Wyszukiwarka dotacji

Dofinansowanie w Ścieżce SMART – jak rozliczać się z Instytucją Pośredniczącą?

Drugi nabór do Ścieżki SMART niedługo dobiegnie końca i rozpocznie się ponowne oczekiwanie na wyniki oceny wniosków. Ostatnio PARP i NCBR opublikowały informacje na temat wyników w ramach I naboru wniosków z Ścieżki SMART. Przedsiębiorstwa, które złożyły wnioski już zaczęły realizację projektów na własne ryzyko, lub rozpoczęły realizację po ogłoszeniu wyników lub też dopiero rozpoczną realizację projektów. Na ten moment pozytywnie ocenione przedsiębiorstwa będą przygotowywały się do podpisania umowy o dofinansowanie i dopełnienia formalności.

Jak zostały przedstawione obowiązki w zakresie rozliczania dofinansowania i składania wniosków o płatność w celu wypłacenia środków?

Obowiązki Beneficjenta w tym zakresie są następujące. Instytucja przekazuje dofinansowanie na podstawie wniosków o płatność, składanych w terminach określonych Harmonogramem płatności na wskazany przez Beneficjenta odrębny rachunek bankowy. Beneficjent musi złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o płatność, który zostanie później zatwierdzony przez Instytucję.

Co jeśli nie zostaną poniesione żadne wydatki?

Beneficjent nie jest zwolniony wówczas z obowiązku składania wniosku o płatność. Nawet w przypadku gdy nie poniesie wydatku musi złożyć wniosek o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji projektu, w tym raportowania w zakresie wskaźników.

W jakiej częstotliwości należy składać wnioski?

Wnioski składane mają być za pośrednictwem systemu informatycznego dedykowanego naborowi w ramach Ścieżki SMART (CST2021) raz na 6 miesięcy. A kiedy złożyć pierwszy wniosek? Właśnie po 6 miesiącach od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. W tym wniosku Beneficjent ma zadanie rozliczyć wszystkie wydatki poniesione w projekcie od rozpoczęcia okresy realizacji projektu, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie. Jest to zmiana w odniesieniu do poprzedniej perspektywy finansowej programu POIR, w którym Beneficjenci musieli składać wnioski raz na kwartał. Tym razem wnioski o płatność należy składać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

W poprzednim artykule dotyczącym obowiązków Beneficjenta występujących w Umowie o dofinansowanie wskazaliśmy, że są oni zwolnieni z obowiązku składania raportów okresowych. Jednak w zamian za to są oni zobowiązani do wykazywania spełniania wskazanych we wniosku wskaźników. Przy składaniu wniosku o płatność, Beneficjent przedstawi także wykaz osiągniętych wskaźników produktu i wykonanych zadań.

Dobra czy zła zmiana?

Pomimo, tego że przedsiębiorcy będą składać wnioski o płatność i raporty o postępach rzadziej to jednak wiąże się to także z szerszym zakresem przygotowania dokumentów, faktur oraz innych dokumentów związanych z wydatkowaniem kosztów. Co więcej środki będą wypłacane raz na pół roku co powodować może trudności w płynności finansowej Beneficjentów. Na szczęście Instytucja dopuszcza możliwość częstszego składania wniosków o płatność.

Ile trwa zatwierdzenie wniosku o płatność?

Na weryfikację i zatwierdzenie wniosku o płatność PARP lub NCBR mają 30 dni.

Pojawiła się pomyłka we wniosku….

Spokojnie jeżeli wniosek o płatność będzie zawierał błędy lub braki Beneficjent, na wezwanie Instytucji, składa brakujące lub poprawione dokumenty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Instytucja może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków, których kwalifikowalność nie została udokumentowana prawidłowo. W przypadku gdy będą to oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe Instytucja może je poprawić we wniosku o płatność zawiadamiając o tym Beneficjenta w informacji o wyniku weryfikacji.

Rozliczanie dotacji w ramach Ścieżki SMART

Beneficjenci mają możliwość wyboru formy rozliczenia projektu tj. wybór następuje pomiędzy zaliczką a refundacją. Idąc dalej tryb refundacyjny to forma, w której Beneficjent pokrywa wydatki z własnej kieszeni, a następnie wykazuje je we wniosku o płatność, który składa do Instytucji w celu wypłaty dofinansowania. Zaliczka jak zaliczka. Beneficjent wybierając ten tryb decyduje się na wypłatę zaliczki do maksymalnej wysokości określonej w Harmonogramie płatności, na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję wniosku o płatność, na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta.

Jakie są limity zaliczki?

Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90 % całkowitej kwoty dofinansowania Projektu i powinna zostać w całości rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu.

Łączna kwota transz zaliczki na dzień zatwierdzenia kolejnej transzy zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu.

Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję wniosków o płatność pośrednią lub wniosku o płatność końcową, przedłożonych przez Beneficjenta w terminach określonych w Harmonogramie płatności.

Warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie przez Beneficjenta co najmniej 70% wszystkich przekazanych dotychczas transz zaliczki. Rozliczenie transzy zaliczki powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania transzy.

Może wydawać się to dość logiczne i jasne, jednak prawidłowe rozliczenie projektu to klucz do sukcesu projektu. Nasze wsparcie oferuje możliwość pozyskania dotacji i rozliczenia dotacji. Jeżeli Twój projekt w ramach Ścieżki SMART został rekomendowany do wsparcia a rozliczenie będzie stanowić wyzwanie, chętnie pomożemy prawidłowo i kompletnie przygotować wnioski o płatność i rozliczyć projekt w zależności od preferowanej i wybranej formy rozliczenia projektu. Skontaktuj się z nami w celu otrzymania dalszych szczegółowych informacji!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji