z Komisją Europejską wprowadzone zostały zmiany do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Prześledziliśmy je dla Was i prezentujemy poniżej z krótkim komentarzem.

Zmiana modułów obligatoryjnych w Priorytecie 1

W pierwotnej wersji programu FENG do modułów obowiązkowych zaliczono „Prace B+R” lub „Infrastrukturę B+R”. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy musieli przewidzieć prowadzenie prac badawczych (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, tworzenie prototypu, testowanie go itp.) lub inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej celem opracowywania innowacyjnych produktów lub usług. Nowa wersja programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki umożliwia firmom z sektora MŚP finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na wdrażaniu już posiadanych wyników prac B+R. Wcześniej przeprowadzone prace badawcze, np. dofinansowane jeszcze ze środków POIR 2014-2020, otworzą podmiotom z sektora MŚP dostęp do pozostałych modułów i oferowanego w ich ramach szerokiego wachlarza wsparcia m.in. finansowania wdrażania specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, wsparcia ekoprojektowania i przeprowadzania ocen środowiskowych czy promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych. Dla MŚP obligatoryjnymi modułami będą „Prace B+R” lub „Wdrożenie innowacji”. W przypadku dużych przedsiębiorstw sytuacja będzie wyglądać inaczej – dla nich moduł „Prace B+R” będzie zawsze obligatoryjny. Tym samym duże przedsiębiorstwa chcąc dofinansować koszty inwestycji lub uzyskać dodatkowe wsparcie na internacjonalizację czy cyfryzację będą zobligowane do przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu. Ponadto przedsiębiorstwa inne niże MŚP i small mid-caps, aby uzyskać wsparcie na inwestycje produkcyjne będą musiały podjąć współpracę z firmami z sektora MŚP.

W kontekście wsparcia modułowego warto jeszcze zaznaczyć, że przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać dotacje zarówno na projekty linearne umożliwiające przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez kolejne etapy rozwoju, jak i projekty nielinearne, w których przedsiębiorcy będą dowolnie dobierać moduły, stosownie do swoich potrzeb, natomiast ich realizacja nie będzie od siebie wzajemnie uzależniona.

Wprowadzenie nowej formy wsparcia w postaci dotacji warunkowej

W nowej wersji programu FENG rozszerzono katalog form wsparcia zwrotnego lub łączącego dofinansowanie zwrotne z dotacjami. Pojawiły się zapisy dotyczące wsparcia w ramach Priorytetu 1 (Wsparcie dla przedsiębiorców) w formie dotacji oraz częściowo zwrotnej dotacji warunkowej. W Priorytecie 1 wszystkie moduły, z wyjątkiem modułu wdrożeniowego, finansowane będą w formie bezzwrotnej (dotacje). Dotacja warunkowa zastosowana zostanie do rozliczeń w ramach modułu „Wdrożenie innowacji” tj. finansowania wdrożeń wyników prac B+R na rynek. Część wsparcia (minimum 50%) będzie mieć charakter zwrotny – zwrot będzie uzależniony od uzyskanych efektów (powiązanie np. z wygenerowanymi przychodami). Szczegółowe zasady funkcjonowania dotacji warunkowej zostaną na pewno jeszcze doprecyzowane. Będziemy trzymać rękę na pulsie i informować, gdy pojawią się szczegółowe wytyczne.

Nowe wymogi i ograniczenia dotyczące dużych przedsiębiorstw – Kredyt na innowacje technologiczne oraz Kredyt ekologiczny

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zakłada kontynuację znanego i popularnego konkursu Kredyt na innowacje technologiczne (dostępnego w ramach POIR) stanowiącego instrument łączący finansowanie dłużne z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji. Co istotne zgodnie z najnowszą wersją FENG kredyt na innowacje technologiczne będzie adresowany wyłącznie do firm z sektora MŚP. Ze wsparcia zostały wyłączone przedsiębiorstwa typu small mid-caps i mid-caps. Podmioty te będą mogły natomiast startować w konkursie Kredyt ekologiczny. Celem działania będzie wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, ukierunkowanych na redukcję zużycia energii w danym przedsiębiorstwie lub u odbiorcy końcowego. Dofinansowanie będzie udzielane na analogicznej zasadzie jak w Kredycie technologicznym tj. przy współudziale banków komercyjnych oraz w formie bezzwrotnej dotacji na wzór premii technologicznej.

Ścieżki wdrażania priorytetu nr 1 FENG

Program FENG będzie wdrażany w ramach dwóch ścieżek:

  1. ścieżki ogólnej umożliwiającej realizację projektów obejmujących moduły obligatoryjne oraz fakultatywne,
  2. ścieżki dedykowanej projektom wpisującym się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce lub związanym z wyzwaniami cyfrowymi lub społecznymi, w których modułem obowiązkowym będzie jeden z trzech modułów: „Zazielenienie przedsiębiorstw”, „Cyfryzacja” lub „Wdrożenie innowacji”.

Podsumowanie

Podsumowując zmiany w programie FENG powinny ucieszyć w szczególności podmioty z sektora MŚP. Dominować będzie wsparcie bezzwrotne, w tym utrzymane zostaną bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, czyli podmiotów, które wykazują niski poziom aktywności badawczo- rozwojowej głównie z uwagi na: wysokie ryzyko związane z utrudnionym dostęp do zewnętrznego finansowania o charakterze komercyjnym (tj. przez sektor bankowy), niepewność co do komercyjnego ich wykorzystania oraz znaczne odsunięcie ewentualnych zysków w czasie. Postawienie głównie na formę bezzwrotną sprawi, że dużo łatwiejsze stanie się pozyskanie dofinansowania dla firm jednoosobowych (jednoosobowych działalności gospodarczych), które nierzadko mają innowacyjne pomysły, ale dysponują ograniczonym wkładem własnym oraz niską zdolnością kredytową.

Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych wpisów. Już wkrótce przybliżymy inne możliwości wsparcia o podobnym poziomie atrakcyjności co dotacje unijne. 2022 r. jest bowiem interesujący jeśli chodzi o zakres ulg podatkowych. Mowa tu zarówno o wprowadzeniu nowych ulg (np. ulgi na prototyp), jak i modyfikacji już istniejących (umożliwienie korzystania jednocześnie z kilku form wsparcia).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji