Rolnictwo

Premie dla młodych rolników (WPR I.11)

Pomoc w ramach działania przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zyskać można do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie płatności ryczałtowej (premii) w dwóch ratach.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
200 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
14.08.2023
Start składania wniosków
30.08.2023
Koniec składania wniosków
29.09.2023

Program „Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw 2023” to nabór prowadzony w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnego na lata 2023-2027.

Pomoc w ramach działania przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą osoby fizyczne, które:

 1. w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 2. rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 3. posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 4. posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 5. złożyły biznesplan, spełniający warunki określone w Regulaminie naboru wniosków oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zrealizowane od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie inwestycji:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Ile można zyskać?

Budżet nabory wynosi 811 mln PLN.

Każdy Wnioskodawca spełniające warunki może ubiegać się pomoc w wysokości 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie płatności ryczałtowej (premii).

Pomoc będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • pierwsza rata wynosi 70% – 140 tys. PLN,
 • druga rata wynosi 30% – 60 tys. PLN.

Uzyskanie wsparcia

Wniosek będzie poddawany ocenie formalnej i merytorycznej. Do wniosku należy załączyć biznesplan i wszelkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

W trakcie oceny formalnej ocenie podlega kompletność wniosku, tj. czy zawiera on wszystkie
wymagane załączniki oraz czy został wypełniony we wszystkich wymaganych polach. Po zakończeniu oceny formalnej następuje etap oceny, w trakcie której ARiMR dokonuje oceny merytorycznej wniosku w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru.

Poniżej zamieszczamy link do całości dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas