Wyszukiwarka dotacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Dotacja Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Wsparcie na wdrożenie rozwiązań technologicznych w zakresie Przemysłu 4.0 oferuje przedsiębiorcom dotacja Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP organizowana w ramach kontynuowanego przez lata programu dla Polski Wschodniej. Nowa odsłona programu pod nazwą Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej obejmuje wsparciem województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. Dzisiaj ruszyła dotacja na automatyzację i robotyzację działalności, o którą ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie wyżej wymienionych województw. Temu wsparciu towarzyszą wymagania jakie muszą spełnić wnioskodawcy chcąc pozyskać dofinansowanie. Realizowanie projektów unijnych i pozyskanie środków unijnych wiąże się z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkretnej dotacji. Wnioskom towarzyszą także niezbędne załączniki jakie trzeba przygotować aplikując o wsparcie. Przy dotacjach na automatyzację i robotyzację mieszczących się w szeroko rozumianym obszarze cyfryzacji takim obligatoryjnym załącznikiem jest mapa drogowa transformacji. W przypadku właśnie dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP wnioskodawcy obowiązkowo muszą poddać się audytowi technologicznemu/ diagnozie dojrzałości cyfrowej i posiadać mapę drogową transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, która będzie stanowić rezultat zrealizowanej usługi, przy czym później w ramach działań wynikających z mapy zostanie wdrożona innowacja w procesie produkcji. Kosztem kwalifikowanym w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP są właśnie koszty usług doradczych związane z przeprowadzeniem audytu i opracowaniem mapy drogowej transformacji, oczywiście poza kosztami samej inwestycji. Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Można skorzystać z już posiadanego dokumentu mapy drogowej i przeprowadzonego audytu, pod warunkiem, że została ona opracowana max. w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie wymagania musi spełniać mapa drogowa transformacji?

Mapa drogowa transformacji – co to za dokument?

Mapa drogowa transformacji może obejmować różne obszary i aspekty działalności organizacji, takie jak struktura organizacyjna, procesy biznesowe, technologia, kultura korporacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi itp. W zależności od specyfiki organizacji, może ona koncentrować się na wprowadzeniu nowych technologii, zwiększeniu efektywności operacyjnej, wprowadzeniu innowacji, dostosowaniu do zmian regulacyjnych, czy też transformacji kultury organizacyjnej.

Mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP obejmować powinna m.in.:

  • część diagnostyczną, w której zakresie znajduje się opis i uzasadnienie wyboru metodologii przeprowadzenia audytu technologicznego/oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, samoocena przedsiębiorstwa w zakresie gotowości do wdrażania rozwiązań technologicznych, to jak przebiegł audyt technologiczny ze wskazaniem jego wyników w zakresie gotowości przedsiębiorcy do wdrażania rozwiązań technologicznych (identyfikacja procesów biznesowych i sposobów ich realizacji, analizy obejmujące pozycję konkurencyjną, technologie procesów produkcyjnych, usługowych, administracyjno-zarządczych pod kątem automatyzacji i robotyzacji oraz oddziaływania na środowisko, także analizy infrastruktury informatycznej i narzędzi, dojrzałości cyfrowej oferty, kompetencji cyfrowych, kondycji finansowej, barier zewnętrznych i wewnętrznych oraz charakterystykę modelu biznesowego), a także wnioski w postaci syntetycznej oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i potencjału do automatyzacji lub robotyzacji wszystkich procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.
  • część wdrożeniową, w której zakresie znajduje się wskazanie informacji dotyczących propozycji kompleksowego planu transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0 (wizja użycia technologii Przemysłu 4.0 w celu poprawy konkurencyjności, a także wizje zastosowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stworzenia wymiany i bezpieczeństwa danych, łączenia zasobów ludzkich i technologicznych, oraz zarządzania jakością procesów realizowanych w przedsiębiorstwie w sposób efektywny czy tworzenia i utrzymywania sieci łączności z partnerami w łańcuchu dostaw), zgodności z normami środowiskowymi, analizy i rekomendacje istniejących już lub potencjalnych rozwiązań technologicznych z obszaru automatyzacji i robotyzacji oraz wartości niematerialnych i prawnych, które bezpośrednio powinny wspierać automatyzację i robotyzację procesów biznesowych, szczegółowe rekomendacje techniczne w zakresie przeprowadzenia inwestycji, rekomendacje działań towarzyszących oraz propozycje harmonogramu realizacji inwestycji, oszacowanie kosztów inwestycji i rekomendacje sposobów jej finansowania.

Przygotowanie mapy drogowej transformacji – kto może być jej wykonawcą?

W ramach tej dotacji wykonawcą audytu technologicznego i mapy drogowej transformacji oraz pozostałych usług doradczych kwalifikujących się do wsparcia mogą być wyłącznie Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs- EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty w zakresie przeprowadzania audytów technologicznych wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej oraz opracowywania map drogowych. Są to nowe wymagania, której pojawiły się wraz z naborem dla dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.

Co należy rozumieć poprzez podmiot wyspecjalizowany?

Wymagane jest od takiego podmiotu posiadanie wyspecjalizowanych kadr, których kompetencje tj. wykształcenie i doświadczenie odnoszą się przede wszystkim do zagadnień obejmujących cyfryzację, automatyzację, robotyzację w obszarze zarządzania produkcją przedsiębiorstw.

We wniosku należy wypełnić informacje odnośnie szczegółowego opisu kadry wykonawcy co oznacza w szczególności wskazanie specjalistów w zakresie wyżej wymienionych kompetencji. We wniosku obowiązkowo wskazać należy także opis dotychczasowych działalności wykonawcy w zakresie przeprowadzenia audytu technologicznego, diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowania mapy drogowej. Opisać należy dwie przykładowe zrealizowane przez wykonawcę usługi w tym zakresie.

Poznaj nasze usługi

Nasza firma kwalifikuje się do podmiotów, które mogą świadczyć usługi doradcze z zakresu opracowania mapy drogowej transformacji. Posiadamy doświadczenie i wiedzę w przygotowaniu takiego dokumentu z projektów realizowanych z poprzedniej perspektywy finansowej. W ramach naszych usług możesz skorzystać z oferty opracowania mapy drogowej transformacji i nie tylko, specjalizujemy się także w pozyskiwaniu dotacji unijnych, zarządzaniu projektami oraz rozliczaniu projektów.

💡 Zobacz nasze usługi doradcze

Świadczymy doradztwo obejmujące bardzo szeroki zakres, jeżeli masz pytania lub konkretne potrzeby skontaktuj się z nami i przedstaw nam je, nasi Eksperci zaproponują Ci program wsparcia i przedstawią szczegóły współpracy.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji