Wyszukiwarka dotacji

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Spis treści

Projekty UE wpisujące się w KIS

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Rozwój tych obszarów ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia społeczeństwa, a także stanu środowiska naturalnego. Przez Krajowe Inteligentne Specjalizacje rozumie się więc obszary działalności o największym potencjale rozwoju. Skupienie inwestycji w tych branżach ma przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Podejmowanie inicjatyw wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje jest szeroko promowane w ramach programów wsparcia unijnego. W nowej perspektywie służyć temu ma program FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, a także program Horyzont Europa (Horizon Europe). Każde z województw posiada także Regionalne Inteligentne Specjalizacje czyli RIS przedstawione w Regionalnej Strategii Innowacji. RIS-y jak sama nazwa wskazuje stanowią odpowiednik krajowych inteligentnych specjalizacji na poziomie województw. Władze regionu definiują RIS-y stosownie do specyfiki danego obszaru z uwzględnieniem kierunków, które powinny przyczynić się do jego dynamicznego, a jednocześnie zrównoważonego wzrostu.

Inteligentne specjalizacje w dotacjach unijnych

Wcześniej wspomnieliśmy, że to programy unijne mają wspierać rozwój obszarów inteligentnych specjalizacji – jak to się więc wiąże z dotacjami? Przedsiębiorcy realizujący projekty współfinansowane ze środków unijnych w zależności od wybranej dotacji o charakterze innowacyjnym, bądź to regionalnej bądź ogólnokrajowej muszą wykazać zgodność z KIS lub RIS w zakresie minimalnym wskazanym w dokumentacji konkursowej. Przykładowo w Ścieżce SMART należy wykazać zgodność modułu B+R z jedną KIS, ale można także wybrać więcej przy czym należy wskazać tę dominującą.

Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)

KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO           

KIS 2.  NOWOCZESNE ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŻYWNOŚĆ       

KIS 3. ZRÓWNOWAŻONE (BIO)PRODUKTY, (BIO)PROCESY i ŚRODOWISKO            

KIS 4. ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA        

KIS 5. INTELIGENTNE BUDOWNICTWO ZEROEMISYJNE  

KIS 6. TRANSPORT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU    

KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM  

KIS 8. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I  NANOTECHNOLOGIA     

KIS 9.  ELEKTRONIKA I FOTONIKA            

KIS 10. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE    

KIS 11. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA  

KIS 12. PRZEMYSŁY KREATYWNE              

KIS 13. TECHNOLOGIE MORSKIE

Szczegółowy opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

W ramach KIS 1. Zdrowe społeczeństwo zakres dotyczy nowych produktów i technologii, diagnostyki i terapii chorób oraz wytwarzania produktów. Szerzej mówiąc zaliczyć można do działu nowych produktów i technologii:

  • Badania i rozwój produktów leczniczych – w tym metody, narzędzia i procesy prowadzące do uzyskania produktów leczniczych, B+R w zakresie substancji czynnych, nowej drogi podania, formulacji, formy, technologie pozwalające na uzyskanie efektu kontrolowanego, zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów czy poprawę bezpieczeństwa.
  • Produkty lecznicze terapii zaawansowanych (AMTP) oraz biologiczne – obejmujące prace nad nowatorskim wykorzystaniem komórek macierzystych i/lub progenitorowych i/lub innych komórek/tkanek podawanych zarówno w układzie autologicznym, jak i allogenicznym.
  • Badania i Rozwój innowacyjnych suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – zakres obejmuje innowacyjne technologie stosowane w opracowaniu suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
  • Urządzenia i wyroby medyczne – w tym urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne i kompensacyjne, ich rozwój, wdrażanie, projektowanie i produkcję.
  • Technologie medyczne – są to innowacyjne technologie medyczne znajdujące bezpośrednie lub pośrednie zastosowanie w ochronie zdrowia. (Technologie regeneracyjne, sztuczne narządy, technologie materiałowe w medycynie)
  • Informatyczne narzędzia medyczne – w tym ich tworzenie i wykorzystanie w postaci innowacyjnych rozwiązań programistycznych, zaawansowanych metod obliczeniowych i symulacyjnych, w tym algorytmów uczenia maszynowego i analizy Big Data, opracowywanych na potrzeby i/lub przy udziale specjalistów opieki zdrowotnej i płatników.

Dział Diagnostyki to natomiast diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji obejmująca obszar nowoczesnej i wydajne j diagnostyki chorób opartej o wskazane techniki. Kolejno zalicza się markery/testy, które obszarem obejmują opracowywanie innowacyjnych i skutecznych metod diagnostyki chorób. Jest to także telemedycyna czyli innowacyjne działania wykorzystujące technologie pomiarowe, informacyjne i komunikacyjne (ICT), koordynowana opieka zdrowotna, nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne oraz badania kliniczne.

Wytwarzanie produktów to natomiast obszar obejmujący produkty lecznicze, biologiczne, biologicznie zrównoważone, innowacyjne, generyczne oraz wyroby medyczne, suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kolejno są to substancje czynne produktów leczniczych, dermatologiczne i kosmetyczne produkty lecznicze do stosowania zewnętrznego oraz innowacyjne produkty lecznicze pochodzenia naturalnego.

KIS 2. Nowoczesne rolnictwo, leśnictwo i żywność

To rodzaj specjalizacji, który obejmuje swoim zakresem obszar związany z produkcją roślinną i zwierzęcą, glebą i użytkami rolnymi oraz maszynami rolniczymi, nawozami, żywnością, leśnictwem i meblarstwem. Tutaj także spotkamy się z odrębnymi działami w ramach, których wyróżniono działania takie jak elementy wspólne dla innowacji sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, gleba i użytki rolne – innowacje na rzecz poprawy żyzności i produktywności gleb, postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej, technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej, maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy organiczne i mineralne, środki ochrony roślin i regulatory wzrostu, produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo, przetwórstwo płodów rolnych i produktów zwierzęcych, innowacyjne metody pozwalające na poprawę dobrostanu i ochronę zdrowia zwierząt, żywność a konsument, nowoczesne leśnictwo, innowacyjne produkty drzewne i drewnopochodne, indywidualizacja produkcji meblarskiej oraz innowacyjne procesy i produkty w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym.

KIS 3. Zrównoważone (BIO)produkty, (BIO)procesy i środowisko

Ta inteligentna specjalizacja uwzględnia obszary badawcze z zakresu biotechnologii oraz zielonej chemii tj. technologii niskoemisyjnych i energooszczędnych. Dzięki tej specjalizacji możliwe jest zniwelowanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko, zatrzymane jego degradacji a także zwiększone wykorzystanie surowców odnawialnych zamiast tych, które nie są. Specjalizacja swoim zakresem obejmuje także technologie produkcji innowacyjnych i funkcjonalnych materiałów, środków i substancji chemicznych, które zapewniają efektywne wykorzystywanie zasobów surowcowych wraz z poszanowaniem środowiska poprzez zapobieganie tworzenia się odpadów, efektywne zarządzanie nimi, a także produktami ubocznymi z procesów produkcyjnych. W działania KIS 3 wlicza się biosurowce, innowacyjne procesy (BIO)technologiczne, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz biotechnologie w ochronie środowiska.

KIS 4. Zrównoważona energia

Inteligentna specjalizacja uwzględnia wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej oraz innowacyjne metody pozyskiwania produktów energetycznych. Szczególny nacisk w ramach tej krajowej inteligentnej specjalizacji kładzie się na technologie optymalnego wykorzystania lokalnego i regionalnego potencjału surowcowego. Działania przyczyniać się mają do zwiększania odporności systemu wytwórczego, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju technologii gospodarki zamkniętej w energetyce. W KIS 4 obszary główne to wytwarzanie energii, smart grids / inteligentne sieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, OZE – odnawialne źródła energii, energetyka prosumencka oraz energia z odpadów paliw alternatywnych i ochrona środowiska.

KIS 5. Inteligentne budownictwo zeroemisyjne

Obszar specjalizacji wspiera rozwój ekoprojektowania, materiałów budowalnych i technologii ich wytwarzania o możliwie najniższym śladzie ekologicznym, technologii redukujących pracochłonność i ilość odpadów, technologii OZE, magazynów, ciepła, chłodu i energii elektrycznej, energooszczędnych systemów HVAC i oświetlenia zasilanych OZE, systemów gospodarki wodą zintegrowanych z budynkiem, zintegrowanych oraz inteligentnych systemów informatycznych sterujących BACS. Zakres specjalizacji obejmuje materiały i technologie, systemy energetyczne budynków, rozwój maszyn i urządzeń, rozwój aplikacji i środowisk programistycznych, zintegrowane projektowanie, weryfikacje energetyczną i środowiskową oraz przetwarzanie i powtórne użycie materiałów.

KIS 6. Transport przyjazny środowisku

Analizując KIS 6., zakres dotyczy kierunków rozwoju środków transportu na podstawie potencjału badawczego i przemysłowego przedstawicieli branży. W ramach optymalizacji środków transportu skupia się na zmniejszeniu energochłonności, emisyjności czy poprawie ekonomiki oraz kwestiach bezpieczeństwa. Przemysł motoryzacyjny powinien podlegać stałej transformacji cyfrowej jak i ekologicznej. Kluczowe rozwiązania dotyczą proekologicznych rozwiązań większego wykorzystania OZE oraz nowych paliw, poprawy procesów produkcyjnych i technologicznych, rozwoju nowoczesnych rozwiązań w systemach zarządzania transportem, poprawy gospodarki obiegu materiałów wykorzystywanych w produkcji i eksploatacji środków transportu, optymalizacji i ulepszania aktualnych procesów produkcyjnych w celu zapewnienia produktu konkurencyjnego cenowo i użytkowo. Dział tej specjalizacji obejmuje innowacyjne środki transportu, proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu, systemy zarządzania transportem, innowacyjne materiały w środkach transportu oraz innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części.

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym to specjalizacja dotycząca procesów B+R+W tj. obszarów wsparcia innowacyjnych prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, które związane są ze zrównoważonym zagospodarowaniem zasobów odnawialnych i nieodnawialnych. Zakres KIS 7. wobec wymienionych preferencyjnych obszarów wsparcia to m.in. opracowywanie rozwiązań służących transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu GOZ. Będzie to możliwe wówczas poprzez wdrażanie idei ekoprojektowania i koncepcji 6R, o której możecie przeczytać także na naszym blogu – tutaj. W tej specjalizacji priorytetowo traktowane są projekty z zakresu zrównoważonej produkcji przemysłowej, zrównoważonej konsumpcji oraz projekty wsparcia rozwoju GOZ w kluczowych europejskich łańcuchach wartości. W ramach koncepcji inteligentnej specjalizacji KIS 7. wyróżnia się działy takie jak ekoprojektowanie dla GOZ, pozyskanie i wykorzystanie zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, przetwórstwo i produkcja, użytkowanie i konsumpcja oraz odpady i ścieki.

KIS 8. Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Przyglądając się bliżej koncepcji inteligentnej specjalizacji KIS 8., obszar obejmuje zaawansowane materiały inżynierskie, technologie procesów materiałowych i nanotechnologii (ZMI). Wskazano 10 najbardziej innowacyjnych obszarów aplikacyjnych materiałów inżynierskich (OAMI), które obejmują kolejno zdrowie, budownictwo, energie, transport, gospodarstwo domowe i higienę osobistą, opakowania, tekstylia, rolnictwo, urządzenia elektroniczne, maszyny i środki produkcji. Działy jakie posiada niniejsza KIS to materiały i nanomateriały ekologiczne, biometryczne, bioniczne i biodegradowalne z uwzględnieniem śladu środowiskowego, obiegu zamkniętego, minimalizacji odpadów oraz czystszej technologii i nanotechnologii wraz z racjonalizacją stosowania materiałów polimerowych, wielofunkcyjne i nanostrukturalne materiały o radykalnie zwiększonej, nowej funkcjonalności oraz ich technologie, materiały i nanomateriały kompozytowe ultralekkie, ultra-wytrzymałe i o radykalnie podwyższonej żaroodporności i żarowytrzymałość, zaawansowane materiały i nanomateriały dla energii odnawialnej, do przetwarzania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania energią, materiały i nanomateriały kompozytowe o osnowie lub wzmocnieniu z nanowłókien, nanodrutów i nanorurek, w tym węglowych i ich technologie, zaawansowane materiały, technologie i nanotechnologie produktów o wysokiej wartości dodanej i dużym znaczeniu dla łańcuchów wartości w przemyśle, wraz z technologiami przyrostowymi 3D i 4D, zaawansowane materiały i nanomateriały oraz technologie i nanotechnologie dla celów medycznych i ochrony zdrowia oraz materiały inżynieryjno-biologiczne z udziałem żywych tkanek i komórek, zaawansowane materiały i nanomateriały oraz technologie i nanotechnologie do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, wielofunkcyjne warstwy i nanowarstwy przeciwzużyciowe, ochronne i o specjalnych właściwościach fizykochemicznych oraz kompozyty i nanokompozyty przestrzenne, warstwowe, samoorganizujące się i samonaprawiające się i samonaprawialne, modelowanie i symulacja, wykorzystanie baz danych i cyfrowych bliźniaków w odniesieniu do struktury i właściwości oraz komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania materiałów i nanomateriałów.

KIS 9. Elektronika i fotonika

Najbardziej perspektywicznymi obszarami rozwoju w ramach KIS 9. są nowoczesne zaawansowane technologicznie sensory elektroniczne i fotoniczne do detekcji i analizy emisji promieniowania EM i akustycznego znajdujące zastosowanie w systemach produkcji, rolnictwie, energetyce, transporcie i medycynie, oraz pozostałych dziedzinach życia, a także technologie, materiały i urządzenia dla fotowoltaiki, technologie, materiały i urządzenia światłowodowe, innowacyjne źródła promieniowania optycznego (materiały, technologie, urządzenia), systemy oraz sieci sensorowe i telekomunikacyjne, innowacyjne układy i systemy elektroniki, optoelektroniki i fotoniki scalonej, innowacyjne technologie i systemy elektroniki drukowanej, dedykowane obszary rozwoju i adaptacji sensorów i urządzeń elektronicznych oraz zagadnienia horyzontalne w technologiach sensorowych i fotonicznych.

KIS 10. Technologie informacyjne, komunikacyjne oraz geoinformacyjne

W ramach tej specjalizacji obszarem wsparcia została objęta problematyka technologii, informacyjnych, komunikacyjnych oraz technologii geoinformacyjnych, zarówno jako elementów niezależnych jak i elementów powiązanych, prowadzących do opracowania innowacyjnych produktów, technologii, procesów lub istotne udoskonalenie już istniejących. Obszary rozwoju wpisujące się w zakres specjalizacji to technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy (IoT), systemy wbudowane, inteligentne sieci w infrastrukturach, architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach, zarządzanie informacją, rzeczywistość mieszana oraz interfejsy człowiek-maszyna i maszyna-maszyna, cyberbezpieczeństwo, rozwój sztucznej inteligencji (AI), pozycjonowanie i nawigacja, pozyskiwanie geoinformacji, przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacji, geoinformatyka, innowacyjne zastosowania geoinformacji oraz technologie informacyjne, komunikacyjne oraz geoinformacyjne w ograniczeniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.

KIS 11. Automatyzacja i robotyka

KIS 11. to specjalizacja, której zakresy dotyczy problematyki automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych stanowiących zasadniczą część procesu produkcyjnego, z uwzględnieniem aktualnych oraz przyszłych trendów krajowych, europejskich, światowych związanych z procesami wytwarzania w różnych branżach przemysłowych. W ramach obszarów wsparcia rozwoju wyróżnia się projektowanie i optymalizację procesów wytwarzania, technologie automatyzacji i robotyzacji procesów, diagnostykę i monitorowanie, systemy sterowania oraz maszyny i urządzenia automatyzujące i robotyzujące procesy.

KIS 12. Przemysły kreatywne

Inteligentna specjalizacja uwzględnia 4 podspecjalizacje: wzornictwo – projektowanie, gry, multimedia oraz rozszerzoną rzeczywistość (XR). Przemysły kreatywne są to przemysły, których produkcja jest objęta ochroną przez prawo autorskie, a dostarczane produkty stanowią element kultury symbolicznej. W ramach tych podspecjalizacji można kolejno rozumieć obszar interdyscyplinarnej aktywności twórczej, na styku nauki, techniki, gospodarki, ekonomii, kultury, produkcję, marketing, dystrybucję i sprzedaż gier komputerowych, media stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki oraz typy cyfrowej rzeczywistości tj. poszerzoną/wzbogaconą rzeczywistość (AR), rzeczywistość mieszaną (MR), rzeczywistość wirtualną (VR), mediowaną rzeczywistość (MYR) praz multimediowaną/zapośredniczoną rzeczywistość (multiMYR/AllR).

KIS 13. Technologie morskie

Specjalizacja obejmuje takie obszary jak specjalistyczne jednostki pływające, konstrukcje morskie i przybrzeżne, logistykę opartą o transport morski i śródlądowy oraz przemysł pogłębiarski. Wyróżniając te obszary KIS 13. uwzględnia projektowanie, budowę i konwersję specjalistycznych jednostek pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia, projektowanie, budowę i przebudowę konstrukcji morskich i przybrzeżnych, procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej o transport morski i śródlądowy oraz nowoczesne technologie w przemyśle pogłębiarskim.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji