Wyszukiwarka dotacji

Wzmacnianie transformacji cyfrowej i ekologicznej poprzez wprowadzenie zmian w unijnych zasadach udzielania pomocy publicznej

Wzmacnianie transformacji cyfrowej i ekologicznej poprzez wprowadzenie zmian w unijnych zasadach udzielania pomocy publicznej

To dobra informacja dla podmiotów realizujących projekty unijne w ramach, których stosuje się unijne zasady udzielania pomocy publicznej. Zmiany do rozporządzenia UE nr 651/2014 w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) zostały oficjalnie przyjęte!

Przede wszystkim, aby wesprzeć rozwój cyfrowy i ekologiczny, na rzecz którego udziela się środków pomocy państwa, GEBR obowiązywać będzie przez okres dłuższy o 3 lata tj. do 31 grudnia 2026 roku.

Nowa definicja B+R

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie nowej definicji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Przede wszystkim zostały w niej uwzględnione obszary rozwoju cyfrowego tj. branże i technologie cyfrowe, takie jak obliczenia superkomputerowe, technologie kwantowe, technologie blockchain, sztuczna inteligencja (AI), cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych i technologie związane z chmurą lub technologie przetwarzania brzegowego.

Cała definicja przedstawia się następująco:

badania b+r
prace badawczo-rozwojowe

Wprowadzenie nowej definicji jest szczególnie istotne i ma swoje uzasadnienie, ponieważ w nowej perspektywie finansowej pojawia się coraz więcej dotacji związanych z rozwojem nowych technologii cyfrowych, ich wykorzystywaniem i wdrażaniem w działalności przedsiębiorstwa. O rozwoju i transformacji cyfrowej mówiliśmy już wiele razy i uważamy, że jest to obszar, który będzie ewoluował z upływem lat. Już teraz można zauważyć jak sztuczna inteligencja jest wprowadzana do życia codziennego i codziennej działalności przedsiębiorstw. Dostrzeżenie roli technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji powinno ułatwić przedsiębiorcom posiadającym innowacyjne pomysły z obszaru IT ubieganie się o dotacje.

Zwiększone progi

Maksymalne limity pomocy publicznych zostały zwiększone następująco do podanych poniżej kwot:

Pomoc na badania i rozwój

  • badania podstawowe – 55 mln EUR
  • badania przemysłowe – 35 mln EUR
  • eksperymentalne prace rozwojowe – 25 mln EUR
  • studia wykonalności poprzedzające działania badawcze – 8,25 mln EUR

Przy czym w projektach badawczo-rozwojowych dofinansowanie przeznaczyć można na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem studiów wykonalności. Badania podstawowe odpowiadają pierwszemu poziomowi TRL i nie są objęte dofinansowaniem w klasycznych projektach B+R jak, np. Ścieżka SMART. Środki na badania podstawowe można pozyskać w ramach przedsięwzięć organizowanych przez NCN – Narodowego Centrum Nauki.

Regionalna pomoc inwestycyjna: 110 mln EUR

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP: 2,2 mln EUR

Pomoc na udział MŚP w targach: 2,2 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie

Pomoc inwestycyjna na infrastruktury naukowo-badawcze: 35 mln EUR na infrastrukturę

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: 10 mln EUR

Pomoc szkoleniowa: 3 mln EUR

Pomoc na systemy ciepłownicze lub chłodnicze: 50 mln EUR

W kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki

Nie tylko transformacja cyfrowa, ale także mocno podkreślany trend proekologiczny. Działania promujące zrównoważony rozwój gospodarczy są realizowane w ramach wielu inicjatyw unijnych. Choćby program FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, bezzwrotna dotacja dostępna w konkursie Kredyt ekologiczny, program LIFE, a także dotacje w ramach programów regionalnych. Nie można też zapomnieć o Europejskim Zielonym Ładzie, którego działania mają za zadanie wspierać i spełniać wyżej wymienione inicjatywy. Najważniejsze zmiany dotyczą podniesienia progów na pomoc ukierunkowaną na ochronę środowiska. W zakresie ochrony klimatu i środowiska oraz celów związanych z energią, wspiera się w szerszym zakresie czystą i bezemisyjną mobilność, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych lub tankowania wodoru uwzględnienia również infrastruktury tankowania zaopatrującej pojazdy w wodór nieodnawialny, szerzej ujęto także zakres pomocy na energię odnawialną, bioróżnorodność, efektywność energetyczną oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów w celu propagowania efektywnego gospodarowania zasobami i wspierania przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jedną z korzystnych zmian jest również uwzględnienie warunków dotyczących pomocy w formie obniżki podatków lub opłat na ochronę środowiska.

Dodatkowo w ramach zrównoważonej Europy pomoc na usługi na rzecz MŚP może być przyznawana w formie bonów przykładowo w celu propagowania usług doradczych z zakresu ekologii. Zmiany uwzględniają także skutki wzrostu cen energii spowodowanych napastniczą wojną rosyjską przeciwko Ukrainie.

Rozliczanie kosztów pośrednich

Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego można ewentualnie obliczać na podstawie uproszczonej metody kosztów w formie stawki ryczałtowej wynoszącej do 20%, stosowanej do całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu tj. kosztów personelu, aparatury i sprzętu, budynków i gruntów, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów, kosztów doradztwa. W takim przypadku koszty projektu badawczo-rozwojowego wykorzystywane do obliczania kosztów pośrednich są ustalane na podstawie zwykłych praktyk księgowych i obejmują wyłącznie kwalifikowalne koszty wymienione wyżej.

Czy nowe zmiany już obowiązują?

Są to jedne z większych zmian w obrębie przepisów pomocy publicznej. Obowiązywać jednak będą nie od razu, ale po tzw. okresie przejściowym wynoszącym 6 miesięcy. To oznacza, że uruchomione już dotacje przykładowo z Programu FENG obejmować będą jeszcze stare regulacje.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji