Rolnictwo

Rozwój Małych Gospodarstw (WPR I.10.5)

Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw skierowane jest do rolników prowadzących gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Małe gospodarstwa otrzymają od 100 do 120 tys bezzwrotnej premii. Jest to kontynuacja programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw poprzez wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. Wsparcie to obejmuje m.in. finansowe wsparcie dla inwestycji w rozwój gospodarstwa oraz szkolenia i doradztwo dla rolników w zakresie nowoczesnych technologii i metod produkcji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
120 000 zł lub 100 000 zł
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.08.2023
Start składania wniosków
01.08.2023
Koniec składania wniosków
30.08.2023

Program „Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw 2023” to nabór prowadzony w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnego na lata 2023-2027.

Celem tego działania jest zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw poprzez wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. Wsparcie to obejmuje m.in. finansowe wsparcie dla inwestycji w rozwój gospodarstwa oraz szkolenia i doradztwo dla rolników w zakresie nowoczesnych technologii i metod produkcji.

Dla kogo?

Rolnik, posiadacz gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym. Wielkość ekonomiczną wylicza się na podstawie prowadzonej w gospodarstwie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie na rozwój małych gospodarstw rolnych obejmuje operacje związane z:

 • produkcją, przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
 • rolniczym handlem detalicznym, sprzedażą bezpośrednią oraz dostawami bezpośrednimi.

W ramach interwencji objęte są inwestycje materialne i niematerialne związane z prowadzeniem produkcji rolnej (także ekologicznej), w tym budowa, remont, modernizacja lub wyposażenie budynków lub budowli, zakup nowych maszyn i urządzeń, wartości niematerialne i prawne.

Nie będzie można natomiast przeznaczyć środków z tego programu na zakup środków do produkcji rolnej, zwierząt ani ziemi. Nie przewiduje się również wsparcia gospodarstw rolnych np. w zakresie hodowli zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królików utrzymywanych w celu produkcji surowca mięsnego), roślin wieloletnich na cele energetyczne, niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, takich jak hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych i kotów rasowych oraz sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Wysokość wsparcia

Każdy Wnioskodawca spełniające warunki może ubiegać się pomoc w wysokości:

 • 120 tys złotych (gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (Rolniczy Handel Detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną lub
 • 100 tys złotych (kwota przeznaczona na realizację operacji innych niż powyższe).

Pomoc będzie miała postać płatności ryczałtowej i wypłacana będzie w dwóch ratach, z czego 80% rolnik otrzyma z góry, po rozpoczęciu realizacji założeń wpisanych w biznesplanie.

Intensywność wsparcia wynosi max. 85% kosztów kwalifikowalnych.

Co trzeba zrobić aby uzyskać wsparcie?

O wypłacie wsparcia będzie decydowało miejsce na liście rankingowej i system punktowy.

Punkty przyznawane będą za:

 1. Uczestnictwo w unijnym systemie jakości;
 2. Udział w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy;
 3. Prowadzenie gospodarstwa, w którym co najmniej 50% gruntów użytkowanych znajduje się na obszarach o szczególnych warunkach geograficznych, takich jak górska lub specyficzna strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.);
 4. Udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie.

Dodatkowo, przewiduje się preferencje dla kobiet, które prowadzą małe gospodarstwa.

Aby uzyskać wsparcie na rozwój małych gospodarstw rolnych, należy złożyć wniosek wraz z biznesplanem, który określi koncepcję zmian w gospodarstwie, mających na celu zwiększenie jego orientacji rynkowej i wartości sprzedaży produktów rolnych.

Zobowiązania Beneficjenta

Otrzymując wsparcie dla małych gospodarstw Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:

 1. Realizacji założeń biznesplanu;
 2. Wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej o co najmniej 30% (w stosunku do wartości bazowej) i utrzymanie osiągniętego poziomu przychodu co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 3. Utrzymanie zrealizowanej operacji;
 4. Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie;
 5. Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie krótkiego łańcucha dostaw RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności);
 6. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

Szczegółowe informacje o naborze będą znane po ogłoszeniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdzie na bieżąco publikujemy aktualne informacje.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem (KPO A1.4.1)

Nabór do 05.07.2023
Pozostało 28 dni
Wielkość dotacji
60 000,00 PLN
Dotacja przeznaczona jest dla rolników na zakup i montaż infrastruktury magazynowej, służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Nabór wniosków rozpocznie się 5 czerwca.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0. (KPO A1.4.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach KPO A1.4.1 to dotacja obejmująca możliwość dofinansowania zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania czy usług z zakresu rolnictwa 4.0. Maksymalnie można dofinansować 65% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i rolników prowadzących rolnictwo ekologiczne oraz 50% w pozostałych przypadkach. Start naboru został przewidziany w I półroczu 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla rolników na dofinansowanie kosztów tworzenia lub modernizacji miejsc do przechowywania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, czy też wprowadzania do obrotu tych produktów z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Katalog kosztów kwalifikowanych jest dość obszerny i zawiera przede wszystkim koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu, modernizacji oraz zakupu środków trwałych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas