Wyszukiwarka dotacji

Dofinansowanie w Ścieżce SMART – jak rozliczać się z Instytucją Pośredniczącą?

Dofinansowanie w Ścieżce SMART – jak rozliczać się z Instytucją Pośredniczącą?

Drugi nabór do Ścieżki SMART niedługo dobiegnie końca i rozpocznie się ponowne oczekiwanie na wyniki oceny wniosków. Ostatnio PARP i NCBR opublikowały informacje na temat wyników w ramach I naboru wniosków z Ścieżki SMART. Przedsiębiorstwa, które złożyły wnioski już zaczęły realizację projektów na własne ryzyko, lub rozpoczęły realizację po ogłoszeniu wyników lub też dopiero rozpoczną realizację projektów. Na ten moment pozytywnie ocenione przedsiębiorstwa będą przygotowywały się do podpisania umowy o dofinansowanie i dopełnienia formalności.

Jak zostały przedstawione obowiązki w zakresie rozliczania dofinansowania i składania wniosków o płatność w celu wypłacenia środków?

Obowiązki Beneficjenta w tym zakresie są następujące. Instytucja przekazuje dofinansowanie na podstawie wniosków o płatność, składanych w terminach określonych Harmonogramem płatności na wskazany przez Beneficjenta odrębny rachunek bankowy. Beneficjent musi złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o płatność, który zostanie później zatwierdzony przez Instytucję.

Co jeśli nie zostaną poniesione żadne wydatki?

Beneficjent nie jest zwolniony wówczas z obowiązku składania wniosku o płatność. Nawet w przypadku gdy nie poniesie wydatku musi złożyć wniosek o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji projektu, w tym raportowania w zakresie wskaźników.

W jakiej częstotliwości należy składać wnioski?

Wnioski składane mają być za pośrednictwem systemu informatycznego dedykowanego naborowi w ramach Ścieżki SMART (CST2021) raz na 6 miesięcy. A kiedy złożyć pierwszy wniosek? Właśnie po 6 miesiącach od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. W tym wniosku Beneficjent ma zadanie rozliczyć wszystkie wydatki poniesione w projekcie od rozpoczęcia okresy realizacji projektu, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie. Jest to zmiana w odniesieniu do poprzedniej perspektywy finansowej programu POIR, w którym Beneficjenci musieli składać wnioski raz na kwartał. Tym razem wnioski o płatność należy składać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

W poprzednim artykule dotyczącym obowiązków Beneficjenta występujących w Umowie o dofinansowanie wskazaliśmy, że są oni zwolnieni z obowiązku składania raportów okresowych. Jednak w zamian za to są oni zobowiązani do wykazywania spełniania wskazanych we wniosku wskaźników. Przy składaniu wniosku o płatność, Beneficjent przedstawi także wykaz osiągniętych wskaźników produktu i wykonanych zadań.

Dobra czy zła zmiana?

Pomimo, tego że przedsiębiorcy będą składać wnioski o płatność i raporty o postępach rzadziej to jednak wiąże się to także z szerszym zakresem przygotowania dokumentów, faktur oraz innych dokumentów związanych z wydatkowaniem kosztów. Co więcej środki będą wypłacane raz na pół roku co powodować może trudności w płynności finansowej Beneficjentów. Na szczęście Instytucja dopuszcza możliwość częstszego składania wniosków o płatność.

Ile trwa zatwierdzenie wniosku o płatność?

Na weryfikację i zatwierdzenie wniosku o płatność PARP lub NCBR mają 30 dni.

Pojawiła się pomyłka we wniosku….

Spokojnie jeżeli wniosek o płatność będzie zawierał błędy lub braki Beneficjent, na wezwanie Instytucji, składa brakujące lub poprawione dokumenty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Instytucja może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków, których kwalifikowalność nie została udokumentowana prawidłowo. W przypadku gdy będą to oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe Instytucja może je poprawić we wniosku o płatność zawiadamiając o tym Beneficjenta w informacji o wyniku weryfikacji.

Rozliczanie dotacji w ramach Ścieżki SMART

Beneficjenci mają możliwość wyboru formy rozliczenia projektu tj. wybór następuje pomiędzy zaliczką a refundacją. Idąc dalej tryb refundacyjny to forma, w której Beneficjent pokrywa wydatki z własnej kieszeni, a następnie wykazuje je we wniosku o płatność, który składa do Instytucji w celu wypłaty dofinansowania. Zaliczka jak zaliczka. Beneficjent wybierając ten tryb decyduje się na wypłatę zaliczki do maksymalnej wysokości określonej w Harmonogramie płatności, na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję wniosku o płatność, na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta.

Jakie są limity zaliczki?

Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90 % całkowitej kwoty dofinansowania Projektu i powinna zostać w całości rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu.

Łączna kwota transz zaliczki na dzień zatwierdzenia kolejnej transzy zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu.

Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję wniosków o płatność pośrednią lub wniosku o płatność końcową, przedłożonych przez Beneficjenta w terminach określonych w Harmonogramie płatności.

Warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie przez Beneficjenta co najmniej 70% wszystkich przekazanych dotychczas transz zaliczki. Rozliczenie transzy zaliczki powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania transzy.

Może wydawać się to dość logiczne i jasne, jednak prawidłowe rozliczenie projektu to klucz do sukcesu projektu. Nasze wsparcie oferuje możliwość pozyskania dotacji i rozliczenia dotacji. Jeżeli Twój projekt w ramach Ścieżki SMART został rekomendowany do wsparcia a rozliczenie będzie stanowić wyzwanie, chętnie pomożemy prawidłowo i kompletnie przygotować wnioski o płatność i rozliczyć projekt w zależności od preferowanej i wybranej formy rozliczenia projektu. Skontaktuj się z nami w celu otrzymania dalszych szczegółowych informacji!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji