Ochrona środowiska

Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1)

Dotacja Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostaną objęte wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wprowadzenia technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w szczególności na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urządzeń bardziej przyjaznych dla środowiska, oprogramowania, patentów, licencji, know-how oraz szkolenia pracowników.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 500 000 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
25.06.2024
Koniec składania wniosków
20.08.2024

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki kwalifikowalne w ramach dotacji

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej kwalifikowalne są koszty związane z realizacją
inwestycji początkowej. Intensywność pomocy będzie odbywała się zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027. Przy wdrażaniu technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (Gospodarką Obiegu Zamkniętego) kwalifikowalne są następujące kategorie kosztów:

 • grunty – tylko wydatki na zakup:
  • prawa wieczystego użytkowani gruntu lub
  • prawa własności gruntu.
 • nieruchomości zabudowane (z wyłączeniem lokali mieszkalnych),
 • środki trwałe/dostawy – kwalifikowalne są zakupy środków trwałych innych niż powyżej, w tym także ich instalacji i uruchomienia,
 • roboty i materiały budowlane – kwalifikowalne są koszty zakupu robót i materiałów budowlanych niezbędnych do używania środków,
 • usługi doradcze (zewnętrzne) – kwalifikowalne są koszty usług doradczych, które:
  • są świadczone przez doradców zewnętrznych,
  • nie mają charakteru ciągłego ani okresowego i nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa,
 • usługi zewnętrzne – wspieranie innowacyjności. W tej kategorii kwalifikowalne są koszty:
  • uzyskania, walidacji i obrony patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych,
  • usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia 651/2014,
  • usług wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji
 • dodatkowe koszty inwestycji na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności,
 • dodatkowe koszty inwestycji na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach,
 • dodatkowe koszty inwestycji na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

Ponadto w ramach pomocy de minimis kwalifikowalne będą następujące koszty:

 • usługi zewnętrzne (pomoc de minimis), takie jak:
  • przygotowanie studium wykonalności przedsięwzięcia,
  • ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o objęcie wsparciem przedsięwzięcia,
  • zakup usług doradczych lub eksperckich niezbędnych do potwierdzenia, że określone dla przedsięwzięcia wskaźniki środowiskowe zostały osiągnięte,
  • subskrypcji (rozumianej jako odpłatny dostęp do oprogramowania, usługi lub porduktu, która nie wiąże się z nabyciem praw własności intelektualnej,
  • promocji przedsięwzięcia lub rozwiązań, których przedsięwzięcie dotyczy w wysokości nieprzekraczającej 2% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
 • usługa zewnętrzna – przygotowanie studium wykonalności przedsięwzięcia (pomoc de minimis). Studium wykonalności przedsięwzięcia oznacza ocenę i analizę potencjału przedsięwzięcia, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, oraz ocenę szans jego powodzenia.

Koszt przygotowania studium wykonalności przedsięwzięcia nie jest kosztem obowiązkowym w ramach przedsięwzięcia. Wnioskodawca we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem może posłużyć się własnymi analizami, nie ponosząc kosztów związanych z przygotowaniem studium wykonalności przedsięwzięcia. Limit na przygotowanie studium wykonalności przedsięwzięcia wynosi maksymalnie do 2% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Koszt przygotowania studium wykonalności przedsięwzięcia może być kwalifikowalny jeśli zostanie faktycznie poniesiony przed dniem złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i rozpoczęciem wskazanego w tym wniosku okresem realizacji przedsięwzięcia.

Kryteria wyboru przedsięwzięć

Kryteria horyzontalne:

 • zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego,
 • zgodność z planem rozwojowym,
 • brak podwójnego finansowania,
 • spójność informacji zawartych we wniosku o objęcie wsparcia, w tym w załącznikach do wniosku o objęcie wsparciem,
 • zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji,
 • właściwie określone wydatki kwalifikowalne,
 • .sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa i rzeczowa przedsięwzięcia,
 • pomoc publiczna oraz pomoc de minimis,
 • zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”),
 • zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 • zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej,
 • wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w planie rozwojowym i RRF5,
 • adekwatność wskaźników własnych przedsięwzięcia.

Kryteria szczegółowe – premiujące:

 • przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie lub środowiskowo – ocenie podlega, czy i w jakim stopniu zaplanowane działania są uzasadnione i przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne lub środowiskowe dla Wnioskodawcy i jego otoczenia gospodarczego w zakresie:
  • zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych,
  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
  • bardziej wydajnej gospodarki materiałowej,
  • zmniejszenia ilości odpadów lub ponownego ich wykorzystania lub recyklingu, w tym ukierunkowania działalności przedsiębiorstwa na zasadę zerowej ilości odpadów (Zero Waste),
  • zmniejszenia śladu węglowego, wodnego, środowiskowego,
  • optymalizacji zużycia energii,
  • uniknięcia kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska,
  • większego zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej,
  • wprowadzenia rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ang. Environmental, Social and Governance – ESG), itp.).

Ile można zyskać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 896 380 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia: 4 481 900 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 3 500 000 zł

Maksymalna intensywność wsparcia: 85% (jeśli nie występuje pomoc publiczna lub pomoc będzie udzielana na zasadach de minimis); 70% dla małych przedsiębiorstw (zależnie od lokalizacji) w ramach RPI i 60% dla średnich przedsiębiorstw (zależnie od lokalizacji) w ramach RPI

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność B+R przedsiębiorstw w obszarach zielonej gospodarki, w tym GOZ – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 31.10.2024
Pozostało 128 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje działalność badawczo-rozwojową w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym również usług B+R dla firm oraz ochrona własności intelektualnej.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas