Rolnictwo

Rozwój Małych Gospodarstw (WPR I.10.5)

Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw skierowane jest do rolników spełniających definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Małe gospodarstwa otrzymają od 100 do 120 tys. zł bezzwrotnej premii. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85%! Jest to kontynuacja programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie obejmuje zakres finansowania inwestycji zapewniającej zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze produkcji rolnej oraz ekologicznej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
120 000,00 PLN lub 100 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
14.09.2023
Start składania wniosków
28.09.2023
Koniec składania wniosków
27.10.2023

Program „Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw 2023” to nabór prowadzony w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnego na lata 2023-2027.

Celem tego działania jest zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw poprzez wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych.

Dla kogo?

 • Rolnik, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP).
 • Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha oraz które w roku wyjściowym jest małym gospodarstwem (o wielkości ekonomicznej 25 tys. EUR)
 • Rolnik prowadzący działalność rolniczą, z której uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł i działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo–badawczych.

Ustalając powierzchnię użytków rolnych oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa będącego w posiadaniu rolnika, uwzględnia się użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro. W przypadku ubiegania się o pomoc na operację dotyczącą produkcji ekologicznej  w gospodarstwie prowadzącym produkcję ekologiczną, wysokość przychodu określa się uwzględniając przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych metodami ekologicznymi, tj. produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie na rozwój małych gospodarstw rolnych obejmuje operacje zapewniającą zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze:

 • produkcji rolnej, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub
 • produkcji ekologicznej, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi.

Orientacja rynkowa i restrukturyzacja

Przez restrukturyzację rozumie się zmiany w gospodarstwie, które prowadzą do zwiększenia
orientacji rynkowej gospodarstwa oraz są dokonywane z uwzględnieniem zmian w otoczeniu oraz wewnętrznych potrzeb danego gospodarstwa.

Zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa może nastąpić poprzez między innymi:

 1. zmianę profilu produkcji;
 2. poprawę jakości produkcji;
 3. zwiększenie wartości dodanej produktu;
 4. wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Pomoc będzie przyznawana wyłącznie na operacje:

 • obejmujące wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z obszarami wsparcia, których dotyczy operacja;
 • która nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu;
 • która jest w sposób racjonalny dostosowana do zasobów gospodarstwa oraz planowanej koncepcji zmian w gospodarstwie;
 • która spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji.

Pomoc przyznaje się na operację, w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa w zakresie:

 • zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego;
 • roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • następujących działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych, kotów rasowych, entomofagów;
 • sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

Koszty kwalifikowalne

 1. W ramach interwencji objęte są inwestycje materialne i niematerialne związane z prowadzeniem produkcji rolnej, także ekologicznej i przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym:
 • inwestycje budowlane,
 • nowe wyposażenie budynków lub budowli,
 • zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,
 • wartości niematerialne i prawne (autorskie prawa majątkowe i pokrewne, licencje, prawa do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych, know-how, oprogramowanie komputerowe przy czym oprogramowanie, z nabyciem którego nie łączy się uzyskanie licencji lub autorskich praw do programu, nie jest zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, nawet gdy będzie wykorzystywane dłużej niż 1 rok.)

Nie podlega wsparciu zakup środków transportu, z wyłączeniem nowych pojazdów (fabrycznie nowych, nierejestrowanych) przeznaczonych do produkcji rolnej.

 1. Można także kwalifikować koszty ogólne związane z operacją (max. 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji):
 • przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w tym:
  • kosztorysów inwestorskich,
  • projektów budowlanych,
  • wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
  • projektu OZE (odnawialne źródła energii) i termomodernizacji,
  • audytu energetycznego;
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
 • związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Wysokość wsparcia

Budżet naboru wynosi 468 mln PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Każdy Wnioskodawca spełniające warunki może ubiegać się pomoc w wysokości:

 • 120 tys. PLN (w przypadku operacji dotyczącej produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną) lub
 • 100 tys. PLN (kwota przeznaczona na realizację operacji innych niż powyższe).

Pomoc będzie miała postać płatności ryczałtowej i wypłacana będzie w dwóch ratach, z czego:

 • pierwsza rata wynosi 80%:
  • 96 tys. PLN dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną,
  • 80 tys. PLN dla pozostałych gospodarstw,
 • druga rata wynosi 20%:
  • 24 tys. PLN dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną,
  • 20 tys. PLN dla pozostałych gospodarstw.

Co trzeba zrobić aby uzyskać wsparcie?

O wypłacie wsparcia będzie decydowało miejsce na liście rankingowej i system punktowy.

Wniosek o przyznanie pomocy podlega ocenie formalnej i merytorycznej. W trakcie oceny formalnej ocenie podlega kompletność wniosku, tj. czy zawiera on wszystkie wymagane załączniki oraz czy został wypełniony we wszystkich wymaganych polach. Po zakończeniu oceny formalnej następuje etap oceny merytorycznej wniosku w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Punkty przyznawane będą za:

 1. Uczestnictwo w unijnym systemie jakości;
 2. Udział w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy;
 3. Prowadzenie gospodarstwa, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa w roku wyjściowym znajduje się na obszarach o szczególnych warunkach geograficznych (ONW), takich jak górska lub specyficzna strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.);
 4. Udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie.

Dodatkowo, przewiduje się preferencje dla kobiet, które prowadzą małe gospodarstwa.

Aby uzyskać wsparcie na rozwój małych gospodarstw rolnych, należy złożyć wniosek wraz z biznesplanem, który określi koncepcję zmian w gospodarstwie, mających na celu zwiększenie jego orientacji rynkowej i wartości sprzedaży produktów rolnych.

Poniżej zamieszczamy link do całości dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas