Wyszukiwarka dotacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Dotacja Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Wsparcie na wdrożenie rozwiązań technologicznych w zakresie Przemysłu 4.0 oferuje przedsiębiorcom dotacja Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP organizowana w ramach kontynuowanego przez lata programu dla Polski Wschodniej. Nowa odsłona programu pod nazwą Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej obejmuje wsparciem województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. Dzisiaj ruszyła dotacja na automatyzację i robotyzację działalności, o którą ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie wyżej wymienionych województw. Temu wsparciu towarzyszą wymagania jakie muszą spełnić wnioskodawcy chcąc pozyskać dofinansowanie. Realizowanie projektów unijnych i pozyskanie środków unijnych wiąże się z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkretnej dotacji. Wnioskom towarzyszą także niezbędne załączniki jakie trzeba przygotować aplikując o wsparcie. Przy dotacjach na automatyzację i robotyzację mieszczących się w szeroko rozumianym obszarze cyfryzacji takim obligatoryjnym załącznikiem jest mapa drogowa transformacji. W przypadku właśnie dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP wnioskodawcy obowiązkowo muszą poddać się audytowi technologicznemu/ diagnozie dojrzałości cyfrowej i posiadać mapę drogową transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, która będzie stanowić rezultat zrealizowanej usługi, przy czym później w ramach działań wynikających z mapy zostanie wdrożona innowacja w procesie produkcji. Kosztem kwalifikowanym w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP są właśnie koszty usług doradczych związane z przeprowadzeniem audytu i opracowaniem mapy drogowej transformacji, oczywiście poza kosztami samej inwestycji. Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Można skorzystać z już posiadanego dokumentu mapy drogowej i przeprowadzonego audytu, pod warunkiem, że została ona opracowana max. w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie wymagania musi spełniać mapa drogowa transformacji?

Mapa drogowa transformacji – co to za dokument?

Mapa drogowa transformacji może obejmować różne obszary i aspekty działalności organizacji, takie jak struktura organizacyjna, procesy biznesowe, technologia, kultura korporacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi itp. W zależności od specyfiki organizacji, może ona koncentrować się na wprowadzeniu nowych technologii, zwiększeniu efektywności operacyjnej, wprowadzeniu innowacji, dostosowaniu do zmian regulacyjnych, czy też transformacji kultury organizacyjnej.

Mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP obejmować powinna m.in.:

  • część diagnostyczną, w której zakresie znajduje się opis i uzasadnienie wyboru metodologii przeprowadzenia audytu technologicznego/oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, samoocena przedsiębiorstwa w zakresie gotowości do wdrażania rozwiązań technologicznych, to jak przebiegł audyt technologiczny ze wskazaniem jego wyników w zakresie gotowości przedsiębiorcy do wdrażania rozwiązań technologicznych (identyfikacja procesów biznesowych i sposobów ich realizacji, analizy obejmujące pozycję konkurencyjną, technologie procesów produkcyjnych, usługowych, administracyjno-zarządczych pod kątem automatyzacji i robotyzacji oraz oddziaływania na środowisko, także analizy infrastruktury informatycznej i narzędzi, dojrzałości cyfrowej oferty, kompetencji cyfrowych, kondycji finansowej, barier zewnętrznych i wewnętrznych oraz charakterystykę modelu biznesowego), a także wnioski w postaci syntetycznej oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i potencjału do automatyzacji lub robotyzacji wszystkich procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.
  • część wdrożeniową, w której zakresie znajduje się wskazanie informacji dotyczących propozycji kompleksowego planu transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0 (wizja użycia technologii Przemysłu 4.0 w celu poprawy konkurencyjności, a także wizje zastosowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stworzenia wymiany i bezpieczeństwa danych, łączenia zasobów ludzkich i technologicznych, oraz zarządzania jakością procesów realizowanych w przedsiębiorstwie w sposób efektywny czy tworzenia i utrzymywania sieci łączności z partnerami w łańcuchu dostaw), zgodności z normami środowiskowymi, analizy i rekomendacje istniejących już lub potencjalnych rozwiązań technologicznych z obszaru automatyzacji i robotyzacji oraz wartości niematerialnych i prawnych, które bezpośrednio powinny wspierać automatyzację i robotyzację procesów biznesowych, szczegółowe rekomendacje techniczne w zakresie przeprowadzenia inwestycji, rekomendacje działań towarzyszących oraz propozycje harmonogramu realizacji inwestycji, oszacowanie kosztów inwestycji i rekomendacje sposobów jej finansowania.

Przygotowanie mapy drogowej transformacji – kto może być jej wykonawcą?

W ramach tej dotacji wykonawcą audytu technologicznego i mapy drogowej transformacji oraz pozostałych usług doradczych kwalifikujących się do wsparcia mogą być wyłącznie Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs- EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty w zakresie przeprowadzania audytów technologicznych wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej oraz opracowywania map drogowych. Są to nowe wymagania, której pojawiły się wraz z naborem dla dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.

Co należy rozumieć poprzez podmiot wyspecjalizowany?

Wymagane jest od takiego podmiotu posiadanie wyspecjalizowanych kadr, których kompetencje tj. wykształcenie i doświadczenie odnoszą się przede wszystkim do zagadnień obejmujących cyfryzację, automatyzację, robotyzację w obszarze zarządzania produkcją przedsiębiorstw.

We wniosku należy wypełnić informacje odnośnie szczegółowego opisu kadry wykonawcy co oznacza w szczególności wskazanie specjalistów w zakresie wyżej wymienionych kompetencji. We wniosku obowiązkowo wskazać należy także opis dotychczasowych działalności wykonawcy w zakresie przeprowadzenia audytu technologicznego, diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowania mapy drogowej. Opisać należy dwie przykładowe zrealizowane przez wykonawcę usługi w tym zakresie.

Poznaj nasze usługi

Nasza firma kwalifikuje się do podmiotów, które mogą świadczyć usługi doradcze z zakresu opracowania mapy drogowej transformacji. Posiadamy doświadczenie i wiedzę w przygotowaniu takiego dokumentu z projektów realizowanych z poprzedniej perspektywy finansowej. W ramach naszych usług możesz skorzystać z oferty opracowania mapy drogowej transformacji i nie tylko, specjalizujemy się także w pozyskiwaniu dotacji unijnych, zarządzaniu projektami oraz rozliczaniu projektów.

💡 Zobacz nasze usługi doradcze

Świadczymy doradztwo obejmujące bardzo szeroki zakres, jeżeli masz pytania lub konkretne potrzeby skontaktuj się z nami i przedstaw nam je, nasi Eksperci zaproponują Ci program wsparcia i przedstawią szczegóły współpracy.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji